Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Збереження та реалізація спадкової інформації
Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК

Мета уроку: сформувати поняття «реплікація», «репарація»; ознайомити з причинами й можливими наслідками пошкодження молекул ДНК; розкрити механізми реплікації та репарації, їх біологічне значення; поглибити знання про принцип комплементарності нуклеотидів; формувати та вдосконалювати навички й уміння розв'язувати елементарні вправи з реплікації, транскрипції та трансляції; розвивати пам'ять, увагу, мислення, мову, навички самостійної роботи, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до будови всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Генетичний код», «Біосинтез білка», «Типи НК», моделі молекул ДНК та РНК, анкети для учнів.

Основні поняття: ДНК, РНК, принцип комплементарності, реплікація, репарація, транскрипція, трансляція.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Вправа «Хвиля»

Умови виконання, завдання та відповіді до вправи «Хвиля» наведено в електронному додатку.

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 6 після § 23)

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

...Велика книга природи відкрита перед усіма, і в цій великій книзі досі... прочитані тільки перші сторінки.

Д. І. Писарев

Проблемне питання

— Чому ДНК є саме подвійним ланцюгом?

Учитель заслуховує версії учнів і пропонує повернутися до запитання наприкінці уроку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Реплікація

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 88 школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «реплікація», схарактеризувати принципи реплікації та розкрити її значення для живих організмів)

Реплікація (від латин, replicatio — відновлення, повторення) — це процес синтезу дочірньої молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти на матриці батьківської молекули ДНК.

Інформацію про основні принципи реплікації наведено в електронному додатку.

Цікавий факт

Якщо всю ДНК вашого тіла витягнути в одну нитку, вона б досягла Сонця і повернулася назад понад шістсот разів (сто трильйонів помножені на 180 сантиметрів, розділені на 148 059 648 кілометрів).

Реплікація відбувається подібно у прокаріотів та еукаріотів, проте швидкість процесу у прокаріотів (1000 нуклеотидів на секунду) набагато більша, ніж у еукаріотів (100 нуклеотидів на секунду).

2. Репарація

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці, словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 96-97 школярі мають визначити причини та наслідки пошкодження ДНК, сформулювати та записати до зошитів поняття «репарація», схарактеризувати будову системи репарації)

Таблицю «Пошкодження молекули ДНК» наведено в електронному додатку.

Репарація (від латин. reparatio — відновлення) — це особлива функція клітин, що полягає в здатності виправляти пошкодження і розриви в молекулах ДНК, пошкодженої в результаті впливу різних факторів.

Інформацію про будову системи репарації ДНК наведено в електронному додатку.

Цікавий факт

Науковці вважають, що 80-90 % усіх онкологічних захворювань пов'язані з відсутністю репарації ДНК у клітинах.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Практична робота №2. Розв'язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції (с. 227 у підручнику).

Алгоритм складання висновків дослідження наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 5 після § 22, завдання 6 письмово, усно відповісти на запитання 4-5 після § 24)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 24, вивчити терміни, запитання 6 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Хромосоми», «Клітинний цикл» або «Мітоз».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1 -3 після § 24)

Проблемне питання (учитель пропонує учням повернутися до запитання, яке постало перед ними на початку уроку)

Проблемне питання наведено в електронному додатку.

Заповнення анкети

Питання анкети наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити