Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Надорганізмові біологічні системи
Харчові зв'язки, потоки енергії та кругообіг речовин в екосистемах

Мета уроку: ознайомити з екологічними групами живих організмів, особливостями кругообігу речовин та потоків енергії в екосистемах; сформувати поняття «харчовий ланцюг»; поглибити поняття «продуценти», «консументи», «редуценти», розкрити особливості харчових зв'язків у екосистемах, роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах; дати уявлення про правило екологічної піраміди; розвивати увагу, пам'ять, мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, товариські відносини, формувати науковий світогляд, екологічне мислення, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії організмів, що входять до складу екосистем, малюнки трофічних сіток та трофічних ланцюгів.

Основні поняття: екосистема, харчовий ланцюг, продуценти, консументи, редуценти, екологічна піраміда.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Людство на Землі й навколишня жива і нежива природа становлять дещо єдине, що живе за загальними законами природи.

В. І. Вернадський

Слово вчителя

Слово вчителя наведено в електронному додатку.

III. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Кросворд із ключовим словом, самостійна письмова робота (кросворд можна накреслити на дошці, відобразити на екрані або роздати учням на окремих друкованих картках)

Кросворд наведено в електронному додатку.

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 6 після § 47)

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда, обговорення малюнків (малюнки трофічних сіток та трофічних ланцюгів розміщують на дошці або проектують на екран; учитель пропонує учням розглянути їх і спробувати пояснити, що на них зображено)

У ході бесіди вчитель підводить учнів до розуміння того, що всі малюнки зображують перехід енергії та речовин між живими організмами (простіше кажучи, «хто кого їсть»). Пропонує здогадатись якою буде тема сьогоднішнього уроку. Після прослуховування кількох версій учитель формулює тему уроку, разом з учнями визначає його мету і завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Взаємозв'язки в біогеоценозах

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми (у ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 184,187 учні мають скласти схему взаємозв'язків у біогеоценозах)

Схему «Типи взаємозв'язків у біоценозах» наведено в електронному додатку.

2. Харчові зв'язки в екосистемах

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схем, словникова робота (у ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 187 учні мають скласти схеми типів живлення, екологічних груп організмів та взаємозв'язків у ланцюгах живлення, доповнивши їх прикладами, дати визначення поняття «ланцюг живлення» та записати його в зошити) t Схеми « Типи живлення організмів» і «Екологічні групи організмів» наведено в електронному додатку. І Відомості про ланцюги живлення і схему «Взаємозв’язкив ланцюгах живлення» наведено в електронному додатку.

3. Правило екологічної піраміди

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником (у ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 188-189 учні мають ознайомитись із правилом екологічної піраміди, розкрити його особливості та значення для людини, сформулювати правило та записати його в зошити)

Текст розповіді вчителя наведено в електронному додатку.

4. Кругообіг речовин у природі

Робота в групах, частково-пошукова робота з додатковим матеріалом (за допомогою інформації, що учні готували як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають схарактеризувати кругообіг певної речовини (кожна група характеризує одну речовину), коротко записавши відомості до таблиці; обговорення відбувається фронтально; по ходу обговорення учні доповнюють таблицю даними)

Таблицю «Кругообіг речовин» наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування задач (першу задачу краще розв'язати фронтально, а другу дати для розв'язання у групі)

Текст задач і відповіді до них наведено в електронному додатку.

Вправо «Пазл, або Зворотний кроссенс», робота в групах

Зразок кроссенсу наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 2-3,5 після § 48)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 48, запитання 6 усно (додатково), вивчити терміни та правило екологічної піраміди.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Абіотичні фактори», «Біотичні фактори», «Антропогенні фактори», «Типи взаємозв'язків між живими організмами в екосистемах», «Симбіоз та його види».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1,4 після §48)

Заповнення анкети

Питання анкети наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити