Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Вступ
Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

Мета уроку: розкрити зміст біології як науки; схарактеризувати предмет біології, її основні галузі; сформувати уявлення про історичний розвиток науки; ознайомити з рівнями організації біологічних систем, основними методами біологічних досліджень; розкрити зв'язок біології з іншими природничими і гуманітарними науками, значення біологічних знань у життєдіяльності людини; розвивати увагу, пам'ять, мову, уміння порівнювати, логічно мислити, робити висновки та узагальнення; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Галузі біології», «Рівні організації життя».

Основні поняття: біологія, біохімія, біофізика, молекулярна біологія, цитологія, гістологія, генетика, екологія, анатомія, морфологія, ботаніка, зоологія, мікологія, бактеріологія, вірусологія, систематика, палеонтологія.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

1. Привітання

2. Перевірка присутності учнів

3. Перевірка готовності учнів до уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку (обговорення цитат видатних людей дає можливість формувати загальнокультурну та суспільствознавчу компетентності)

Наука єдина і нероздільна. Не можна піклуватися про розвиток одних наукових дисциплін і залишати інші без уваги. Не можна звертати увагу лише на ті, додаток до життя яких є зрозумілим, і залишати без уваги ті, значення яких не усвідомлене людством.

В. І. Вернадський

Слово вчителя

Розвиток людини неможливо уявити без розвитку наук. Сьогодні ви вперше прийшли на урок біології в 9-му класі, щоб продовжити вивчати науку «біологію».

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

IV. Актуалізація опорних знань учнів

Кросворд (учитель пропонує учням розгадати кросворд, застосовуючи знання, яких вони набули протягом 6-8-х класів, вивчаючи біологію)

V Кросворд наведено в електронному додатку.

Слово вчителя, обговорення обкладинки підручника

V. Вивчення нового матеріалу

1. Біологія як наука

Робота з підручником, частково-пошуковий метод, словникова робота, заповнення таблиці (учитель пропонує учням знайти в тексті підручника на с. 4 поняття «біологія» та предмет біологи й виписати їх до зошитів)

Біологія — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах і на всіх рівнях організації живого.

Предметом біології є всі живі організми та прояви їхньої життєдіяльності.

Цікавий факт про термін «біологія» наведено в електронному додатку.

2. Галузі біології та зв'язки з іншими науками

Заповнення таблиці «Галузі біології», робота з підручником, частково-пошуковий метод, розповідь учителя (за допомогою тексту підручника на с. 4-5 учні мають знайти галузі біології і записати їх до одного стовпчика, а до іншого записати те, що вони вивчають; по ходу розповіді вчителя учні записують назви наук, з якими пов'язана біологія)

Таблицю «Галузі біології» наведено в електронному додатку.

3. Методи біологічних досліджень

Робота з підручником, частково-пошуковий метод, заповнення таблиці «Рівні організації життя», розповідь учителя (за допомогою тексту підручника на с. 5-6 § 1 учні заповнюють таблицю, за розповіддю вчителя доповнюють її прикладами)

Таблицю "Рівні організації життя» наведено в електронному додатку.

4. Рівні організації біологічних систем

Робота з підручником, частково-пошуковий метод, складання схеми (за допомогою тексту підручника на с. 6-7 § 1 учні складають схему і доповнюють її прикладами)

Схему наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Хто більше?» (вправу виконують по рядах: учні І ряду мають назвати якомога більше біологічних наук, учні II ряду — наук, які пов'язані з біологією, учні III ряду — навести приклади застосування біологічних знань у житті людини)

Тест на співвідношення (учні мають зіставити рівні організації біологічних систем з конкретними прикладами)

Завдання тесту та відповіді до нього наведено в електронному додатку.

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 1, питання 3 письмово, питання 5 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Органогенні елементи», «Значення макроелементів для живих організмів», «Значення мікроелементів для живих організмів», «Значення ультрамікроелементів для живих організмів», «Фізико-хімічні властивості води», «Значення води для живих організмів» (за вибором).

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (усно відповісти на питання 1-2,4 після § 1)

Обговорення цитати

Усі науки настільки пов'язані між собою, що легше вивчати їх усі разом, ніж будь-яку з них окремо від усіх інших.

Рене Декарт


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити