Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Вступ
БІОЛОГІЯ - БАГАТОГАЛУЗЕВА НАУКА. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЖИТТЯ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

УРОК 3. БІОЛОГІЯ - БАГАТОГАЛУЗЕВА НАУКА. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЖИТТЯ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

Мета: сформувати знання учнів про біологію як комплексну науку та про різноманітність біологічних наук; узагальнити, систематизувати та доповнити знання учнів про методи вивчення живої природи.

Основні поняття і терміни: ботаніка, зоологія, цитологія, анатомія, фізіологія, екологія, паразитологія, генетика, спостереження, опис, порівняння, експеримент.

Обладнання: колекції зображень рослин, тварин, грибів, бактерій; портрети вчених біології.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які причини різноманітності живих організмів на Землі?

2. Які середовища існування освоїли живі організми?

3. Чому за відсутності організмів, здатних до фотосинтезу, життя на нашій планеті було б неможливим?

4. Що вивчає біологія як одна із природничих наук?

5. Чому біологію необхідно вважати комплексною наукою про живі організми?

6. Які царства живих організмів вам відомі?

7. Які галузі біологічних наук вам відомі?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Біологія — багатогалузева наука. Основні галузі біології. (Розповідь учителя з використанням портретів учених-біологів та складання схеми).

Самостійна робота учнів із підручником. Учні ознайомлюються з предметами вивчення біологічних наук, роблять короткі записи в зошитах.

2. Рівні організації живих систем. (Розповідь учителя зі складанням схеми «Рівні організації живої природи» та її коментування).

Рівні організації живої природи

3. Методи вивчення живих організмів. (Розповідь учителя з елементами бесіди та складанням схеми).

Метою біологічних наук є вивчення і пояснення явищ живої природи, законів, використання набутих знань для потреб людства.

Метод — шлях дослідження, спосіб досягнення певної мети, сукупність прийомів пізнання дійсності.

4. Порівняльно-описовий метод як найдавніший метод дослідження. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

5. Спостереження як найбільш поширений метод дослідження організмів. (Розповідь учителя з елементами бесіди, записи в учнівських зошитах).

Спостереження — цілеспрямоване сприймання предметів і явищ навколишнього світу (зміни в житті рослин, тварин, людини).

План ведення спостереження

а) сприйняття предметів та явищ навколишнього світу за допомогою органів чуття;

б) запис результатів досліджень;

в) повторення результатів досліджень;

г) висновки.

6. Експеримент як метод, спрямований на підтвердження явищ природи в лабораторних умовах. (Бесіда з учнями, записи в учнівських зошитах).

План ведення експерименту

а) постановка мети та завдань;

б) висунення припущень (гіпотеза);

в) встановлення умов проведення;

г) планування послідовності дій;

д) аналіз отриманих результатів;

е) формулювання висновків.

7. Моніторинг, моделювання, теоретичне пояснення явищ на основі законів живої природи. (Розповідь учителя).

III. Закріплення знань учнів. (Тести).

1. Вкажіть науку, що вивчає життєві функції організмів:

A) ботаніка;

Б) зоологія;

B) фізіологія;

Г) екологія.

2. Вкажіть науку, що вивчає тварин:

A) мікологія;

Б) зоологія;

B) цитологія;

Г) анатомія.

3. Вкажіть науку, що вивчає взаємозв’язки організмів між собою та зовнішнім середовищем:

A) екологія;

Б) генетика;

B) анатомія;

Г) вірусологія.

4. Систематика вивчає:

A) хімічний склад клітини;

Б) будову клітин;

B) життєві функції організмів;

Г) різноманітність та класифікацію живих істот.

5. Розмістіть рівні організації живих систем у зростаючому порядку:

A) клітина;

Б) біосфера;

B) орган;

Г) екосистема;

Д) організм;

Е) вид;

Є) тканина.

6. Які методи пізнання використовують у дослідженні живих організмів?

A) моделювання;

Б) розмноження;

B) порівняння;

Г) вимірювання;

Д) відстоювання;

Е) спостереження;

Є) моніторинг;

Ж) фільтрування;

3) вакцинування;

И) експеримент.

IV. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Запишіть у зошиті методи пізнання живої природи, які ви використовуєте. Опишіть коротко хід дослідження.

3. Підготуйте повідомлення про генну інженерію, біоніку і біотехнологію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити