Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Еволюція органічного світу
Механізми видоутворення

Мета уроку: поглибити знання учнів про вид як природну систематичну категорію; сформувати поняття «мікроеволюція», «видоутворення»; ознайомити з основними критеріями виду, основними способами видоутворення; розкрити механізми видоутворення; продемонструвати риси відмінності та подібності екологічного й географічного видоутворення; розвивати увагу, уяву, пам'ять, мову, мислення, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися впродовж життя, спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, соціальна, комунікативна, історична, науково-природнича, інформаційно-цифрова компетентність, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: малюнки й фотографії різних видів тварин.

Основні поняття: вид, мікроеволюція, видоутворення, боротьба за існування і природний добір, штучний добір, мутації, дрейф генів, хвилі життя, ізоляція.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Кросворд із ключовим словом, робота в парах (учитель пропонує учням, попрацювавши в парах, розгадати кросворд, застосовуючи знання, яких вони набули на минулих уроках, у результаті чого вони дізнаються ключове слово теми сьогоднішнього уроку)

Кросворд наведено в електронному додатку.

Після того як учні відгадають ключове слово, учитель відкриває запис теми уроку, допомагає їм визначити його мету та завдання.

III. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Вправа «Асоціативний кущ», обговорення малюнків (малюнки й фотографії різних видів тварин розміщують на дошці або проектують на екран; учням пропонують, розглянувши представників різних видів, назвати асоціації, які у них викликає слово «вид», варіанти відповідей учнів учитель записує на дошці для подальшого обговорення)

Схему до вправи «Асоціативний кущ» наведено в електронному додатку.

Отже, вид — це певна група особин з певними якостями. Як же утворюються нові види, адже подивіться яким різноманітним є лише тваринний світ, а ми знаємо, що існує ще багато видів інших живих організмів. Давайте дізнаємося. Але спочатку дайте відповідь на запитання, яке було вашим домашнім завданням.

Фронтальна бесіда (учням пропонують усно відповісти на запитання 10 після § 39)

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Подорожувати, спостерігати природу, вловлювати її таємниці й захоплюватися цим щастям — означає жити.

Фрідріх Август фон Геблер

Слово вчителя

Нехай ці слова видатного дослідника природи першої половини XIX століття стануть девізом сьогоднішнього уроку, адже на кожному уроці ми розкриваємо все більше таємниць природи.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Вид. Критерії виду

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схем (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 158 школярі мають пригадати поняття «вид», схарактеризувати основні критерії видута його структуру, склавши схему)

Відомості про вид та критерії виду наведено в електронному додатку.

2. Мікроеволюція

Повідомлення учнів, розповідь учителя, словникова робота (в ході розповіді вчителя та повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «вид», визначити фактори еволюції)

Відомості про мікроеволюцію наведено в електронному додатку.

3. Видоутворення

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, пояснення вчителя, словникова робота, складання схем (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, пояснень учителя та за допомогою тексту підручника на с. 159 школярі мають дати визначення поняттю «видоутворення» і скласти схеми способів та механізмів видоутворення)

Відомості про видоутворення наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в парах (учням пропонують схарактеризувати вид Людина розумна за основними критеріями; обговорення результатів відбувається фронтально)

«Ти—мені, я—тобі» (учні ставлять один одному запитання з вивченої теми; учень, що відповідає, ставить запитання тому, хто запитував, і обирає наступного учня)

Робота з підручником (учням пропонують дати усні відповіді на запитання 2-3, 6 після § 40)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 40, вивчити терміни та механізми видоутворення.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темою «Еволюційні погляди від давніх часів до епохи Відродження», «Ламаркізм», «Дарвінізм», «Синтетична теорія еволюції», «Напрямки і шляхи макроеволюції».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують дати усні відповіді на запитання 1, 4-5 після § 40)

Вправа «Я запам'ятав» (учням пропонують назвати те, що найбільше запам'ятали під час уроку)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити