Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності
ХЛАМІДОМОНАДА, ХЛОРЕЛА - ОДНОКЛІТИННІ ВОДОРОСТІ

Мета: сформувати знання про особливості будови, життєдіяльності водоростей як найбільш просто організованих рослин; ознайомити з одноклітинними водоростями, особливостями їх будови і життєдіяльності, пристосуванням до умов життя; удосконалювати навички роботи з мікроскопом.

Основні поняття і терміни: водорість, одноклітинний організм, слань, автотрофи, міксотрофи, фотосинтез.

Обладнання: таблиця «Одноклітинні водорості», таблиця «Водорості», мікропрепарати одноклітинних водоростей (хламідомонади), мікроскопи, предметні та накривні скельця, піпетки.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Тестовий оперативний контроль знань).

І варіант

1. Зазначте органели руху евглени зеленої:

A) скоротлива вакуоля;

Б) війки;

B) джгутики;

Г) псевдоподії.

2. Вкажіть одноклітинний організм, у якого змішаний тип живлення:

A) амеба протей;

Б) інфузорія-туфелька;

B) малярійний плазмодій;

Г) евглена зелена.

3. Вкажіть форму подразливості, яка характерна для найпростіших:

A) тропізм;

Б) таксис;

B) настія;

Г) рефлекс.

4. Вкажіть найпростіших, які паразитують у крові, лімфі та спинномозковій рідині хребетних тварин:

A) трипаносома;

Б) дизентерійна амеба;

B) малярійний плазмодій;

Г) лямблії.

5. Зазначте тварину, яка переносить збудника сонної хвороби:

A) блоха людська;

Б) хатня муха;

B) муха це-це;

Г) малярійний комар.

6. Вкажіть неправильне твердження про інцистування одноклітинних організмів:

A) інцистування дає змогу організмові перенести несприятливі умови;

Б) інцистування сприяє розселенню;

B) при інцистуванні організми скидають або втягують органели руху;

Г) у стані цисти тварина інтенсивно живиться.

7. Вкажіть ознаку, не характерну для евглени зеленої:

А) наявність хроматофорів у цитоплазмі;

Б) наявність вічка;

В) здатність інцистуватися;

Г) паразитичний спосіб життя.

8. Вкажіть дві ознаки, якими інфузорія-туфелька відрізняється від евглени зеленої:

A) живе у прісних водоймах;

Б) має два ядра;

B) не здатна утворювати псевдоподії;

Г) живиться лише гетеротрофно;

Д) має скоротливі вакуолі;

Е) виявляє подразливість у формі таксисів;

Є) розмножується нестатевим способом.

II варіант

1. Вкажіть організм, який належить до одноклітинних твариноподібних:

A) евглена зелена;

Б) амеба протей;

B) дріжджі;

Г) малярійний плазмодій.

2. Зазначте, чим забезпечується збереження та передача спадкової інформації в евглени зеленої:

A) скоротливими вакуолями;

Б) хроматофорами;

B) пелікулою;

Г) ядром.

3. Вкажіть органели руху амеби протея:

A) псевдоподії;

Б) плавці;

B) війки;

Г) джгутики.

4. Вкажіть, чим забезпечується перетравлення їжі у найпростіших:

A) скоротливими вакуолями;

Б) псевдоподіями;

B) травними вакуолями;

Г) хроматофорами.

5. Вкажіть найпростіших, для яких характерна наявність скоротливої вакуолі:

A) прісноводні та морські найпростіші;

Б) паразитичні найпростіші;

B) найпростіші, що мешкають у солоних водоймах;

Г) найпростіші, що мешкають у прісних водоймах.

6. Зазначте приклад позитивного фототаксису:

A) рух інфузорії-туфельки від кристалика солі;

Б) рух евглени зеленої до джерела світла;

B) ріст стебла рослини до джерела світла;

Г) відсмикування руки від гарячого предмета.

7. Вкажіть, який організм належить до паразитичних одноклітинних:

A) амеба протей;

Б) трипаносома;

B) евглена зелена;

Г) інфузорія-туфелька.

8. Вкажіть три ознаки, за якими евглена зелена відрізняється від інфузорії-туфельки:

A) стала форма клітини;

Б) нестатеве розмноження;

B) наявність світлочутливого вічка;

Г) наявність скоротливих вакуоль;

Д) рух за допомогою джгутиків;

Е) рух за допомогою псевдоподій;

Є) Здатність до міксотрофного живлення.

II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які царства живої природи вам відомі?

2. Чому на клітинному рівні життя не можна чітко визначити приналежність організму до того чи іншого царства?

3. Який з організмів, вивчених нами раніше, має ознаки рослин і тварин?

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань, їх розв’язання).

1. На яку особливість організмів вказує їхня назва «водорості»?

2. До якого царства належать водорості? Чому?

Корекція вчителя.

Назва водорості не зовсім відповідає дійсності.

Відомо понад 550 тис. видів водоростей. Середовище їх існування: прісні й солоні водойми, вологі ділянки суші, ґрунт, кора дерев, можуть оселятися всередині інших живих організмів.

Водорості — це найпростіші рослини, які живляться автотрофно (фотосинтез). Проте серед водоростей є міксотрофи.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Водорості — група нижчих, переважно водяних рослин. (Розповідь з елементами бесіди, записи в учнівських зошитах).

Водорості — найдавніші рослини на Землі.

Клітини водоростей містять пігмент (переважно хлорофіл).

Живлення автотрофне (рідше міксотрофне).

Тіло водоростей (талом, або слань) не розчленоване на справжнє стебло, листки та корені. Саме тому водорості є нижчими рослинами.

2. Різноманітність водоростей. (Розповідь учителя, складання схеми).

Слань водоростей містить різні пігменти (хлорофіл, каротин, ксантофіл, фікоеритрин), які забарвлюють її в зелений, бурий або червоний кольори. Залежно від забарвлення водорості поділяють на відділи: Зелені водорості, Бурі водорості, Червоні і т. д.

Водорості, характерною ознакою яких є наявність кремнеземового панцира, називають діатомовими.

3. Хламідомонада — одноклітинна зелена водорість. Особливості її будови та процесів життєдіяльності.

(Самостійна робота учнів з підручником та додатковою літературою).

Користуючись підручником та додатковою літературою, впишіть відповідні терміни і поняття для закінчення речення.

а) Зовні хламідомонада вкрита прозорою ... (оболонкою)

б) Хлоропласт ... кольору, в ньому міститься пігмент ... (зеленого, хлорофіл)

в) У хлоропластах відбувається процесе фотосинтезу, тобто ... (утворення органічних речовин з неорганічних)

г) Концентрація розчину в клітині регулюється за допомогою ... (скоротливих вакуолей)

д) Запасні речовини у вигляді зерен ... відкладаються навколо піреноїда (крохмалю).

е) За умов нестачі світла хламідомонада може поглинати через клітинну оболонку ... (розчинні у воді органічні речовини)

є) Світлочутливе вічко (стигма) орієнтує хламідомонаду до ... (світла)

ж) Рухається хламідомонада за допомогою ... (джгутиків)

4. Розмноження хламідомонади. (Розповідь учителя з демонструванням таблиці та складанням схеми).

Життєвий цикл хламідомонади

а — нестатеве розмноження

б — статеве розмноження

5. Різноманітність одноклітинних водоростей. Хлорела — одноклітинна зелена водорість. (Повідомлення учня).

Зміст повідомлення.

Хлорела — одноклітинна зелена водорість, поширена у прісних і солоних водоймах. Вона не має вічка і джгутиків. Розмножується тільки нестатево. За сприятливих умов 1 кг цієї рослини за 17 днів може дати 160 млн т біомаси. Це дивовижний мешканець нашої планети. За добу водорість здатна виділити кисню у 200 разів більше від власного об’єму. Хлорела — рекордсмен щодо врожайності: з 1 га можна одержувати понад 1000 ц сухої речовини. За ці чудові якості хлорела стала першою космічною рослиною.

6. Роль одноклітинних зелених водоростей у природі. (Бесіда з учнями).

• Є індикаторами забруднення та засолення водойм.

• У разі надмірного розмноження спричиняють «цвітіння води».

• Беруть участь в очищенні природних та стічних водойм.

• Входять до складу планктону, включаються в ланцюги живлення (продуценти органічної маси).

• Виділяють у воду кисень.

V. Закріплення знань учнів.

Примітка. При можливості організувати лабораторне дослідження «Спостереження хламідомонади» (під мікроскопом). Воду з хламідомонадами брати з тимчасових водойм.

VI. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Підготувати повідомлення про дріжджі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити