Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Вища нервова діяльність
Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти

Мета уроку: поглибити знання учнів про умовні та безумовні рефлекси, інстинкти, спираючись на знання про рефлекси тварин, рефлекторну дугу як основу рефлексів; розкрити значення умовних та безумовних рефлексів, інстинктів; дослідити безумовні рефлекси на прикладі реакції зіниць на світло; формувати уявлення про біосоціальну природу людини; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Умовні та безумовні рефлекси», фотографії людини та собаки.

Основні поняття: умовні та безумовні рефлекси, інстинкти, вроджена та набута поведінка.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Пошта» (робота в парах)

Учням пропонується розподілити «листи» (характеристики) по відповідних «скриньках» (типи темпераменту).

Скриньки: «Сангвінік»; «Флегматик»; «Холерик»; «Меланхолік»

Листи: 1. Сильний; 2. Слабкий; 3. Врівноважений; 4. Неврівноважений; 5. Рухливий; 6. Інертний.

Відповіді: «Сангвінік»: 1, 3, 5; «Флегматик»: 1, 3, 6; «Холерик»: 1, 4, 5; «Меланхолік»: 2, 4, 5, 6.

• Робота з підручником, бесіда

Обговорення запитань на початку § 44, с. 154.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення фотографій

Фотографії людини та собаки проектуються на екран або розміщуються на дошці. Учитель пропонує уважно їх розглянути та поміркувати, що є спільного в потребах цих тварин, у чому полягають відмінності.

— Що потрібно собаці для життя? (Вода, їжа, повітря, спілкування.)

— Чи обмежуються цим потреби людини? (Ні.)

— Чому? Що ще потрібно людині? (Предмети користування, духовні потреби.)

— Чи вміє людина одразу після народження, наприклад, користуватися ложкою або писати? (Ні, для опанування цих навичок необхідно виробити певну систему дій.)

— Чи здогадалися ви, про що йтиметься сьогодні на уроці? (Основи поведінки людини.) Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

У нас є дещо розумніше за голову. У важливі моменти ми діємо не стільки за свідомістю, скільки за внутрішнім імпульсом, навіть інстинктом, що коріниться в глибинах нашого «Я». І лише пізніше підганяємо наші дії до ясних, хоча й неглибоких набутих понять (Артур Шопенгауер).

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Умовні та безумовні рефлекси

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці «Умовні та безумовні рефлекси»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 154-155 учні мають сформулювати визначення терміна «рефлекс», схарактеризувати безумовні й умовні рефлекси.

Рефлекс — це відповідь організму на подразники, яка відбувається за участю нервової системи.

Поняття про рефлекс з'явилося в XVI столітті у вченні французького філософа й науковця Рене Декарта про механічну картину світу. Під рефлексом він розумів рух «тваринних духів» від мозку до м'язів подібно до відображення світлового променя.

Термін «рефлекс» уперше був використаний німецьким ученим Августом Унзером у 1771 році.

Біологічна концепція рефлексу була сформована чеським анатомом і фізіологом і. Прохазкою наприкінці XVIII — на початку XIX століття. Свої уявлення про рефлекс він виразив як зовнішні враження, що виникають у кінцях чутливих нервів, швидко поширюються по всій їх довжині до самого початку. Там вони віддзеркалюються (переходять) на відповідні їм рухливі нерви, які після цього здійснюють чіткі визначені рухи. Саме Прохазка ввів термін «рефлекс» у наукову мову.

Наступною ланкою у вивченні рефлексів було вчення російського фізіолога І. М. Сеченова, який чітко визначив, що явища свідомості підпорядковуються фізіологічним законам і основою психічних явищ є рефлекторні процеси.

Наприкінці XIX — на початку XX століття російський фізіолог І. П. Павлов експериментально довів, що рефлекс є основним актом будь-якої нервової діяльності. Він розподілив усі рефлекси за механізмом утворення на безумовні та умовні.

Заповнену таблицю «Умовні та безумовні рефлекси» подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що умовні рефлекси формуються лише на основі безумовних. У разі, якщо вони не підкріплюються безумовними, вони зникають.

2. Інстинкти

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 156 учні мають дати визначення поняття «інстинкт», схарактеризувати інстинктивну поведінку людини в різному віці, навести приклади.

Інстинкт — це ланцюг послідовних безумовних рефлексів, що є основою складної автоматичної поведінки.

Приклади прояву інстинктивної поведінки в людини: потреба мати батьків у дитячому віці, освоєння дитиною мовлення, бажання виділитися в соціумі в підлітковому віці, привертання уваги особин протилежної статі.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Лабораторне дослідження «Визначення реакції зіниць на світло» с. 220

Алгоритм для формулювання висновків до лабораторного дослідження подано в електронному додатку.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3, 5 до § 44, 3,4 до § 45.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 44, 45.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Фізіологічні основи мовлення», «Функції мови», намалювати персонажів твору Р. Кіплінга «Книга джунглів».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2, 4 до § 44,1,2 до § 45.

Обговорення цитати

Інстинкт і інтелект являють собою два відмінних, але однаково доречних вирішення однієї й тієї ж проблеми (Анрі Бергсон).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити