Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Вступ
Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування

Вступ


УРОК 2

Тема. Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування


Мета. Розширити знання учнів про різноманітність живої природи; сформувати уявлення про середовища існування живих істот та їхню характеристику; пристосування організмів до певних середовищ існування; показати сучасну класифікацію живої природи.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: царство, відділ, клас, порядок, родина, рід, вид, Дроб’янки, Гриби, Рослини, Тварини.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій).

Обладнання: схеми, таблиці, зображення або натуральні об’єкти — представники різних царств живої природи.

Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1.

Організаційний момент.

1

2.

Перевірка виконання учнями домашнього завдання.

10

3.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку.Мотивація навчальної діяльності.

3

4.

Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

14

5.

Узагальнення і систематизація вивченого.

10

6.

Підсумки уроку, аргументація оцінок.

5

7.

Домашнє завдання.

2


Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка виконання учнями домашнього завдання.

Повідомлення учнями цікавих фактів про життя рослин.

Термінологічний диктант. Вчитель читає визначення, учням потрібно вказати назву або продовжити речення.

Система наук про життя. (Біологія).

Наука про рослини. (Ботаніка).

Наука про тварини. (Зоологія).

Вивченням мікроорганізмів займається... (Мікробіологія).

Бактерії — об’єкт дослідження... (Бактеріології).

Гриби вивчає... (Мікологія).

Найпростіші. (Протистологія).

Комахи. (Ентомологія).

Риби. (Іхтіологія).

Класифікацію різних груп організмів здійснює... (Систематика).

Зовнішню будову організмів вивчає... (Морфологія).

Внутрішню будову організмів вивчає... (Анатомія).

Обмін речовин і енергії в живих істотах розглядає... (Фізіологія).

Мікроскопічну будову тканин вивчає... (Гістологія).

Закономірності спадковості та мінливості досліджує... (Генетика).

Наука, що вивчає закономірності поширення живих організмів на Землі, називається... (Біогеографією).

Наука про викопні організми. (Палеонтологія).


3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Пояснення. Ви бачите, що існує багато наук про живі організми. Це пояснюється тим, що живих істот на нашій планеті також багато і живуть вони у так званих середовищах існування. Ці істоти дуже різні. Тому, щоб досконало вивчити і розібратися з безліччю живих організмів, роботу над вивченням різних представників живої природи, вчені спробували їх класифікувати, тобто поділити на групи за певними спільними ознаками. Такими ознаками є наявність чи відсутність у клітині ядра, спосіб живлення (автотрофний чи гетеротрофний) тощо. З ними ви познайомитесь під час вивчення царств живої природи.

План

1. Класифікація організмів.

2. Середовища існування живих організмів.


4. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

1. Пояснення.

Класифікація організмів

Існує декілька систем організмів. Наведемо приклад однієї з них.

У біології розрізняють неклітинні та клітинні організми. Неклітинні мають лише одне царство — Віруси. (Царство є найвищою одиницею класифікації). Клітинні організми нараховують два надцарства: прокаріоти, або доядерні, та еукаріоти (ядерні). До прокаріотів належить одне царство Дроб'янки (три підцарства: бактерії, архебактерії та ціанобактерії, або синьо-зелені водорості). Друге об’єднує три царства: Тварини (два підцарства: найпростіші, або одноклітинні, та багатоклітинні), Рослини (три підцарства: справжні водорості, багрянкові та вищі рослини) і Гриби (два підцарства: нижчі та вищі гриби).

Увесь світ живого сучасними систематиками найчастіше поділяється на п’ять царств: Віруси (Vira); Дроб’янки (Mochnota); Рослини (Plantae або Vegetabilia); Гриби (Mycota); Тварини (Animalia).

Головними таксономічними категоріями є царство, відділ (у тварин — тип), клас, порядок, родина (у тварин — ряд), рід і вид.

У сьомому класі ми будемо вивчати представників царств Дроб’янки, Гриби, Рослини (Водорості, Мохи, Плавуни, Хвощі, Папоротеподібні, Голонасінні та Квіткові).

2. Виконання завдань практикуму.

Середовища існування живих організмів

1. Розповідь. Живих організмів на нашій планеті дуже багато. Вони відрізняються розмірами, способом живлення, а також місцями проживання. Ці місця називають середовищами існування.

2. Дидактична гра “Знайди домівку”.

Мета: актуалізувати знання дітей про середовища існування організмів, отримані з курсу початкової школи та “Природознавства”, 5-6-их класів.

Обладнання: малюнки із зображенням крота, дощового черв’яка, дерева, птаха, кліща, блохи, окуня, краба.

Ігрова дія: за зображенням на малюнку назвати середовище життя організму.

Правила гри: клас поділяється на дві команди. Вчитель навмання показує чотири малюнки кожній команді, а учні визначають середовище життя того чи іншого організму.

3. Розповідь з елементами бесіди.

Живі організми населяють чотири основні середовища існування: наземно-повітряне, водне, ґрунтове, а також організмове, тобто тіло інших істот.

Наземно-повітряне середовище за своїми умовами найрізноманітніше. Провідна роль серед факторів неживої природи тут належить освітленню, температурі, вологості, газовому складу атмосфери. Відповідно до цих факторів рослини і тварини мають різноманітні пристосування. Наприклад, серед рослин є добре відомі всім кактуси, у яких листки перетворилися на колючки, стебло товсте і м’ясисте. Кактуси мають добре розвинену кореневу систему, дуже щільну і міцну оболонку, якою вкрите стебло. Як ви думаєте, до яких умов наземно-повітряного середовища пристосувався кактус таким чином? Так, це пристосування до життя при дії високих температур і невеликої кількості води. А тепер пригадайте, яких рослин ви бачили, що ростуть на відкритій місцевості, і яких у затінку, скажімо, в лісі під ярусом високих дерев. Як ви вважаєте, чи будуть рости ці рослини, якщо їх поміняти місцями, тобто рослини, які росли у тіні, посадити на відкриту місцевість, і навпаки?

У водному середовищі існування провідна роль належить температурі, освітленню, тиску, газовому складу, солоності води, рельєфу дна тощо.

Якщо ви колись пірнали з аквалангом або дивилися підводні зйомки по телевізору, то, звісно, пам’ятаєте, що підводні рослини і водорості найкраще ростуть на невеликій глибині, куди добре проникають сонячні промені. І що далі ви просуваєтесь у глибину, тим темніше стає і менше трапляється рослинність, а потім зовсім зникає.

Грунт — це верхній родючий шар літосфери (твердої оболонки Землі), утворений внаслідок життєдіяльності різних організмів. Ґрунт становить систему порожнин, розміри яких залежать від діаметра механічних часток, що його складають. Ці порожнини заповнені водою або повітрям. Завдяки наявності вологи умови існування дрібних організмів у ґрунті наближаються до подібних у водоймах. Вологість ґрунту завжди вища, ніж вологість повітря, тому різноманітні організми можуть легше переживати там посушливий період.

Іншою характерною рисою ґрунту як середовища існування є порівняно невелика амплітуда добових і річних коливань температур (на глибині понад 2 м сезонні коливання температури майже не відчуваються). Це дає можливість наземним організмам мігрувати в товщу ґрунту і там переживати в активному чи неактивному стані період низьких або підвищених температур. У ґрунті є значні запаси органічних речовин, що створює кормову базу для різноманітних організмів.

Організм як середовище існування за своїми властивостями істотно відрізняється від інших. Так, якщо на організми, які живуть на поверхні інших істот, впливають різні чинники довкілля, то на організми, що мешкають усередині організму хазяїна, ці чинники діють лише опосередковано. В ролі господарів можуть вис гупати будь-які організми — від бактерій до високорозвинутих організмів рослин і тварин. Прикладами можуть стати бактерії паразитів, є численні хвороботворні бактерії. Наприклад, рослини-паразити і напівпаразити — омела, повитиця. Серед тварин-паразитів можна назвати різні види плоских і круглих червив, які живуть у внутрішніх органах людини і тварин. Так, печінковий ціп’як живиться в печінці та жовчних протоках корів, свиней, кролів, іноді трапляється й у внутрішніх органах людини. Широкий стьожак і свинячий ціп’як паразитують у кишечнику людини, спричиняючи погане почуття та схуднення. На поверхні тварин паразитують воші та кліщі.


4. Опрацювання фрагменту статті у підручнику.

5. Узагальнення і систематизація вивченого.

1. Виконання завдань практикуму.

А) Заповнити таблицю.

Характеристика середовищ існування організмів

Середовище існування

Приклади організмів, які існують в цьому середовищі

Пристосування, які виникли в організмів певного середовища існування

Наземно-повітрянеВоднеГрунтОрганізм
Б) Доповнити схему, що відображає класифікацію живих організмів.

2. Завдання на дошці. Розташуйте систематичні групи рослин в порядку зростання: відділ, вид, царство, родина, порядок, клас, рід.


6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

7. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний матеріал за підручником, дати відповіді на запитання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити