Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Ланцюги живлення і потік енергії в екосистемах

Мета: дати учням поняття про: взаємозв'язки організмів в екосистемі, ланцюги живлення колообіг речовин і потік енергії.

Основні поняття і терміни: ланцюг живлення, потік енергії, продуценти.

консументи, редуценти.

Обладнання: таблиці «Ланцюги живлення», «Трофічна сітка», малюнки, відео- матеріали.

І. Перевірка домашнього завдання. (Тестова перевірка шат,).

Знайдіть одну або декілька правильних відповідей.

1. Популяція — це:

А група самок, самців, малят;

Б надвидовий рівень організації живої природи;

В особини близьких видів:

Г група особин одного виду, що існує на території з однаковими умовами, в якій відбувається вільне схрещування.

2. Між особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв'язки:

А паразитизм;

В хижацтво;

В конкуренція:

Г ніяких зв’язків не існує.

3. Властивостями популяції є:

А щільність;

Б народжуваність;

В вікова структура;

Г смертність.

4. Для особин однієї популяції характерно:

А вільне схрещування;

Б різні умови життя;

В подібність за усіма ознаками і властивостями;

Г подібні умови життя.

5. Рельєф, клімат, грунт, повітря є факторами середовища:

А абіотичними;

Б біотичними;

В екологічними;

Г антропічними.

6. Вказати антропічні фактори середовища:

А світло;

Б взаємозв’язки між особинами в популяції;

В розвиток промисловості;

Г полювання.

7. Для існування хребетних тварин найбільш придатним є середовище:

А водне;

Б наземно-повітряне;

В тіло інших організмів;

Г фунтове.

8. Провідна роль серед екологічних чинників неживої природи в наземно- повітряному середовищі належить:

А освітленості;

Б температурі;

В тиску;

Г газовому складу атмосфери.

9. У водному середовищі життя провідна роль належить:

А температурі;

Б вологості;

В тиску;

Г складу і солоності води.

10. Екосистема — це:

А територія або простір, в якому живе вид;

Б сукупність взаємопов’язаних популяцій організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища;

В сукупність особин одного виду, яка тривалий час мешкає на певній території;

Г сукупність організмів, що живуть в умовах належних температур.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда па основі нить учнів, здобутих при вивченні попередніх тем).

1. Яка роль зелених рослин у природі?

2. Які організми належать до гетеротрофів? Наведіть приклади.

3. Які організми належать до сапротрофів? Наведіть приклади.

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).

1. Чому в екосистемі повинні бути автотрофи, гетеротрофи і сапротрофи?

2. Чи можуть існувати такі екосистеми, у яких відсутня та чи інша група організмів із названих вище?

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Харчові (трофічні) зв’язки між організмами в екосистемах. Ланцюги живлення і потік енергії. (Розповідь з елементами бесіди, демонстрацією таблиць (малюнків), складання схем).

2. Взаємозв'язок ланцюгів живлення. Трофічна сітка.

(Аналіз малюнка або таблиці із зображенням трофічної сітки, самостійна робота учнів).

Завдання для самостійної роботи учнів.

1) Уважно розгляньте малюнок і проаналізуйте його.

2) За малюнком складіть власні ланцюги живлення.

3) Визначте точки, де переплітаються ланцюги живлення.

4) Сформулюйте висновок, що таке трофічна сітка і яке її значення.

3. Екологічна піраміда — трофічна структура екосистеми. Втрата речовин і енергії в ланцюгах живлення. (Пояснення, складання схеми).

Висновок. У ланцюгу живлення органічні речовини та енергія передаються віт нижчого трофічного рівня до вищого. Під час переходу з нижчого трофічного рівня до вищого майже 90% енергії тварини використовують для забезпечення належного функціонування власного організму, а запасають - 10%, які можуть бути використані на наступному рівні ланцюга живлення. Тому кількість можливих ланок ланцюга живлення обмежена і зазвичай не перевищує чотирьох-п’яти.

4. Колообіг речовин у природі та роль організмів у ньому. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми).

5. Взаємозв'язок компонентів екосистеми. (Бесіда).

V.Закріплення знань учнів.

Робота у групах. (Виконання творчих завдань).

Перша група.

Чи можуть існувати екосистеми без рослинних угруповань? Обгрунтуйте свою думку.

Друга група.

Чи завжди початковою ланкою ланцюга живлення є рослини? Відповідь обгрунтуйте.

Третя група.

Які можливі наслідки випадання однієї з ланок у ланцюзі живлення? Відповідь обгрунтуйте.

VI.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Творче завдання.

Складіть кілька ланцюгів живлення для екосистеми озера та екосистеми лісу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити