Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Збереження та реалізація спадкової інформації
Поділ клітин: клітинний мітоз

Мета уроку: сформувати поняття «клітинний цикл», «мітоз»; ознайомити з особливостями поділу клітин, клітинного циклу, основними типами поділу, фазами мітозу; розкрити біологічне значення мітозу; формувати вміння та навички розрізняти фази мітозу в клітинах рослин; удосконалювати навички роботи з мікроскопом, знання правил виконання рисунків біологічних об'єктів; розвивати пам'ять, увагу, мислення, мову, уміння працювати в парах, аналізувати й узагальнювати інформацію, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до будови всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Мітоз», мікроскоп, постійні мікропрепарати кореня цибулі, фотографії мітотичних клітин, різноманітних живих організмів (бактерій, одно- та багатоклітинних рослин, грибів і тварин).

Основні поняття: клітина, клітинний цикл, мітоз, інтерфаза, профаза, метафаза, анафаза, хромосоми.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання б після § 24)

Вправа «Алгоритм Цицерона», робота в парах (учні мають коротко, заповнивши таблицю-алгоритм, порівняти процеси реплікації та репарації, після чого представити свої результати)

Таблицю до вправи «Алгоритм Цицерона» наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії різних живих організмів (бактерій, одно- та багатоклітинних рослин, грибів і тварин) розміщують на дошці або проектують на екран)

— Що спільного у цих живих організмів? (Вони всі складаються з клітин)

— Що таке клітина? (Найменша структурно-функціональна одиниця всього живого)

— Як утворюються нові клітини? (Шляхом поділу)

— Чи здогадалися ви, якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

Така вправа сприяє формуванню в учнів сприйняття цілісної картини світу, розвитку

науково-природничих та загальнокультурних компетентностей.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Природа може все і все творить.

Мішель Монтень

V. Вивчення нового матеріалу

1. Хромосоми

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми, оформлення рисунка (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 98-99 учні мають сформулювати та записати до зошитів поняття «хромосома», «гомологічні хромосоми», «спіралізація», скласти схему будови хромосоми, визначити її особливості, замалювати та підписати її будову)

Зміст етапу наведено в електронному додатку,

1. Клітинний цикл

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 99- 100 школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «клітинний цикл», «інтерфаза» і скласти схему клітинного циклу)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

3. Поділ клітини. Мітоз

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 100-103 школярі мають описати мітотичний поділ клітин, заповнивши частину таблиці, сформулювати та записати до зошитів поняття «мітоз»)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Лабораторне дослідження фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі) (с. 226 у підручнику)

Алгоритм складання висновків дослідження наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 4-6 після § 25, запитання б після § 26)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 25, вивчити терміни, запитання 7 письмово, запитання 8 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Мейоз» або «Рекомбінація ДНК».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-3 після §25)

Робота з дидактичними картками (учні отримують картки зі смайликами й мають поставити позначку поряд з тим зображенням, яке відбиває їхні емоції від уроку)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити