Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 1. Клітина
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. КЛІТИНА

I варіант

І рівень. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Вкажіть назву науки, що вивчає живі організми, їхню будову, хімічний склад, процеси життєдіяльності:

A) географія;

Б) біологія;

B) астрономія;

Г) фізика.

2. Вивченням різноманітності живих організмів займається наука:

A) мікробіологія;

Б) систематика;

B) генетика;

Г) морфологія.

3. Міжнародні наукові назви організмів наводять мовою:

A) англійською;

Б) іспанською;

B) українською;

Г) латинською.

4. Найпоширеніші пігменти рослин:

A) хлорофіли;

Б) антоціани;

B) ксантофіли;

Г) каротини.

5. Прилад, який збільшує зображення об’єкта дослідження в десятки і сотні тисяч разів:

A) лупа;

Б) штативна лупа;

B) світловий мікроскоп;

Г) електронний мікроскоп.

6. У складі клітини переважають хімічні елементи:

A) Оксиген, Нітроген, Ферум;

Б) Гідроген, Калій, Купрум;

B) Оксиген, Карбон, Гідроген;

Г) Карбон, Нітроген, Ферум.

7. Вкажіть обов’язкову структуру клітини, в якій зберігається спадкова інформація про клітину та весь організм:

A) хлоропласти;

Б) ядро;

B) вакуоля;

Г) плазматична мембрана.

8. Електронний мікроскоп було винайдено:

A) на початку ХУІІ ст.;

Б) у другій половині XIX ст.;

B) у першій половині ХУ ст.;

Г) наприкінці XX ст.

9. Зазначте помилкове твердження про хлоропласти:

A) належать до пластид;

Б) основна функція — запасання поживних речовин;

B) містять хлорофіл;

Г) характерні для рослинних клітин.

10. Вкажіть, що належить до тимчасових утворів цитоплазми рослинної клітини:

A) включення;

Б) ядро;

B) хлоропласти;

Г) вакуолі.

II рівень. Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей.

11. Вкажіть органічні речовини, які наявні в клітинах:

A) вуглеводи;

Б) білки;

B) вода;

Г) жири.

12. Вкажіть неправильні твердження про цитоплазму:

A) об’єднує всі структури клітини;

Б) наявна в усіх живих клітинах;

B) інша її назва — клітинний сік;

Г) зовні оточена клітинною стінкою, з якою безпосередньо контактує.

13. Вкажіть складові частини тваринної клітини:

A) хлоропласти;

Б) ядро;

B) клітинний центр;

Г) клітинна стінка.

14. Вкажіть функцію лейкопластів у клітині:

A) містять спадкову інформацію про весь організм;

Б) містять клітинний сік;

B) накопичують поживні речовини;

Г) забарвлюють плоди, квітки рослин у жовтий, червоний та рожевий колір.

III рівень. Завдання на встановлення відповідності.

15. Установіть відповідність між назвою збільшувального приладу та його здатністю збільшувати об’єкт дослідження:

1. ручна лупа;

2. мікроскоп, сконструйований Антоні ван Левенгуком;

3. сучасний світловий мікроскоп;

4. електронний мікроскоп.

A) до 270 років;

Б) в декілька разів;

B) в десятки і сотні тисяч разів;

Г) у мільйони разів;

Д) до 3600 разів.

16. Установіть відповідність між фазою поділу клітини та процесом, що в ній відбувається:

1. метафаза;

2. анафаза;

3. профаза;

4. телофаза.

A) утворення веретена поділу, спіралізація хромосом;

Б) подвоєння хромосом, синтез речовин та накопичення енергії;

B) хромосоми вишиковуються в центральній частині клітини (екваторіальній площині);

Г) розходження хроматид (дочірніх хромосом) до полюсів клітини;

Д) деспіралізація хромосом, руйнується веретено поділу.

IV рівень. Завдання на встановлення послідовності.

17. Установіть послідовність дій під час виготовлення мікро- препарату шкірки луски цибулі.

A) розмістіть мікропрепарат на предметному столику мікроскопа;

Б) розріжте навпіл цибулину і вийміть внутрішню соковиту луску;

B) покладіть шкірку на предметне скло в краплю слабкого розчину йодиду калію;

Г) кінчиком гострої голки підніміть шкірку на лусочці і обережно відокремте її.

18. Розмістіть наведені систематичні категорії у висхідному порядку.

A) відділ;

Б) царство;

B) клас;

Г) вид.

V рівень. Завдання відкритого типу.

19. Чому клітину вважають структурною і функціональною одиницею живих організмів?

20. Доведіть різноманітність життя (на прикладах різних царств живих організмів).

II варіант

І рівень. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Здатність живих організмів сприймати впливи навколишнього середовища і певним чином відповідати на них — це:

A) подразливість;

Б) виділення;

B) живлення;

Г) розмноження.

2. Вкажіть назву науки про рослини:

A) зоологія;

Б) екологія;

B) ботаніка;

Г) біологія.

3. Вкажіть необхідну умову існування живих істот:

A) здатність швидко пересуватись;

Б) швидкий ріст;

B) багатоклітинність;

Г) обмін речовин і перетворення енергії.

4. Вкажіть ознаку бактерій:

A) одноклітинні організми;

Б) мають оформлене ядро в клітині;

B) мають усі органели в цитоплазмі;

Г) діляться шляхом мітозу.

5. Вкажіть вуглевод, який є найважливішою складовою клітинної стінки рослинних клітин:

A) крохмаль;

Б) цукор;

B) целюлоза;

Г) вода.

6. Частка загальної маси клітини, яка припадає на воду, становить:

A) 1-5 %;

Б) 30-40 %;

B) 50-60 %;

Г) 60-90 %.

7. Вкажіть, як утворюються нові клітини:

A) з клітинної стінки;

Б) самозароджуються;

B) виникають з клітинного соку;

Г) внаслідок поділу материнської клітини.

8. Серед зазначених положень знайдіть положення клітинної теорії:

A) клітини живих організмів дуже різноманітні;

Б) основна функція лейкопластів — запасання поживних речовин;

B) вуглеводи забезпечують енергетичні потреби клітини;

Г) кожна нова клітина утворюється виключно внаслідок розмноження материнської шляхом поділу.

9. Зазначте помилкове твердження про ядро клітини:

A) містить хромосоми;

Б) відповідає за розмноження клітини, її поділ;

B) запасає поживні речовини;

Г) передає спадкову інформацію від материнської клітини до дочірніх.

10. Рослинна клітина відрізняється тим, що вона містить:

A) ядро;

Б) вакуолі з клітинним соком;

B) цитоплазму;

Г) клітинний центр.

II рівень. Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей.

11. Систематичні категорії рослин:

A) царство;

Б) відділ;

B) клас;

Г) порядок.

12. Оболонка рослинної клітини має такі функції:

A) захищає клітину від зовнішнього впливу;

Б) містить різні барвники, що надають забарвлення плодам, квітам;

B) забезпечує опору та надає форму клітині;

Г) через неї відбувається обмін речовин.

13. У профазі мітозу відбуваються процеси:

A) ядерна оболонка зникає;

Б) утворюється веретено поділу;

B) хромосоми деспіралізуються;

Г) хромосоми спіралізуються.

14. Віруси — неклітинні форми життя, оскільки:

A) вони не мають спадкового матеріалу;

Б) спадковий матеріал оточений білковою оболонкою;

B) у них відсутня цитоплазма;

Г) вони є облігатними внутрішньоклітинними організмами.

III рівень. Завдання на встановлення відповідності.

15. Установіть відповідність між назвою речовини та функцією, яку ця речовина виконує у клітині:

1. білки;

2. неорганічні сполуки;

3. вода;

4. жири;

5. вуглеводи.

A) транспорт поживних речовин, регулює температуру;

Б) регулюють процеси життєдіяльності;

B) забезпечують енергетичні потреби;

Г) надають солодкого присмаку плодам.

16. Установіть відповідність між назвою складової клітини і властивою їй функцією:

1. клітинна оболонка;

2. ядро;

3. цитоплазма;

A) містить воду, мінеральні й органічні речовини і ряд огранел;

Б) система збереження, відтворення та реалізації генетичної інформації;

B) оточує клітину і відділяє її від зовнішнього середовища.

IV рівень. Завдання на встановлення послідовності.

17. Розмістіть хімічні елементи у порядку зростання їх відсоткового вмісту в клітинах живих систем:

A) Нітроген;

Б) Оксиген;

B) Гідроген;

Г) Карбон.

18. Установіть послідовність етапів розвитку цитології як науки:

A) розвиток клітинної інженерії;

Б) виявлено клітинну структуру коркової тканини;

B) розвиток клітинної теорії;

Г) виникнення клітинної теорії.

V рівень. Завдання відкритого типу.

20. У чому полягає біологічне значення поділу еукаріотичних клітин шляхом мітозу?

21. За допомогою якого досліду можна спостерігати рух цитоплазми в рослинній клітині? Яке значення має цей рух?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити