Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Надорганізмові біологічні системи
Екосистема. Різноманітність екосистем

Мета уроку: сформувати поняття «екологія», «екологічна ніша», «екосистема», «угруповання», «біоценоз», «біотоп», «біогеоценоз», «біотичний компонент», «абіотичний компонент», «продуценти», «консументи», «редуценти»; ознайомити з методами досліджень в екології, різноманітністю екосистем; дати уявлення про структуру й особливості функціонування екосистем; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати, узагальнювати й систематизувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого на планеті, формувати науковий світогляд, екологічне мислення, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, комунікативна, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії та малюнки різноманітних природних і штучних екосистем.

Основні поняття: екологія, екологічна ніша, екосистема, угруповання, біоценоз, біотоп, біогеоценоз, біотичний компонент, абіотичний компонент, продуценти, консументи, редуценти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

Вправа «Асоціативний кущ» (на дошці посередині вчитель записує термін «екологія» і пропонує учням назвати асоціації, які він у них викликає)

Схему до вправи «Асоціативний кущ» наведено в електронному додатку.

Фронтальна бесіда

Чи важливо для кожної людини мати знання з екології? Чому?

Обговорення цитати

Людина зробила величезну помилку, коли уявила, що може відокремити себе від природи і не зважати на її закони.

В. І. Вернадський

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій та малюнків (фотографії та малюнки різноманітних природних і штучних екосистем розміщують на дошці або проектують на екран; учитель пропонує розглянути їх і сказати, що саме на них зображено)

У ході бесіди вчитель підводить учнів до розуміння того, що на малюнках та фотографіях зображені різноманітні екосистеми, пропонує здогадатись якою буде тема уроку, після чого формулює її, разом з ними визначає мету та завдання уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Екологія як наука

Повідомлення учнів, розповідь учителя, словникова робота, складання схеми (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та розповіді вчителя діти мають сформулювати поняття «екологія», «екологічна ніша» та записати їх у зошити, ознайомитися з методами досліджень в екології та основними екологічними законами)

Відомості про екологію як науку наведено в електронному додатку.

2. Екосистема. Структура та властивості екосистеми

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 182-185 школярі мають ознайомитись із поняттями «екосистема», «біогеоценоз», «біоценоз», «біотоп», «продуценти», «консументи», «редуценти» та записати їх у зошити, скласти структуру екосистеми у вигляді схеми та визначити її властивості) і Відомості про структуру та властивості екосистеми наведено в електронному додатку.

3. Різноманітність екосистем

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схем (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 183 школярі мають ознайомитися з різноманітністю екосистем за різними класифікаціями і скласти схеми з конкретними прикладами)

Схеми «Види екосистем» наведено в електронному додатку.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Заповнення таблиці, робота в парах (учням пропонують порівняти між собою природну та штучну екосистеми за певними характеристиками; перевірка здійснюється фронтально)

Таблицю «Порівняльна характеристика природних та штучних екосистем» наведено в електронному додатку.

Цікавий факт

Штучний біогеоценоз називається агроценоз (від грецьк. agros — «поле», koinos — «загальний»). Прикладами агроценозів є поле, город, сад, парк, тощо. Термін «біоценоз» («біогеоценоз») увів радянський зоолог Григорій Якович Бей-Бієнко.

Вправа «Пошта», роботов парах або самостійна робота 1 Умови виконання, завдання та відповіді до вправи «Пошта» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують дати усні відповіді на запитання 4-5 після § 47)

VI. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 47, вивчити терміни, запитання 6 усно (додатково), готувати проект «Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах

своєї місцевості» (до уроку № 60)

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Кругообіг Карбону», «Кругообіг Оксигену», «Кругообіг Нітрогену», «Кругообіг Сульфуру» або «Кругообіг Фосфору».

VII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують дати усні відповіді на запитання 1-3 після § 47)

Прийом «Синквейн» (учням пропонують скласти неримований вірш про екологію або екосистему)

Алгоритм і приклад складання синквейну наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити