Біологія конспекти всіх уроків 8 клас -

Членистоногі
Клас Комахи

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою класу Комахи, розповісти про особливості їхньої будови, розвитку й поведінки.

Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови, розвитку й поведінки комах.

Базові поняття й терміни: комахи, комахи з повним перетворенням, комахи з неповним перетворенням, поведінка комах.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.


Хід уроку


І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення питання

Згадайте, який клас членистоногих найбільш численний?

III.Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика класу Комахи

Комахи — це найчисленніший клас, що включає майже 1 мільйона видів. За своїм походженням — це група справжніх наземних тварин. Комахи заселили різні наземні місця існування, ґрунт, прісні водойми, узбережжя морів. Неабияка різноманітність місцезнаходження в наземному середовищі сприяла видоутворенню й широкому розселенню цієї численної групи членистоногих. Найголовнішими пристосуваннями, що забезпечили прогресивний розвиток комах, є такі:

1. Здатність до польоту, що дозволяє комахам у короткі строки заселяти нові території, долати водні простори та інші перешкоди, й більша рухливість, забезпечена розвинутою поперечносмугастою мускулатурою, членистими кінцівками.

2. Багатошарова хітинізована кутикула із зовнішнім шаром, яка містить воскоподібні й жирові речовини, що захищає тіло від втрати вологи, механічних ушкоджень, впливу ультрафіолетового проміння.

3. Різноманітність ротових апаратів, яка дозволяє використовувати різний кормовий матеріал, що зменшує міжвидову конкуренцію й сприяє підтримці чималої чисельності комах.

4. Малі розміри комах, що забезпечують виживання й сприяють створенню необхідних умов для існування навіть у дуже незначних за розмірами просторах (невеличкі нарости на скелях, тріщини в корі дерев, ґрунту).

5. Різноманітність способів розмноження — крім двостатевого, розмноження партеногенетичне (у попелиць), на стадії личинок (у окремих видів двокрилих, жуків і клопів). Деяким паразитичним перетинчастокрилим властива поліембріонія (безстатеве розмноження на стадії зиготи, яка ділиться), що дозволяє їм різко збільшувати чисельність нащадків.

6. Висока плідність і здатність до масового розмноження: середня кількість яєць, що відкладаються, становить 200—300. Деякі комахи відкладають невеличку кількість яєць; але дають кілька поколінь (до 10 і більше) за вегетаційний сезон. Ця здатність викликає масову появу багатьох комах (хрущі, мухи, комарі, сарана й ін.).

7. Різноманітність типів постембріонального розвитку: неповних, повних метаморфоз та інші типи перетворення. У фазі личинки відбувається ріст і розвиток особини, у фазі дорослої особини — розмноження й розселення, Здатність переживати несприятливі умови в стані діапаузи — тимчасового фізіологічного спокою.

8. Зміна середовища існування на різних стадіях онтогенезу: личинки живуть у водному середовищі, дорослі — у наземно-повітряному середовищі (наприклад, бабки, комарі), що знижує внутрішньовидову конкуренцію за їжу, простір для життя й сприяє кращому виживанню комах.

9. Органи дихання — трахеї — дозволяють здійснювати інтенсивний газообмін і підтримувати при необхідності (під час польоту) високий рівень процесів життєдіяльності.

10. Добре розвинена нервова система, різноманітні й досконалі органи чуття, складні вроджені форми індивідуальної й суспільної поведінки — інстинкти.

2. Особливості розвитку й поведінки комах

Розвиток комах

Комахи роздільностатеві тварини, більшість із них має добре виражений статевий диморфізм. Яйця багаті жовтком і відкладаються в зовнішнє середовище. Після виходу з яйця розвиток організму комахи відбувається з неповним або повним перетворенням (метаморфозом).

У комах з неповним перетворенням з яєць вилуплюються личинки, які схожі за зовнішнім, виглядом на дорослу комаху, але відрізняються від неї меншими розмірами, недорозвиненими крильми й недорозвиненою статевою системою. З кожним линянням вони стають усе більше схожими на дорослу форму.

У комах з повним перетворенням розвиток відбувається з послідовною зміною форм, зовсім несхожих одна на іншу. З яйця вилуплюється червоподібна личинка (у метелика вона називається гусінню), яка повзає, багато їсть, кілька разів линяє й з кожним линянням стає крупнішою. У результаті останнього линяння з личинки утворюється лялечка, що не рухається й не живиться. Лялечки різних рядів комах з повним перетворенням мають різну будову, але загальним для них є руйнування анатомічних структур личинки й використання цього матеріалу для побудови органів дорослої комахи. Регуляція всіх стадій метаморфоза відбувається за участі спеціальних гормонів.

У комах з повним перетворенням личинка (гусінь) і доросла особина різняться не тільки зовнішнім виглядом, але й способом і об’єктами живлення. Так, гусінь метелика капусниці харчується листям, дорослий метелик ссе квітковий нектар. Крім того, личинки й дорослі комахи заселяють різні місця існування. Наприклад, личинка комара живе в прісних водоймах і живиться водоростями й найпростішими, а дорослий комар (самка) живе в наземних умовах і ссе кров людини й інших ссавців. Завдяки таким відмінностям у джерелах їжі й місцях існування послаблюється внутрішньовидова конкуренція, що сприяє процвітанню комах.

Поведінка комах

Нервова система й органи чуття дозволяють комахам відчувати й сприймати навколишній світ, органи руху — переміщатися в просторі й здійснювати досить складну поведінку. Генетично закладена інстинктивна поведінка й набутий індивідуальний досвід дають можливість комасі демонструвати складні поведінкові реакції.

Не існує двох видів комах, які б поводилися однаково. Представника кожного виду можна пізнати за вродженою стратегією здобування їжі, будівельною діяльністю, за тими позами, звуками, виділюваними хімічними речовинами, які йому властиві при харчовій, репродуктивній, захисній, соціальній та іншій формах поведінки.

Серед комах є й «фермери», які пасуть, охороняють і «доять» корисних для них тварин, і комахи-«хлібороби», здатні не тільки збирати врожай, але й вирощувати його, підготувавши попередньо землю й посадкове насіння. Усі гуртові комахи — чудові будівельники, що споруджують залежно від своєї видової приналежності й малі індивідуальні будівлі, і більші суспільні будинки, і цілі міста з потужними комунікативними системами. У них усе передбачено для нормальної життєдіяльності як окремої особини й родини, аж до створення необхідного мікроклімату, так і життя колоній і гігантських об’єднань гуртових комах.

У поведінці комах деяких видів задіяні такі надзвичайно складні психічні процеси, як уява, абстрактне мислення, символізація, пам’ять, здатність до навчання й вироблення умовних рефлексів, власна «мова» і навіть елементарна розумова діяльність.

IV.Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Робота з підручником

Школярі працюють із малюнками на с, 96, 97, ознайомлюючись із зовнішньою й внутрішньою будовою комах.

Потім вони читають текст на с. 96—98 і відповідають на запитання 1—3 на с. 98.

Робота із зошитом

Виконати завдання в зошиті [3, с. 34—35].

V. Самостійна робота учнів

Учні ознайомлюються з рубрикою «Запам’ятайте найважливіше» на с. 98, при необхідності записують висновки в зошит.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

VII. Домашнє завдання

У підручнику [1] прочитати § 23, відповісти на запитання 4 після параграфа на с. 98.

У зошиті [3, с. 34—35] виконати завдання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити