Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Ознака як результат взаємодії генів

Мета уроку: ознайомити з особливостями формування ознак, явищами взаємодії алель- них і неалельних генів, проміжним характером успадкування ознак; сформувати поняття «повне домінування», «неповне домінування», «кодомінування», «наддомінування», «комплементарність», «епістаз», «полімерія», «плейотропія»; розкрити значення взаємодії генів для формування ознак організмів; формувати навички розв'язування задач на дигібридне схрещування; удосконалювати навички складання схем схрещування й розв'язування елементарних генетичних задач; розвивати пам'ять, увагу, уяву, критичне та логічне мислення, мову, уміння висловлювати судження, аналізувати й систематизувати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого та дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Закони Г. Менделя», «Проміжне успадкування ознак», «Взаємодія неалельних генів», малюнки та фотографії різних ознак організмів.

Основні поняття: гени, алелі, генотип, фенотип, моногібридне, дигібридне та полігібридне схрещування, «повне домінування», неповне домінування, кодомінування, наддомінування, комплементарність, епістаз, полімерія, плейотропія.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Гра «Символ — значення» (учитель записує на дошці генетичний символ, а учні якнайшвидше пригадують і називають його значення. Можна повторювати символіку декілька разів)

Фронтальне опитування (учитель пропонує учням пригадати основні закономірності, які були виявлені Г. Менделем)

Робота біля дошки (один з учнів записує на дошці результати виконаного завдання 5 після § 29, учитель перевіряє разом з учнями)

III. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

...проростаюче сім'я походить із усіх частин тіла: зі здорових — здорове, а із хворих — хворе... від лисих народжуються лисі, а від блакитнооких — блакитноокі й від потворних — найчастіше потворні...

Демокрит

— Що мав на увазі давньогрецький філософ?

Слід підвести учнів до розуміння того, що спадковість є однією з визначальних ознак живих організмів.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій, проблемна ситуація (учитель пропонує учням розглянути фотографії)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Типи взаємодії генів

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, пояснення вчителя, складання схеми (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальні домашні завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 120-122 і пояснень учителя школярі мають визначити основні типи взаємодії генів, склавши схему, дати визначення поняттям «повне домінування», «неповне домінування», «кодомінування», «наддомінування», «комплементарність», «епістаз», «полімерія», «плейотропія»)

Схему «Взаємодія генів», цікаві факти про полімерію і визначення понять наведено в електронному додатку.

2. Проміжний характер успадкування

Розповідь учителя, розв'язування задач (у ході розповіді вчителя та розв'язування задач учні поглиблюють знання про проміжний характер успадкування)

Текст задач на проміжний характер успадкування наведено в електронному додатку.

3. Умови, за яких діє третій закон Менделя

Повідомлення учнів, пояснення вчителя, розв'язування задач (за інформацією, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та поясненнями вчителя школярі мають з'ясувати які умови необхідні для того, щоб виявився третій закон Менделя, підкріпити знання під час розв'язування задач на дигібридне схрещування)

Умови, за яких діє третій закон Менделя, наведено в електронному додатку.

Текст задач наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Практична робота № і. Складання схем схрещування (с. 228-229 у підручнику)

Алгоритм складання висновків до роботи і текст задач наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учні мають відповісти на запитання 1-4 після § 30)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 30, завдання 5 письмово, вивчити терміни.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Зчеплене успадкування», «Т. X. Морган і його роль у створенні хромосомної теорії спадковості», «Хромосомна теорія спадковості», «Кросинговер» або «Генетичні карти».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Фронтальна бесіда (учні мають відповісти на запитання б після § 30)

«Піраміда знань»

Завдання до вправи «Піраміда знань» наведено в електронному додатку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити