Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 1. Клітина
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КЛІТИННОЇ ТЕОРІЇ

Мета: сформувати знання про клітину як систему, розкрити основні положення сучасної клітинної теорії.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Оперативний тестовий контроль знань).

1. Кількість соматичних клітин в еукаріотів збільшується шляхом:

A) мітозу;

Б) амітозу;

B) мейозу;

Г) цитокінезу.

2. Клітини прокаріотів діляться за допомогою:

A) мейозу;

Б) мітозу;

B) бінарного поділу;

Г) цитокінезу.

3. Внаслідок одного мітотичного поділу утворюється клітин:

A) 2;

Б) 3;

B) 4;

Г) 6.

4. Унаслідок мітозу в еукаріотів зазвичай утворюються клітини:

A) гаплоїдні;

Б) диплоїдні;

B) тетраплоїдні;

Г) поліплоїдні.

5. Клітинний цикл соматичних клітин складається з:

A) мітозу;

Б) інтерфази;

B) метафази;

Г) мейозу.

6. До складу хромосом входять речовини:

A) вода;

Б) мінеральні солі;

B) глюкоза;

Г) нуклеїнова кислота.

7. Мітоз має важливе біологічне значення тому, що:

A) відбувається в усіх клітинах;

Б) забезпечує ріст клітин;

B) забезпечує збереження хромосомного набору;

Г) забезпечує генетичну однорідність дочірніх клітин.

8. Клітинний цикл:

A) складається з інтерфази;

Б) триває у всіх клітинах однаково;

B) складається із фаз поділу;

Г) складається з інтерфази та поділу.

9. Мітоз — спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірніх клітинах, порівняно з материнською, кількість хромосом:

A) зменшується удвічі;

Б) збільшується удвічі;

B) дорівнює кількості материнської;

Г) закономірності не простежуються.

10. В інтерфазі відбувається:

A) подвоєння хромосом;

Б) утворення веретена поділу;

B) ріст клітин;

Г) розходження хроматид до полюсів.

11. Розташуйте перелічені нижче процеси мітозу в хронологічному порядку:

A) кожна хромосома поділяється на дві дочірні;

Б) утворюється веретено поділу;

B) ядерна оболонка руйнується;

Г) хромосоми вишиковуються на екваторі клітини.

12. Під час вивчення препарату кореня цибулі було виявлено клітину, в якій хромосоми розташовані на її полюсах. На якій стадії клітинного циклу перебуває клітина?

II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що таке клітина?

2. Чому клітину вважають елементарною одиницею будови живих організмів?

3. Чи всі живі організми складаються з клітин?

4. Як поділяють організми залежно від кількості клітин?

5. Які вчені зробили значний внесок у розвиток цитології?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Клітина як цілісна система. (Розповідь з елементами бесіди, записи в зошитах).

У будь-якій еукаріотичній клітині можна розрізнити три основні частини:

• клітинну оболонку, що оточує клітину і відділяє її від зовнішнього середовища;

• цитоплазму, що містить воду, мінеральні й органічні речовини і ряд органел;

• ядро — систему збереження, відтворення та реалізації генетичної інформації.

2. Основні етапи розвитку цитології. (Бесіда, заповнення таблиці).

Етапи

Учений

Внесок у розвиток науки

І. Зародження поняття про клітинну будову

Р. Гук

Виявлено клітинну структуру коркової тканини (1665 р.).

А. Левенгук

Відкрито бактерії і найпростіші (1674 р.). Вперше побачили сперматозоїд людини (1677 р.).

Р. Броун

Відкрито клітинне ядро. Описано ядро рослинної клітини (1831 р.).

II. Виникнення клітинної теорії

Т. Шванн, М. Шлейден

Сформульовано основи клітинної теорії:

• усі живі організми складаються з клітин;

• клітини тварин і рослин подібні за будовою та хімічним складом.

III. Розвиток клітинної теорії

Р. Вірхов, К. Бер

Сформульовано положення «кожна клітина утворена з клітини» (1858 р.). Відкрито яйцеклітину ссавців.

3. Клітинна теорія на сучасному етапі. (Розповідь учителя, коментування положень теорії).

На сучасному етапі розвитку цитології клітинна теорія включає такі положення:

• клітина — елементарна одиниця будови і розвитку всіх живих організмів;

• клітини всіх одноклітинних і багатоклітинних організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом, основними проявами життєдіяльності;

• кожна нова клітина утворюється виключно внаслідок розмноження материнської шляхом поділу;

• у багатоклітинних організмів, які розвиваються з однієї клітини — зиготи, спори тощо, різні типи клітин формуються завдяки їхній спеціалізації протягом індивідуального розвитку особини та утворюють тканини;

• із тканин складаються органи, які тісно пов’язані між собою й підпорядковані нервово-гуморальним та імунним системам регуляції.

4. Клітинна інженерія як галузь біології. (Розповідь учителя).

Зміст одного з напрямків клітинної інженерії полягає у виділенні клітин з організму і перенесенні їх на штучні поживні середовища, де ці клітини продовжують жити та розмножуватись, утворюючи цілий організм, який має всю спадкову інформацію організму, з котрого взято клітини.

Клонування організмів. Застосування клонування в рослинництві та тваринництві.

IV. Закріплення знань учнів.

1. Розв’язання проблемних ситуацій.

• Чи можна за допомогою клітинної інженерії отримати яловичину, свинину, курятину та інші цінні продукти харчування?

• Яке практичне значення має клонування рослин? Тварин?

• Чи можна клонувати людину? Яке ваше ставлення до цієї проблеми?

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Підготувати повідомлення про клонування тварин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити