Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Принципи функціонування клітини
Хемосинтез

Мета уроку: ознайомити з поняттям «хемосинтез», різновидами хемосинтезу та хемосинтезуючих організмів; розкрити особливості хемосинтезу, його основні принципи, біологічне значення та планетарну роль; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до всіх живих організмів на планеті, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: відеофрагмент про «чорних паліїв», телевізор або комп'ютер, мультимедійний проектор та екран, електронні фотографії хемосинтезуючих бактерій, залізна руда.

Основні поняття: хемосинтез, хемосинтезуючі бактерії.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (учні мають усно відповісти на запитання 6 після § 16)

Телефонний код (учні мають розпізнати закодовані терміни та дати їм визначення)

Завдання та відповіді до вправи «Телефонний код» наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення відеофрагмента (учитель пропонує учням переглянути невеликий відеофрагмент, після чого ставить їм запитання)

Приклад відеофрагмента: https://www.youtube.com/watch?v=806uOlyWQWI

Питання для обговорення відеофрагмента наведено в електронному додатку.

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Хто повторює старе і довідується про нове, той може бути ватажком. Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем.

Конфуцій

Слово вчителя (легенда)

Сподіваюся, що сьогодні ви дізнаєтеся багато нового, спираючись на набуті раніше знання, як пропонував видатний філософ, та, як наслідок, зможете навчити цього інших. Будьте уважними, намагайтеся запам'ятати якомога більше, і тоді ви дізнаєтеся багато цікавого.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Хемосинтез

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (за допомогою тексту підручника на с. 72-73 та інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають дати визначення поняттю «хемосинтез» і схарактеризувати його особливості)

Повідомлення учнів наведено в електронному додатку.

Методична порада

Слід звернути увагу учнів на те, що енергія, яка утворюється в реакціях окиснення під час хемосинтезу, запасається у бактеріальних клітинах у формі АТФ, так само як і в ході фотосинтезу.

2. Хемосинтезуючі бактерії

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми (за допомогою тексту підручника на с. 72-73 та інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають визначити основні групи хемосинтезуючих бактерій, склавши схему)

Відповідно до неорганічних сполук, під час окиснення яких утворюється енергія, хемосинтезуючі бактерії поділяють на групи. Найбільш відомі з них наведено в схемі.

Схему «Хемосинтезуючі бактерії» наведено в електронному додатку.

3. Значення хемосинтезу

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, демонстрування залізної руди (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 73 школярі мають з'ясувати значення хемосинтезу для планети)

Інформацію про види хемосинтезуючих бактерій наведено в електронному додатку.

Цікавий факт

Уперше про поклади залізних і марганцевих руд як про результат життєдіяльності особливих бактерій у давні геологічні періоди говорив засновник біогеохімії академік В. І. Вернадський.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Кросворд» (учні мають розв'язати кросворд. Вправу можна проводити фронтально усно або у вигляді самостійної письмової роботи чи роботи в парах)

Кросворд наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3 після § 17)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 17, вивчити терміни, запитання 5 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Порушення обміну речовин у рослин», «Порушення обміну речовин у тварин», «Порушення обміну речовин у людини».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2,4 після § 17)

Вправа «Мікрофон»

— Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити