Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Структура клітини
Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична й еукаріотична клітини, рослинна та тваринна клітини

Мета уроку: ознайомити з основними типами клітин; формувати знання про загальний план будови клітин про- та еукаріотів як доказ єдності органічного світу; формувати вміння розрізняти прокаріотичні та еукаріотичні клітини, клітини рослин, тварин і грибів; поглибити знання про правила виготовлення мікропрепаратів і розглядання їх за допомогою мікроскопа; виконання рисунків біологічних об'єктів; розвивати навички роботи в парах, пам'ять, увагу, творче та логічне мислення, мову, уміння аналізувати, порівнювати й узагальнювати інформацію, встановлювати причин- но-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, творчу активність, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Клітина бактерії», «Рослинна клітина», «Тваринна клітина», моделі-аплікації, що ілюструють будову клітини, мікропрепарати, електронні мікрофотографії та малюнки клітин рослин, грибів і тварин.

Основні поняття: прокаріоти, еукаріоти, клітина, рослини, тварини, клітинна стінка, глікокалікс, вакуолі, пластиди, хітин, муреїн, глікоген, целюлоза.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

Гра «Склади слова» (на дошці прикріплені аркуші зі складами, з яких учні мають зібрати терміни і дати їм визначення)

Склади: МА РО ХРО НУК ЯД МО ЛЕО СО МИ ПЛАЗ Відповіді: ядро, хромосоми, нуклеоплазма.

III. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Немає нічого більш винахідливого, ніж природа.

Цицерон

Слово вчителя

Сьогодні в ході уроку в нас буде можливість неодноразово впевнитись у цих словах видатного давньоримського філософа.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнків (малюнки прокаріотичних та еукаріотичних клітин (рослинних, тваринних, грибів) розміщують на дошці або проектують на екран)

— Що зображено на малюнках? (Клітини)

— Що подібного в них? (Наявність оболонки, цитоплазми)

— Чим вони відрізняються? (Деякі мають ядра, деякі — ні, мають різні додаткові оболонки, специфічні органели)

— Чи здогадались ви якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Типи організації клітин

Частково-пошукова робота з підручником, повідомлення учнів, складання схеми, заповнення таблиці, словникова робота (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника і малюнків на с. 56-59 учні мають скласти схему типів організації клітин, порівняти прокаріотичну та еукаріотичну клітини, заповнивши таблиці, сформулювати та записати визначення поняття «нуклеоїд»)

Схему «Типи клітин» і таблицю «Порівняльна характеристика прокаріотичних та еукаріотичних клітин» наведено в електронному додатку.

Нуклеоїд — це ядерна зона прокаріотів, що являє собою кільцеву молекулу ДНК.

Цікавий факт

Прокаріоти трапляються в будь-якому середовищі існування (холодному, гарячому, кислому, лужному тощо). Деякі види знаходили на глибині 3-4 кілометри під землею.

2. Різноманітність еукаріотичних клітин

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, робота в зошитах (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 57-58 школярі мають визначити основні особливості еукаріотичних клітин)

Особливості клітин тварин: мають глікокалікс, можуть змінювати форму, запасають глікоген.

Особливості клітин рослин: клітинна стінка з целюлози, наявність великих запасних вакуолей, наявність пластид (хлоропластів, лейкопластів та хромопластів), запасають крохмаль.

Особливості клітин грибів: клітинна стінка з хітину, наявність невеликих вакуолей, ЕПС розвинена менше, ніж у тваринних клітинах, часто містять декілька ядер, запасають глікоген.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Лабораторна робота № 1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин (с. 225 у підручнику), демонстрування мікропрепаратів клітин рослин і тварин

Алгоритм складання висновків наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 4 після § 13)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 13, запитання 5-6 усно (додатково), тести після § 13 усно.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Обмін речовин», «Основні етапи енергетичного обміну речовин», «Значення гліколізу та бродіння».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-3 після §13)

«Я запам’ятав» (учням пропонують назвати те, що найбільше запам'ятали з вивченого протягом уроку)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити