Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Вступ
БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

УРОК 1. ВСТУП. БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Мета: ознайомити учнів з біологією — наукою про живу природу; розкрити місце біології серед інших природничих наук; поглибити і розширити знання про основні ознаки живого та процеси життєдіяльності організмів.

Основні поняття і терміни: біологія, живлення, обмін речовин, подразливість, розмноження, ріст, розвиток.

Обладнання: портрет французького вченого-природодослідника Жала Батіста Ламарка.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи.

I. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація навчальної діяльності. (Бесіда).

1. Що таке природа?

2. 3 чого складається природа?

3. Яка відмінність між живою природою і неживою?

4. Як називають науку про живі організми?

5. Навіщо людині вивчати біологію?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Природа — це все, що оточує людину, а також сама людина. Довкілля — це навколишній світ, в якому живе людина.

2. Природознавство — комплексна наука про природу. Основні галузі природознавства. (Розповідь учителя з елементами бесіди та складанням таблиці «Основні галузі природознавства»).

3. Біологія — система наук про живу природу. (Розповідь учителя з елементами бесіди. Записи в учнівських зошитах).

Світ живих організмів надзвичайно різноманітний, дивовижний і досконалий. Тому він завжди цікавив людей. Перші відомості про живі організми почала нагромаджувати ще первісна людина. Жива природа давала їй їжу, матеріал для одягу і житла. Уже в давні часи людина прагнула довідатися про властивості рослин, місця їх зростання, поширення і звички тварин, на яких вона полювала, і які могли загрожувати її житло.

Із часом виникає наука, мета якої полягає у пізнанні сутності життя та закономірностей його проявів.

1802 року французький учений-природодослідник Жан Батіст Ламарк уперше називає цю науку «біологією» (від грец. «біос» — «життя» та «логос» — «учення»).

Отже, біологія — це система наук про живу природу, що вивчає будову живих організмів, їх походження, розвиток і поширення, взаємовідносини між собою та неживою природою.

4. Відмінності живого від неживого. Основні властивості живого.

4.1. Клітинна будова живих організмів. (Розповідь учителя).

Кожна окрема жива істота побудована з окремих часточок — клітин. Одні організми складаються лише з однієї клітини, інші — з великої їхньої кількості. Перші називають одноклітинними, другі — багатоклітинними.

Лише віруси, які спричиняють різноманітні хвороби людини (СНІД, грип, гепатит і т.д.), тварин та рослин не мають клітинної будови.

4.2. Єдність хімічного складу живих організмів. (Розповідь вчителя з елементами бесіди, складанням схеми).

Усі живі організми мають подібний хімічний склад, тобто побудовані з одних і тих самих хімічних сполук (органічних та неорганічних).

4.3. Обмін речовин з довкіллям та перетворення енергії в організмі — необхідна умова існування живих істот. (Пояснення вчителя, коментування схеми «Обмін речовин і перетворення енергії в рослинному організмі»).

Таким чином, живлення є характерною рисою всіх живих організмів, оскільки забезпечує їх необхідними речовинами та енергією. У свою чергу, організми виділяють в навколишнє середовище продукти своєї життєдіяльності.

4.4. Подразливість — здатність живих істот відповідати на подразнення. (Бесіда).

4.5. Властивість живих істот відтворювати собі подібних, тобто розмножуватись. (Бесіда за запитаннями).

1. Навіщо потрібне розмноження?

2. Як розмножуються різні рослини?

3. Чим відрізняється розмноження тварин від розмноження рослин?

4. Які зміни відбулися б у природі, якби живі організми перестали розмножуватися?

4.6. Ріст та розвиток — неодмінна властивість усіх живих істот. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, складання схем).

Ріст — це збільшення розмірів поверхні, об’єму та маси організму.

Розвиток — це зміни в організмі, які ведуть до появи нових якостей.

III. Закріплення знань учнів. (Тести).

1. Вкажіть науку, яка вивчає живі організми, їхню будову, хімічний склад, процеси життєдіяльності, зв’язки з довкіллям:

A) географія;

Б) хімія;

B) біологія;

Г) астрономія.

2. Вкажіть структурну й функціональну одиницю живого:

A) білок;

Б) тканина;

B) нуклеїнова кислота;

Г) клітина.

3. Вкажіть основне джерело енергії для усіх мешканців нашої планети:

A) газ;

Б) нафта;

B) сонячна енергія;

Г) кам’яне вугілля.

4. Назвіть процес отримання живими організмами поживних речовин з довкілля:

A) живлення;

Б) виділення;

B) асиміляція;

Г) дисиміляція.

5. Здатність живих організмів сприймати впливи навколишнього середовища і певним чином відповідати на них називають:

A) адаптацією;

Б) розмноженням;

B) гомеостазом;

Г) подразливістю.

6. Назвіть здатність живих організмів відтворювати собі подібних:

A) ріст;

Б) розмноження;

B) розвиток;

Г) подразливість.

7. Вкажіть об’єкти довкілля, що мають клітинну будову:

A) сосна;

Б) камінь;

B) бактерія;

Г) павук-хрестовик.

8. Зазначте необхідну умову існування живих істот:

A) швидкий ріст;

Б) багатоклітинність;

B) обмін речовин з довкіллям;

Г) переміщення в просторі.

IV. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника, конспект.

2. Провести дослідження. Виготовити насичений розчин кухонної солі. Опустити у розчин вовняну нитку. Спостерігати за утворенням кристалів, які збільшуються в розмірах, тобто ростуть. Чи можна їх вважати живими істотами? Чому? Відповідь обґрунтуйте.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити