Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Передмова

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

Розвиток біологічної освіти 21 сторіччя потребує впровадження нових методів навчання і виховання дітей. На сучасному етапі дедалі очевиднішим стає те, що традиційна школа, орієнтована на передавання знань, не встигає за темпами їх нарощування. Сучасна школа недостатньо розвиває здібності, потрібні випускникам для самостійного самовизначення у світі, прийняття обґрунтованих рішень щодо свого майбутнього.

Нині створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність - здатність до оновлення, відкритість новому. На думку українського вченого Івана Зязюна, сенсом і метою сучасної освіти має стати «людина в постійному розвитку, її духовне становлення, гармонізація її відносин із собою та іншими людьми, зі світом. Система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення - щастя людини».

У сучасних умовах інноваційна діяльність педагога під час підготовки до уроку має відповідати основним принципам.

Принцип інтеграції освіти. Передбачає посилену увагу до особистості кожної дитини як вищої соціальної цінності суспільства, орієнтацію на формування громадянина з високими інтелектуальними, моральними, фізичними якостями.

Принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Налаштовує на забезпечення умов для повноцінного вияву й розвитку здібностей кожного школяра.

Принцип демократизації освіти. Дотримання його зобов’язує до створення передумов для розвитку активності, творчості учнів та вчителів.

Реалізація цих принципів вимагає переходу до інноваційної, творчої діяльності, що передбачає зміну характеру освітньої системи, змісту, методів, форм, технологій навчання.

Готовність учителя до інноваційної діяльності відображається в конструюванні сучасного уроку: продуктивного, цікавого для учнів, пізнавального та не перевантаженого зайвими знаннями. Урок повинен опиратись на такі базові принципи:

✵ оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів;

✵ встановлення міжпредметних зв’язків, які усвідомлюють учні;

✵ зв’язок із раніше засвоєними знаннями, навичками, уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів;

✵ актуалізація, стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості учня: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо;

✵ логічність, умотивованість та емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів;

✵ ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, особливо комп’ютерних;

✵ тісний зв’язок із життям, насамперед із особистим досвідом учня;

✵ формування практично необхідних знань, навичок, умінь, ефективної методики навчально-пізнавальної діяльності;

✵ формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти;

✵ діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Окрім того, кожен урок має сприяти ефективній реалізації основних функцій дидактичного процесу - освітньої, розвивальної, виховної та самовдосконалення. У контексті сучасних концепцій навчання на перший план, замість освітньої, виходить виховна функція дидактичного процесу - формування всебічно та гармонійно розвинутої особистості. Це потребує, безумовно, зміни парадигми уроку для формування духовного світу учня, допомоги в його самоактуалізації та самореалізації, визнання права бути суб’єктом навчального процесу й формування суб’єкт-суб’єктних взаємин на кожному уроці. Така парадигма має бути гуманною й особистісно спрямованою. Відповідно ґрунтовно змінюється зміст цих функцій та вимоги до уроку.

Щоб сконструювати інноваційний урок, можна використовувати шаблони, у які вставляються вправи та методичні прийоми, що відповідають конкретному етапу уроку. У різноманітності сучасних методик учитель обирає ті, які йому найбільше імпонують. Такі форми і методи навчання є практично в усіх методиках: і в особистісно орієнтованому навчанні, і в інтерактивному навчанні, суб’єктному навчанні, у стратегії ЧПКМ, проблемному навчанні. Зрештою вчитель може обрати такі форми, методи та методичні прийоми, які найкраще підходять саме до конкретного уроку класу та дитини, стилю викладання вчителя, його темпераменту.

Для полегшення планування матеріалу та розподілу часу на кожен етап уроку доречно користуватися планом-схемою уроку, яка дає можливість чітко розподілити дії вчителя, його форми і методи діяльності, а також запланувати очікуваний результат. План-схема уроку не замінює традиційний план уроку, але є набагато зручнішою у використанні, бо всі вправи і завдання записано послідовно з відповідним хронометражем, що дозволяє вчителю бути більш мобільним під час уроку та вчасно проводити корекцію переходу одного етапу уроку в інший. План-схема робить планування уроку чітким, оскільки, крім форм і методів діяльності, містить очікуваний результат від діяльності вчителя.

Пропонований методичний посібник «Уроки біології. 7 клас: книжка для вчителя» розроблено за новою програмою з урахуванням змін до неї, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 585. Він є частиною методичного комплекту до підручника для загальноосвітніх навчальних закладів, авторів Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, В. В. Серебряков, Н. Ю. Матяш, В. А. Горобчишин «Біологія: 7 кл.», Київ : Генеза, 2015. - 256 с.

Посібник містить календарне планування, розробки всіх уроків, практичних робіт і лабораторних досліджень, зразки робіт для поточного та тематичного контролю. Він зручний у користуванні, до кожного уроку подано орієнтовну план-схему, яку вчитель може коригувати відповідно до класу, у якому викладає, та власних підходів до планування чи розподілу навчального матеріалу. Подані вправи вчитель може взяти за шаблон або замінити на власні. Наприклад, різні форми взаємоопитування учнів трапляються в кількох варіантах проведення («Бумеранг», «Шерлок Холмс» тощо). Фронтальне опитування урізноманітнюється варіантами проведення: у формі змагання, термінологічного лото, евристичної бесіди, дискусії, розв’язання проблемного запитання, гронування, складання діаграми Вена тощо. Для контролю та корекції знань учитель може використати біологічні диктанти, самостійні роботи, вправи на розвиток логічного мислення: «знайдіть зайве», «утворіть пару» тощо. Рольові ігри та моделювання ситуацій із життя на різних етапах уроку, таблиці «Логікон» для осмислення знань, узагальнення та систематизації їх. Вправи «Снігова грудка», Т-схема, План уроку, «Час похвали» (у різних варіантах) та інші сприяють виділенню основного у вивченому. Для мотивації використовуються віршовані рядки, цікава інформація з теми, відео- та фотоматеріали. Усі етапи уроку плавно переходять один в одного. До кожного уроку підібрано епіграф, який поєднує всі етапи уроку в єдину логічно-змістову лінію. На організаційному етапі для посилення мотиваційної складової уроку підібрано «Розминки», більшість яких пов’язані з епіграфом та його обговоренням. Пояснення вчителя переважно опирається на матеріал підручника та роботу з текстами в різних формах. Для учнів пропонуються міні- проекти, які формують у них креативність, творчість, пізнавальний інтерес.

У посібнику застосовано авторські прийоми та адаптовані методичні прийоми з різних методик, він базується на досвіді автора, що має тему кандидатської дисертації: «Комбінування елементів різних методик у викладанні біології». До більшості методичних прийомів подано короткі інструкції для вчителя, орієнтовний перелік завдань та запитань для учнів. Автор використовує елементи різних методик, але таким чином, щоб вони були гармонійно поєднані й забезпечували оптимізацію та гуманізацію навчально-виховного процесу з біології. Посібник стане у пригоді під час викладання біології у 7-му класі за новою програмою зі змінами, оскільки містить нові підходи до викладання.

Календарно-тематичне планування уроків

з БІОЛОГІЇ

для загальноосвітніх навчальних закладів

у _______________ класі

на 20__________/ 20________ н. р.

Учителя ________________­_______________________________

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________­__________________


Протокол №____ від «____ »__________________ 20____ р.

Голова МО ________________­___________________­________________________

     ПІБ

Складено до підручника: Л. І. Остапченко та ін. Біологія: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, В. В. Серебряков, Н. Ю. Матяш, В. Л. Горобчишин. - Киів: Генеза, 2015 згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН молодьспорту України від 06.06.2012 № 664): Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. - К.: Вид. дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити