Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Закони Менделя

Мета уроку: ознайомити з основними закономірностями успадкування ознак на прикладі законів Г. Менделя; сформувати поняття «гомозигота», «гетерозигота»; формувати знання про генетичну символіку, гібридологічний метод досліджень; розкрити значення законів Менделя для генетики; формувати вміння складати схеми схрещування; розвивати уяву, увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, уміння висловлювати судження, аналізувати й систематизувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я та всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Закони Г. Менделя», портрет Г. Менделя, малюнки й фотографії, що демонструють успадкування ознак.

Основні поняття: ген, алелі, домінантні алелі, рецесивні алелі, гомозигота, гетерозигота, гібрид, перше покоління, друге покоління, батьківські форми, моногібридне схрещування, дигібридне схрещування.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення портрета, повідомлення учня (портрет Г. Менделя розміщують на дошці або проектують на екран; учитель пропонує прослухати коротку автобіографічну довідку про вченого і здогадатись якою буде тема уроку)

Історична довідка

Історичну довідну наведено в електронному додатку.

Після обговорення вчитель допомагає учням сформулювати тему уроку, визначити його мету та завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Знання законів полягає не в тому, щоб пам'ятати їхні слова, а в тому, щоб осягати їхній зміст.

Цицерон

Слово вчителя

Текст слова вчителя наведено електронному додатку.

IV. Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення відповідей на запитання б після § 28)

Вправа «Добери пару» (на дошці в довільному порядку записані терміни, учні мають правильно розташувати їх попарно, а після цього дати їм визначення)

Можливі варіанти пар термінів: спадковість — мінливість; генотип — фенотип; домінантний алель — рецесивний алель; ген — хромосома; гомозиготи — гетерозиготи.

Методична порада

Добір пар термінів учні можуть здійснювати самостійно або в парах, а обговорення визначень слід провести фронтально, щоб усі змогли пригадати основні генетичні поняття.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Роль Грегора Менделя в генетиці як науки

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, вправа «Встав пропущені слова» (школярам пропонують уважно прослухати повідомлення учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та, прочитавши текст підручника на с. 115, заповнити алгоритм, вставляючи пропущені слова)

Алгоритм та відповіді до вправи «Встав пропущені слова» наведено в електронному додатку, Цікаві факти з теми заняття наведено в електронному додатку.

2. Чисті лінії. Закони Менделя

Частково-пошукова робота з підручником, пояснення вчителя, словникова робота (за допомогою тексту підручника на с. 115-117 та пояснення вчителя учні мають сформулювати й записати до зошитів поняття «чисті ліні», опанувати зміст законів Менделя та записати їх коротко до зошитів)

Теоретичні відомості про закони Менделя наведено в електронному додатку.

3. Основні позначення, що використовуються для розв'язування генетичних задач

Пояснення вчителя, робота з підручником, робота в зошиті (в ході пояснення вчителя та з таблиці в підручнику на с. 118 учні мають ознайомитись із основною генетичною символікою і записати її до зошитів)

Пояснення вчителя наведено в електронному додатку.

Методична порада

Слід звернути увагу учнів на те, що оформлення генетичних задач має бути чітким, відповідь повинна бути чітко сформульованою і відповідати умові задачі.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з підручником (учні за допомогою вчителя мають виконати завдання 3-4 після § 29)

Розв'язування генетичних задач, робота в парах

Розв'язування задач наведено в електронному додатку.

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 29, завдання 5 письмово, вивчити терміни та формулювання законів Менделя, готувати проект «Складання власного родоводу» або «Демонстрація успадкування певних ознак» (до уроку № 41).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Взаємодія алельних генів», «Взаємодія неалельних генів», «Умови, за яких діє третій закон Менделя».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Фронтальна бесіда (учні мають відповісти на питання 1-2 після § 29)

Обговорення цитати

Закон є найвищим проявом людської мудрості, що використовує досвід людей на благо суспільства.

Джонсон Семюел

«Я запам'ятав» (учням пропонують назвати те, що найбільше запам'ятали з вивченого протягом уроку)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити