Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Вступ
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ. ОСНОВНІ ГРУПИ ОРГАНІЗМІВ (РОСЛИНИ, ТВАРИНИ, ГРИБИ, БАКТЕРІЇ). ПОНЯТТЯ ПРО ВІРУСИ

УРОК 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ. ОСНОВНІ ГРУПИ ОРГАНІЗМІВ (РОСЛИНИ, ТВАРИНИ, ГРИБИ, БАКТЕРІЇ). ПОНЯТТЯ ПРО ВІРУСИ

Мета: сформувати знання про різноманітність живих організмів, що об’єднуються в царства Дроб’янки, Рослини, Гриби, Тварини, Віруси; дати поняття про систематику, основні таксономічні одиниці класифікації.

Основні поняття і терміни: систематика, вид, рід, родина, класе, відділ, царство тощо.

Обладнання: таблиця «Царство живих організмів», портрет вченого-біолога Карла Ліннея.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

1. Вставте пропущені слова.

Біологія зародилася ще у ... часи. Її назва в перекладі з ... мови дослівно означає «наука про життя». Біологія вивчає живі організми, їхню будову, ... , процеси життєдіяльності, а також зв’язок із ... . Усі живі організми побудовані з клітин, крім .... Є живі організми, які складаються лише з однієї клітини і називаються.... Багатоклітинні організми складаються з великої кількості.... Жоден живий організм не може тривалий час існувати без надходження ... ззовні. Життя на нашій планеті зумовлене... . Сонячну енергію здатні вловлювати зелені ...та перетворювати її на форму, доступну для споживання іншими живими організмами.

Слова для довідки: Сонце, стародавні, рослини, давньогрецька, енергія, клітини, склад, віруси, одноклітинні, довкілля.

II. Актуалізація опорних знань учнів, мотивація навчальної діяльності. (Бесіда, постановка проблемних запитань).

1. Які живі істоти трапляються у вашій місцевості?

2. За якими ознаками їх можна об’єднати в різні групи?

3. Які труднощі ви відчули при об’єднанні живих організмів у певні природні групи?

4. Які особливості живих організмів необхідно враховувати при їх поділі на групи?

5. Що таке систематика як наука?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Систематика — наука, завданням якої є опис і упорядкування існуючих і вимерлих видів організмів, їх розподіл на певні систематичні групи — таксони. (Розповідь учителя зі складанням схеми).

Прокаріоти — надцарство організмів, клітини яких не мають ядра та ряду органел.

Еукаріоти — надцарство організмів, клітини яких мають сформоване ядро і містять різноманітні органели.

2. Царство Рослини. Загальна характеристика. (Розповідь учителя з елементами бесіди та демонстрацією таблиці).

а) Різноманітність життєвих форм та розмірів (від одноклітинних мікроскопічних водоростей до гігантських дерев, які можуть досягати висоти 100—155 м (евкаліпт, секвоя)).

б) Необмежений ріст і прикріплений спосіб життя.

в) Найхарактернішою ознакою рослин є здатність до фотосинтезу (утворення органічних речовин з неорганічних з використанням енергії Сонця). До того ж рослини виділяють кисень в атмосферу, який необхідний для всього живого.

г) Наявність хлоропластів, целюлозної клітинної стінки в оболонці, крохмалю як запасної речовини та вакуолей з клітинним соком.

д) Характерні два способи розмноження: статеве і нестатеве. Розмноження пов’язане з чергуванням поколінь — гаметофіту і спорофіту.

Життя на Землі без рослин було б неможливе, бо тільки вони здатні, використовуючи сонячну енергію, утворювати органічні речовини з неорганічних, якими живляться всі інші живі організми.

3. Царство Тварини. Загальна характеристика. (Розповідь з елементами бесіди, демонстрація таблиці).

а) Різноманітність життєвих форм та розмірів (відомо близько двох мільйонів видів тварин, тіло яких складається з однієї клітини чи групи однакових клітин, що сполучаються між собою, або великої кількості клітин, що мають різну будову та функції). За розмірами тварини бувають від 2—4 мм до 30 м завдовжки.

б) Обмежений ріст і рухомий спосіб життя.

в) Тварини живляться переважно готовими органічними речовинами, які отримують з довкілля у вигляді їжі (тобто вони гетеротрофні організми).

г) У тваринної клітини немає щільної клітинної стінки, вакуоль з клітинним соком і хлоропластів — органел, які забезпечують фотосинтез (за винятком деяких одноклітинних). Запасна речовина — глікоген.

4. Царство Гриби. Загальна характеристика. (Розповідь учителя з елементами бесіди, демонстрація таблиці).

а) Гриби — це безхлорофільні, переважно багатоклітинні організми, які живляться гетеротрофно.

б) Гриби мають спільні риси з тваринами: відсутність хлорофілу, гетеротрофний спосіб живлення, наявність в обміні речовин сечовини та утворення запасного продукту — глікогену.

в) Гриби мають спільні риси з рослинами: прикріплений спосіб життя, необмежений ріст і міцна клітинна стінка. Проте склад клітинної стінки подібний до тваринної, оскільки до неї входить властива тваринним організмам речовина — хітин.

5. Царство Дроб’янки. Загальна характеристика.

а) Дроб’янки — прокаріоти, в їхніх клітинах відсутнє ядро та більшість органел, притаманних еукаріотам.

б) Розміри клітин прокаріотів звичайно становлять кілька мікрометрів, тому без збільшувальних приладів їх побачити неможливо. Прокаріоти (бактерії і ціанобактерії) належать до мікроорганізмів. Вони одноклітинні або колоніальні.

в) За способом живлення більшість бактерій гетеротрофи, а ціанобактерії — автотрофи.

г) Розмножуються прокаріоти поділом клітин навпіл, іноді брунькуванням.

д) Повсюдне поширення бактерій (ґрунт, вода, повітря, в організмі: людини, тварини, рослини).

6. Поняття про віруси. (Розповідь учителя з елементами бесіди та демонстрацією таблиці).

Віруси — царство живої природи, представниками якого є неклітинні форми життя, які існують лише в клітинах інших живих організмів.

Віруси є збудниками багатьох хвороб людини (грип, СНЩ, гепатит, кір тощо), рослин (мозаїчність, плямистість, некрози (пухлини)), тварин (ящур, чумка собак, чума курей тощо).

7. Класифікація царств живих організмів. (Розповідь учителя зі складанням схеми).

Класифікація — це розподіл живих організмів на групи (таксони) за певними ознаками. Систематизація відбувається на основі комплексного всебічного вивчення будови організмів, їхніх фізіологічних, біохімічних особливостей, шляхів і закономірностей їх розвитку, зв’язків з екологічними факторами довкілля. У сучасній біології використовують такі таксони:

Засновником систематики вважають Карла Ліннея, який у 1735 р. видав працю «Система природи», де класифікував відомі йому рослини, за найменшу одиницю класифікації прийнявши вид.

8. Вид як найменша одиниця класифікації живих організмів. (Пояснення вчителя, записи в учнівських зошитах).

а) Вид — сукупність особин, які мають подібну будову, процеси життєдіяльності, спільне походження, живуть у схожих умовах, вільно схрещуються між собою та дають плодюче потомство.

б) Назва кожного виду складається з двох слів. Перше слово — назва роду, до якого належить організм. Це, як правило, іменник, що пишеться з великої літери. Друге слово — видовий епітет, прикметник, який пишеться з маленької букви. Такий спосіб найменування живих істот називають подвійною номенклатурою. Міжнародна наукова назва організмів подається латинською мовою.

Наприклад, види: Кульбаба лікарська, Собака свійська.

IV. Закріплення знань учнів. (Тести).

1. Вкажіть основну характерну ознаку представників царства Рослини:

A) обмін речовин;

Б) розмноження;

B) подразливість;

Г) фотосинтез.

2. Зазначте структуру, наявність якої відрізняє рослинну клітину від тваринної:

A) ядро;

Б) глікокалікс;

B) тверда клітинна стінка;

Г) цитоплазма.

3. Вкажіть, як називають організми, що живляться готовими органічними речовинами:

A) автотрофи;

Б) гетеротрофи;

B) найпростіші;

Г) синантропи.

4. Вкажіть шість правильних тверджень про наукові назви організмів:

A) вони зрозумілі вченим усього світу;

Б) у різних країнах вони неоднакові;

B) їх пишуть та читають латинською мовою;

Г) зазвичай складається з одного слова;

Д) складаються з двох слів;

Е) перше слово позначає рід;

Є) друге слово позначає вид;

Ж) перше слово позначає вид;

3) друге слово позначає рід;

И) перше слово назви пишуть з великої літери, а друк ге — з малої.

5. Вкажіть чотири ознаки подібності грибів і рослин:

A) відсутність рухової активності у вегетативному стані;

Б) вегетативний тип живлення;

B) поглинання поживних речовин шляхом усмоктування;

Г) наявність хітину в клітинній стінці;

Д) необмежений ріст;

Е) відсутність хлоропластів у клітині;

Є) наявність клітинної стінки;

Ж) запасна речовина — глікоген;

3) здатність до фотосинтезу.

6. Розташуйте таксономічні категорії, які використовують для класифікацій тварин, у порядку зростання:

A) тип;

Б) вид;

B) царство;

Г) рід;

Д) клас;

Е) родина;

Є) ряд.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Підготувати колекції зображень рослин, тварин, грибів, бактерій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити