Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Надорганізмові біологічні системи
Стабільність екосистем та причини їх порушення

Мета уроку: ознайомити з поняттями «стабільність екосистем» «сукцесії», «клімаксні угруповання», причинами порушення стабільності різних екосистем, відмінностями природних та штучних екосистем; схарактеризувати принципи цілісності та саморегуляції екосистем; формувати знання про взаємодії живих організмів в екосистемах, які можуть впливати на її стабільність; розкрити механізми відновлення порушених екосистем або утворення нових; розвивати увагу, пам'ять, мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки, навички самостійної роботи; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, товариські відносини, формувати науковий світогляд, екологічне мислення, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною мовою та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, загальнокультурна, історична, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії природних та штучних екосистем, портрети Ф. Клементса, В. М. Сукачова, С. М. Разумовського, Й. К. Пачоського, Г. Ф. Морозова.

Основні поняття: стабільність екосистем, саморегуляція, первинні та вторинні сукцесії, клімаксні угруповання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 6 після § 49)

Вправа «Пошта», робота в парах (учням пропонують віднести «листи» — конкретні приклади до відповідних «скриньок» — груп екологічних факторів)

Завдання та відповіді до вправи «Пошта» наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Будь-яка зміна прокладає шлях іншим змінам.

Нікколо Макіавеллі

Слово вчителя

Текст слова вчителя наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Цілісність і саморегуляція екосистем

Розповідь учителя з елементами бесіди, частково-пошукова робота з підручником (у ході бесіди з учителем та за допомогою тексту підручника на с. 192 § 50 учні мають визначити особливості цілісності та саморегуляції екосистем)

Як уже відомо, кожна екосистема має певні властивості {учитель пропонує пригадати їх): цілісність, здатність до самовідтворення, стійкість, саморегуляція (матеріал уроку № 55). Тривалість існування будь-якої екосистеми підтримується перш за все за рахунок кругообігу речовин (учитель пропонує пригадати основні речовини, які беруть участь у кругообігу) та постійного надходження сонячної енергії. Стійкість екосистеми також залежить від видового різноманіття та складності трофічних зв'язків між організмами, адже чим більше видів, тим складніші зв'язки і більш стійкою є екосистема.

2. Зміни в біоценозах

Повідомлення учнів, розповідь учителя, словникова робота (уході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та розповіді вчителя школярі мають схарактеризувати основні види змін у біоценозах)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

3. Сукцесїї

Повідомлення учнів, розповідь учителя, словникова робота, складання схеми, заповнення таблиці (за допомогою повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та розповіді вчителя школярі мають схарактеризувати поняття «сукцесія» і записати його до зошитів, ознайомитись із класифікаціями сукцесій і скласти схему, схарактеризувати первинні та вторинні сукцесії з конкретними прикладами у таблиці)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

4. Клімаксні угруповання

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та розповіді вчителя школярі мають визначити які угруповання називають клімаксними і від чого залежить клімакс)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Самостійна письмова робота, тест (учням пропонують виконати тест із одним правильним варіантом відповіді; тест можна відобразити на екрані або роздати учням на друкованих картках)

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

Вправа «Куб»

Умови виконання та завдання до вправи наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-6 після §50)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 50, вивчити терміни, скласти пам'ятку «Причини порушення екосистем».

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Історія вивчення біосфери», «Біосфера та її компоненти» або «Ноосфера».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §50)

Незакінчене речення

«На уроці я дізнався, що...»

«Мені особливо сподобалось...»

«Цікавим виявилося...»

«Раніше я не знав, що...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити