Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Одноклітинні прокаріоти. Структурно-функціональні особливості, поширення і значення прокаріотів

Мета: розширити й узагальнити раніше здобуті знання учнів про прокаріоти, поглибити знання про особливості бактерій як прокаріотичних організмів. їхню роль у природі і практичній діяльності людини.

Основні поняття і терміни: архебактерії, ціанобактерії, еубактерїї, коки, стрептококи, бацили, вібріони, спірили, спірохети, фотосинтез, хемосинтез.

Обладнання: таблиця «Різноманітність прокаріотичних організмів», відеомате ріали.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання.

1. Завдання на встановлення відповідності:

1) бактерії;

2) одноклітинні твариноподібні організми;

3) одноклітинні водорості:

4) тварини;

5) гриби;

6) рослини;

А дріжджі;

Б паличка Коха;

В інфузорія;

Г хламідомонада;

Д дощовий черв’як;

Е модрина звичайна.

2. Заповнити таблицю «Класифікація організмів» за клітинною організацією.

Імперії

Надцарства

Царства
3. Існують різні тлумачення поняття «колонія» в біології. Наприклад, колоніальним організмом називають вольвокса, але кажуть «колонія мартинів». Яка існує різниця між ними?

4. Які організми найпростіші за будовою? Відповідь обгрунтуйте.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що становлять собою клітини прокаріотів та які їхні відмінності від клітин еукаріотів?

2. Які відмінності між автотрофними, гетеротрофними га міксотрофними організмами?

3. Що таке симбіоз? Які форми симбіозу вам відомі?

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).

1. Чому бактерії можуть здійснювати фотосинтез, але кисню при цьому не виділяють.

2. Крім бактеріального фотосинтезу існує ще хемосинтез. Що таке хемосинтез?

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Різноманітність прокаріотів. (Повідомлення учнів, показ відеоматеріалів, складання таблиці або схеми).

2. Особливості клітинної організації прокаріотів. (Узагальнення знань учнів).

- відсутність ядра, замість ядра — нуклеоїд;

- відсутність органел (мітохондрії, комплексу Гольджі, ендоплазматичної сітки, пласту, лізосом). Присутні тільки рибосоми; поверхневий апарат клітинна стінка (муреїн) і слизова капсула;

- Органели руху джгутики (є не у всіх прокаріотів).

3. Морфозіологічні ознаки бактерій. (Узагальнення знань на основі матеріалу вивченого у 6 класі).

- одноклітинні або колоніальні організми

- розміри: довжина — 0,001-0,02 мм, ширина — 0,0002-0,001 мм.

- морфологічні типи бактерій:

- коки (сферична форма)

- стрептококи (ланцюжки)

- стафілококи (гроно винограду)

- бацили (пальчикоподібні)

- спірили (спіральні)

- вібріони (у формі коми)

- спірохети (схожі на спірили)

4. Особливості процесів життєдіяльності прокаріотів. (Узагальнююча бесіда, складання схеми).

За добу з однієї клітини утворюється 600 млн нових клітин,

г) Спороутворення як адаптація бактерій до несприятливих умов навколишнього середовища (стадія спокою). (Пояснення учителя, записи в учнівських зошитах).

image73

5. Значення прокаріотів у природі та в житті людини. (Самостійна робота з підручником або додатковими матеріалами, заповнення таблиці).

Роль прокаріотів у природі

Роль прокаріотів у житті людини

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

V.Закріплення знань учнів. (Творче завдання).

Багато прокаріотів завдають шкоди здоров'ю людини, спричиняючи небезпечні хвороби.

Завдання для першого варіанта.

Запропонуйте профілактичні заходи бактеріальних захворювань.

Завдання для другого варіанта.

Вкажіть заходи боротьби зі збудниками інфекційних хвороб.

VI.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити