Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

Мета: узагальнити і перевірити знання учнів про особливості будови одноклітинних організмів, що належать до різних царств живої природи, прояви їх життєдіяльності та пристосування до середовищ життя; показати важливу роль одноклітинних у переході до багатоклітинних.

Оперативний тестовий контроль знань

І варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Вкажіть організм, який належить до одноклітинних:

A) шапинковий гриб;

Б) вольвокс;

B) губка бодяга;

Г) інфузорія-туфелька.

2. Вкажіть вільноживучий одноклітинний організм:

A) хлорела;

Б) амеба дизентерійна;

B) малярійний плазмодій;

Г) малярійний комар.

3. Представником гетеротрофних протистів є:

A) вольвокс;

Б) хлорела;

B) хламідомонада;

Г) інфузорія-туфелька.

4. Представником автотрофних протистів є:

A) евглена зелена;

Б) амеба звичайна;

B) амеба дизентерійна;

Г) інфузорія-туфелька.

5. Вкажіть форму подразливості, яка характерна для одноклітинних твариноподібних організмів:

A) тропізм;

Б) рефлекс;

B) таксис;

Г) настія.

6. Зазначте продукт, який отримують за допомогою дріжджів:

A) квашена капуста;

Б) кисле молоко;

B) хліб;

Г) цукор.

7. Вкажіть царство живих організмів, до якого належать водорості:

A) Рослини;

Б) Тварини;

B) Гриби;

Г) Бактерії.

8. Вкажіть спосіб, яким розмножуються протисти:

A) нестатевим;

Б) статевим;

B) вегетативним;

Г) не розмножуються.

9. Вкажіть, до якого відділу належить багатоклітинна водорість ульва:

A) зелені водорості;

Б) бурі водорості;

B) червоні водорості;

Г) діатомові водорості.

10. Вкажіть організм, який належить до прокаріотів:

A) хламідомонада;

Б) дріжджі;

B) губка;

Г) сінна паличка.

II. Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

11. Вкажіть, чим може бути представлене тіло водоростей:

A) однією клітиною;

Б) колонією;

B) коренем та пагоном;

Г) сланню.

12. Назвіть характерні ознаки зелених водоростей:

A) поширені переважно в солоних водоймах;

Б) поширені переважно у прісних водоймах та на зволожених ділянках суші;

B) серед пігментів переважає хлорофіл;

Г) здійснюють процес фотосинтезу.

13. Зазначте способи запобігання інфекційним хворобам:

A) вчасні профілактичні щеплення;

Б) дотримання правил особистої гігієни;

B) вживання вітамінів;

Г) вживання великої кількості їжі.

14. Вкажіть представників одноклітинних твариноподібних організмів:

A) губка бодяга;

Б) дріжджі;

B) інфузорія-туфелька;

Г) евглена зелена.

15. Вкажіть, які організми належать до паразитичних:

A) амеба протей;

Б) дизентерійна амеба;

B) малярійний плазмодій;

Г) туберкульозна паличка.

16. Назвіть хвороби, які спричиняються бактеріями:

A) малярія;

Б) амебна дизентерія;

B) туберкульоз;

Г) ангіна.

III. Завдання на встановлення відповідності.

17. Знайдіть відповідність між означеннями та поняттями, що відображають будову евглени зеленої:

A) забезпечує рух у водному середовищі;

Б) виділяє воду і неперетравлені рештки;

B) забезпечує процес фотосинтезу;

Г) передає спадкову інформацію;

Д) забезпечує реакцію на світло.

1. вічко;

2. скоротлива вакуоля;

3. ядро;

4. джгутик.

18. Установіть відповідність між групами бактерій та їх формою:

1. коки;

2. спірили;

3. вібріони;

4. бацили.

A) циліндрична;

Б) коми;

B) кульки;

Г) еліпса;

Д) спірально вигнутої палички.

IV. Завдання на встановлення послідовності.

19. Установіть послідовність етапів живлення амеби:

A) надходження поживних речовин до цитоплазми клітини;

Б) захоплення їжі за допомогою псевдоподій;

B) видалення неперетравлених решток;

Г) виникнення травної вакуолі.

20. Встановіть послідовність етапів приготування тіста при застосуванні дріжджів:

A) виділення вуглекислого газу;

Б) бродіння цукрів за участі дріжджів;

B) тісто при випіканні стає пухким;

Г) внаслідок виділення вуглекислого газу тісто піднімається вверх.

V. Завдання відкритого типу.

21. Яка роль у природі та практичне значення губок?

22. Доведіть, що одноклітинна водорість є окремим організмом.

II варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Вкажіть характерну ознаку всіх видів водоростей:

A) одноклітинність;

Б) здатність до фотосинтезу;

B) наявність ризоїдів;

Г) поширені тільки у воді.

2. Вкажіть функцію червоного вічка хламідомонади:

A) світлосприйняття;

Б) фотосинтез;

B) рух клітини;

Г) регулювання внутрішньоклітинного тиску.

3. Зазначте органели руху в амеби протея:

A) скоротливі вакуолі;

Б) війки;

B) джгутики;

Г) псевдоподії.

4. Назвіть одноклітинну тварину зі змішаним типом живлення:

A) амеба протей;

Б) інфузорія-туфелька;

B) малярійний плазмодій;

Г) евглена зелена.

5. Зазначте тварину, яка переносить збудника сонної хвороби:

A) муха це-це;

Б) малярійний комар;

B) кімнатна муха;

Г) іксодовий кліщ.

6. Вкажіть, яка слань характерна для ульви:

A) ниткоподібна;

Б) спіралеподібна;

B) пластинчаста;

Г) кущикоподібна.

7. Губка належить до організмів:

A) одноклітинних;

Б) багатоклітинних;

B) колоніальних;

Г) багатоклітинних і колоніальних.

8. Вольвокс належить до:

A) колоніальних форм;

Б) входить до складу бентосу;

B) одноклітинних організмів;

Г) багатоклітинних організмів.

9. Зазначте бактерії, які належать до автотрофних організмів:

A) бактерії гниття;

Б) паразитичні бактерії;

B) фотосинтезуючі бактерії;

Г) бактерії бродіння.

10. Дріджджі — це:

A) одноклітинні твариноподібні організми;

Б) одноклітинні зелені водорості;

B) збірна група представників царства Гриби;

Г) прокаріотичні організми.

II. Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

11. Вкажіть представників протистів:

A) дріжджі;

Б) хлорела;

B) малярійний плазмодій;

Г) амеба дизентерійна.

12. Вкажіть ознаки, за якими евглена зелена відрізняється від інфузорії-туфельки:

A) стала форма клітини;

Б) рух за допомогою джгутика;

B) наявність світлочутливого вічка;

Г) рух за допомогою псевдоподій.

13. Вкажіть ознаки, спільні для бактерій і клітини рослини:

A) наявність клітинної стінки;

Б) відсутність плазматичної мембрани;

B) наявність спадкової речовини;

Г) відсутність мітохондрій.

14. Зазначте твердження, що не стосується грибів:

A) гетеротрофний тип живлення;

Б) здатність до фотосинтезу;

B) запасна речовина — крохмаль;

Г) належать до царства Рослини.

15. Вкажіть ознаки, за якими відрізняють хлорелу від хламідомонади:

A) одноклітинність;

Б) відсутність вічка;

B) відсутність джгутиків;

Г) у клітинах переважає хлорофіл.

16. Змішаний тип живлення характерний для:

A) хламідомонади;

Б) хлорели;

B) евглени зеленої;

Г) вольвокса.

III. Завдання на встановлення відповідності.

17. Встановіть відповідність між органелами хламідомонади та їх функціями.

1. світлочутливе вічко (стигма);

2. чашоподібний хлоропласт;

3. ядро;

4. кулястий піреноїд.

A) синтез і нагромадження поживних речовин;

Б) реакція на зміну освітлення;

B) органела руху;

Г) збереження спадкової інформації;

Д) містить різноманітні пігменти, зокрема хлорофіл.

18. Установіть відповідність між групами бактерій та способом живлення:

1. молочнокислі бактерії;

2. туберкульозні палички;

3. хемобактерії;

4. бульбочкові.

A) паразитичний;

Б) симбіотичний;

B) автотрофний;

Г) сапротрофний;

Д) міксотрофний.

IV. Завдання на встановлення послідовності.

19. Установіть послідовність дій при лікуванні інфекційного захворювання:

A) лікування за допомогою антибіотиків та інших лікарських засобів;

Б) звернутися до лікаря;

B) ізолювати хворого від здорових до моменту одужання;

Г) поміряти температуру.

20. Встановіть послідовність розташування складових частин тіла губки, починаючи із зовні:

A) центральна порожнина;

Б) мезоглея;

B) клітини зовнішнього шару;

Г) клітини внутрішнього шару.

V. Завдання відкритого типу.

21. Яку роль відіграють одноклітинні організми в екосистемах та в житті людини?

22. Значення колоніальних організмів в еволюції органічного світу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити