Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Принципи функціонування клітини
Фотосинтез: світлова та темнова фази

Мета уроку: ознайомити з особливостями фотосинтезу; розкрити механізм та сутність світлової й темнової фаз фотосинтезу, значення фотосинтезу, його планетарну роль; показати взаємозв'язок зеленого кольору рослин із процесом фотосинтезу; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, мову, уміння працювати в малих групах, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до рослин, екологічне мислення, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Внутрішня будова листа», «Хлоропласт», «Фотосинтез», портрети дослідників фотосинтезу (Гейлес, Ломоносов, Пристлі, Інгенгауз, Сенебьє, Соссюр, Пельтьє, Каванту, Сакс, Пфеффер, Тімірязєв).

Основні поняття: фотосинтез, світлова та темнова фази, хлоропласт, хлорофіл, тилакоїди, грани, строма.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (учні мають усно відповісти на запитання 1-2 після § 15)

Вправа «Сніговий ком» (учитель називає термін і викликає учня, який має дати йому визначення. Давши відповідь, учень викликає наступного учня, той має повторити визначення, яке було сказано перед ним, і схарактеризувати ще один термін, який назве вчитель. Наступний учень повторює два попередні визначення і додає третє і так далі)

Приклади термінів: метаболізм, анаболізм, катаболізм, дихання, гліколіз, бродіння, окиснення, АТФ.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Завдання «Три мішечки»

Умови завдання «Три мішечки» наведено в електронному додатку.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

У природі немає нічого даремного.

Мішель Монтень

V. Вивчення нового матеріалу

1. Історія вивчення фотосинтезу

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході розповіді вчителя та повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, школярі мають визначити основні події в історії вивчення фотосинтезу, за допомогою тексту підручника на с. 68 сформулювати та записати до зошитів термін «фотосинтез»)

Фотосинтез — це процес синтезу органічних речовин з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участі фотосинтетичних пігментів.

Інформацію про історію вивчення фотосинтезу наведено в електронному додатку.

2. Фази фотосинтезу

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 68-69 школярі мають скласти схему фотосинтезу, записати узагальнене хімічне рівняння фотосинтезу, описати в таблиці фази фотосинтезу, сформулювати та записати до зошитів термін «фотосинтез»)

Фотосинтез — це процес синтезу органічних речовин з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участі фотосинтетичних пігментів.

Схему фотосинтезу та таблицю «Фази фотосинтезу» наведено в електронному додатку.

Саме атом Магнію надає зеленого забарвлення пігменту хлорофілу.

Морський слизняк Elysia chlorotica асимілює хлоропласти водорості Vaucheria litorea в клітини травного тракту. Хлоропласти продовжують фотосинтезувати в організмі слизняка протягом декількох місяців, що дозволяє йому жити тільки за рахунок однієї глюкози, отриманої в результаті фотосинтезу. Геном слизняка кодує деякі білки, необхідні хлоропластам для фотосинтезу.

Станом на кінець 70-х років XX століття потужність сонячної енергії, яка перероблялася земною рослинністю під час фотосинтезу, на порядок перевершувала потужність усіх електростанцій планети.

3. Значення фотосинтезу

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 70-71 школярі мають визначити роль фотосинтезу для живих організмів)

Інформацію про роль фотосинтезу наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Метод «Синектика», робота в малих групах

Відомості про метод «Синектика» наведено в електронному додатку.

Метод синектики дозволяє розвивати в учнів логіку, пам'ять, увагу, вміння застосовувати набуті раніше знання, демонструє їм цілісність картини світу, єдність живого і неживого, взаємозв'язки між навчальними предметами, активно сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 4-5 після § 16)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 16, запитання 6 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Хемосинтез», «Хемосинтезуючі бактерії», «Значення хемосинтезу».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-3 після § 16)

Обговорення цитати

Природа нічого не робить просто так.

Томас Браун


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити