УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ДОДАТОК 2. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


№ з/п

Дата

Тема уроку

Тип уроку

Опорні первинні поняття

АОЗ

 

Повторення питань курсу хімії основної школи (2 год.)

1/1


Найважливіші класи неорганічних сполук

УП


Основні класи неорганічних сполук


2/2


Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома й типи хімічного зв’язку

УП


Типи хімічних зв’язків, будова атома


Неметалічні елементи та їхні сполуки (14 год.)

3/1


Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену й Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію. Основні фізичні й хімічні властивості неметалів

ВП

ВНМ (О)

Алотропія, алотропні видозміни,

адсорбція, озоновий шар

Прості речовини, неметали, будова речовини4/2


Властивості неметалів

З (Т-М)


Прості речовини, неметали


5/3


Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку й хлороводню. Взаємодія амоніаку та хлороводню з водою. Солі амонію. Якісна реакція на іони амонію та хлорид-іони

ВНМ (Д)

Донорно-акцепторний зв’язок, солі амонію

Типи хімічного зв’язку, якісна реакція


6/4


Амоніак і хлороводень, їх властивості. Солі амонію

З (РДН)
7/5


Контрольна робота № 1 з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»

КОН
8/6


Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів неметалічних елементів

ВП

ВНМ (О)


Кислотні оксиди, кислоти


9/7


Сульфатна кислота й сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти й сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин

ВНМ (Д)

Купорос, олеум

Кислоти, солі, якісна реакція, розбавлені й концентровані розчини, електроліти,

електролітична дисоціація


10/8


Нітратна кислота й нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.

ВНМ (Д)

Добрива, мінеральні добрива

Кислоти, солі, розбавлені й концентровані розчини,


 


Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблемиелектроліти, електролітична дисоціація


11/9


Властивості сульфатної та нітратної кислот, сульфатів і нітратів

З (РДН)


Кислоти, солі, якісна реакція, розведені й концентровані розчини, електроліти, електролітична дисоціація


12/10


Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі й застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання. Кругообіг Оксигену,

ВНМ (Д)


Кислоти, солі, якісна реакція, розведені й концентровані розчини, електроліти, електролітична дисоціація, кислі солі


 


Нітрогену, Карбону в природі

13/11


Практична робота № 1 «Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів»

З (РДН)
14/12


Узагальнювальне повторення

УП
15/13


Контрольна робота № 2 з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»

КОН
16/14


Урок корегування знань

КОР


 

Наочність

Хімічний експеримент

ТЗН

Заплановані результати навчання

Домашнє завданняПлакат «Основні класи неорганічних сполук»


Мультимедійний проектор

Знати склад, властивості, добування оксидів, кислот, основ і солей. Уміти складати формули основних класів сполук і рівняння, що характеризують їх хімічні властивості, добування; складати іонні рівняння цих реакційПСХЕ, плакат «Типи хімічних зв’язків»


Мультимедійний проектор

Знати будову періодичної системи, типи хімічних зв’язків. Уміти описувати будову атома, встановлювати залежність будови атома і властивостей речовин, зображувати схеми утворення хімічних зв’язків
ПСХЕ

Лабораторний дослід 1

Мультимедійний проектор.

ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія»

Знати положення елементів-неметалів у ПС, особливості простих речовин неметалів, їх поширення в природі, застосування, властивості; значення озонового шару для життя організмів на Землі. Вміти пояснити на прикладах

поняття «алотропія», «адсорбція»; складати рівняння реакцій, що характеризують основні властивості неметалів

Мультимедійний проектор

Закріпити знання про елементи-неметали та їх прості речовини й уміння складати хімічні рівняння, що характеризують властивості неметалівПСХЕ

Демонстрації 1, 2, 3, 4.

Лабораторний дослід 4

Мультимедійний проектор.

ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія»

Знати склад сполук неметалічних елементів з Гідрогеном, властивості й добування амоніаку і хлороводню, будову солей амонію і якісну реакцію на іони амонію та хлорид-іон. Уміти складати формули сполук і рівняння реакцій, що характеризують властивості та способи добування сполук неметалічних елементів з Гідрогеном
Лабораторні досліди 2, 3

Мультимедійний проектор

Закріпити знання про амоніак, хлороводень, солі амонію, їх властивості та вміння складати хімічні формули сполук і хімічні рівнянняРоздавальний

матеріалПеревірити знання й уміння з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»Таблиця «Основні класи неорганічних сполук»

Демонстрація 5

Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія»

Знати відомості про оксиди неметалічних елементів, їх добування і властивості, знати формули й характер відповідних їм гідратів. Уміти складати формули сполук і хімічні рівняння, що характеризують властивості й добування оксидів неметалівТаблиця «Основні класи неорганічних сполук»

Демонстрації 6-8

Лабораторний дослід 4

Мультимедійний проектор.

ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія»

Знати склад сульфатної кислоти й сульфатів, їх властивості й застосування, найважливіші природні сульфати, особливості охорони навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин. Уміти складати формули сульфатів і рівняння реакцій, що характеризують властивості сульфатної кислоти й сульфатівТаблиця «Основні класи неорганічних сполук»

Лабораторний

дослід 6

Мультимедійний проектор.

Знати склад нітратної кислоти й нітратів, їх властивості, поширення в природі та застосування, загальні відомості
Лабораторний дослід 7

ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія»

про мінеральні добрива, раціональне використання добрив і проблеми охорони природи, роль хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми. Вміти складати формули нітратів і рівняння реакцій, що характеризують властивості нітратної кислоти й нітратів
Лабораторний дослід 5

Мультимедійний проектор

Закріпити знання про сульфатну й нітратну кислоти, сульфати й нітрати, їх властивості та вміння складати формули сполук і хімічні рівняння, що характеризують їх властивостіТаблиця «Основні класи неорганічних сполук»

Демонстрація 9

Лабораторний дослід 8

Мультимедійний

проектор.

ЕЗН «Віртуальна хімічна

лабораторія»

Знати склад і властивості карбонатної кислоти й карбонатів, їх поширення в природі й застосування, принцип дії вогнегасника, склад та особливості використання будівельних матеріалів, кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Вміти складати рівняння реакцій, що характеризують властивості карбонатної кислоти й карбонатівІнструктивні

картки


ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія»

Закріпити й перевірити знання про спосіб добування вуглекислого газу в лабораторії та виявлення його з допомогою взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів; формувати вміння виконувати досліди практичноРоздавальний

матеріалПовторити й закріпити знання про неметали, їх оксигеновмісні сполуки та вміння складати формули цих сполук і хімічні рівняння, що характеризують їх властивостіРоздавальний

матеріалПеревірити знання та вміння з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»


Удосконалити знання й уміння з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»
№ з/п

Дата

Тема уроку

Тип уроку

Методи проведення

 

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки (14 годин + 4 резервні)

1/17


Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів. Метали як прості речовин. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки

ВП

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, «Мозковий штурм», демонстрація 10


2/18


Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі. Металічні руди. Загальні методи добування металів

ВНМ (О)

Лекція, бесіда,складання опорних схем, таблиць, робота з підручником, лабораторний дослід 9


3 /19


Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, демонстраційний експеримент 16, складання таблиці, прийоми «Творча лабораторія», «Власні приклади»


4 /20


Вивчення будови атомів, фізичних, хімічних властивостей металів

З (Т-М)

Бесіда, робота в гетерогенних групах, прийом взаємоопитування


5 /21


Лужні, лужноземельні елементи й Магній. Фізичні й хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів і гідроксидів, біологічна роль елементів

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, самостійна робота, демонстраційний експеримент 11, 12,

лабораторні досліди 10, 11


6 /22


Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення)

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, хімічна розминка, хімічний крос, лабораторний дослід 12,

демонстраційний експеримент 13


7 /23


Вивчення фізичних і хімічних властивостей лужних, лужноземельних елементів і Магнію, видів твердості води та методів її усунення

З (РДН)

Корегувальна частина — фронтально, навчальна частина — робота в гетерогенних групах, контрольна частина — індивідуальні диференційовані завдання


8 /24


Узагальнювальне повторення

УП

Мозковий штурм, міні-тести, самоперевірка, робота в гомогенних групах за диференційованими завданнями


9 / 25


Контроль знань

КОН

Тестові завдання по варіантам


10/26


Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні й хімічні властивості алюмінію

ВНМ (О)

Лекція, фронтальна бесіда, робота з підручником, прийоми «Дивуй», «Учитель — учень», «Чомучка»


11/27


Амфотерні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду

ВНМ (Д)

Лекція, фронтальна бесіда, експеримент — лабораторний дослід 13, прийоми «Творча лабораторія», «Приваблива мета», «Власні приклади», складання схем, самостійна робота з підручником


12/28


Вивчення амфотерних властивостей алюмінію, алюміній оксиду й алюміній гідроксиду

З (Т-М)13/29


Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні й хімічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ)

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент


14/30


Метали та сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва й використання металів

З (РДН)

Лекція, бесіда, робота з підручником, експеримент


15/31


Практична робота № 2

З (РДН)

Практична робота


16/32


Узагальнювальне повторення

УП17/33


Контрольна робота за рік

КОН

Тестові завдання по варіантах


18/34


Корекція знань

КОР

Робота з тестовими завданнями
 

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчанняМеталічні кристалічні ґратки, металічний зв’язок, електронний газ

Демонстрація 10

Знати загальну характеристику металічних елементів за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів; мати уявлення про метали як прості речовини; вміти пояснювати будову металічного зв’язку, металічної кристалічної ґратки


Легкоплавкі й тугоплавкі метали, легкі й важкі метали, пластичність, сплав, мінерал,руда, пуста порода, металургія, збагачення руди, концентрат, металотермія, силікотермія, алюмінотермія

Лабораторний дослід 9

Знати загальні фізичні властивості металів; поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі; металічні руди й загальні методи добування металів; уміти пояснювати фізичні властивості металів з точки зору будови металічного зв’язку, металічної кристалічної ґратки, складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють добування металів


Корозія, лудіння, інгібітор, нікелювання, хромування, оцинковування, золотіння

Демонстрація 16

Знати загальні хімічні властивості металів; мати уявлення про корозію металів і способи захисту металів від корозії; вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості металів і суть корозії металів
Уміти давати загальну характеристику металічним елементам за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів; пояснювати фізичні властивості металів з точки зору будови металічного зв’язку, металічної кристалічної ґратки; складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості металів і суть корозії металів, добування металів


Кам’яна сіль, сильвініт, сильвін, трона, карналіт

Демонстрації 11, 12.

Лабораторні досліди 10, 11.

Знати положення в ПС, будову атомів лужних, лужноземельних елементів і Магнію, біологічну роль цих елементів; фізичні й хімічні властивості простих речовин, утворених цими елементами; уміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють основний характер їх оксидів і гідроксидів


Твердість води, постійна, тимчасова, гашене й негашене вапно, вапняна вода, вапняне молоко

Демонстрації 13.

Лабораторний дослід 12

Знати, що таке твердість води, її види (постійна, тимчасова), методи її усунення (зменшення); вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють методи усунення обох видів твердості води
Знати положення в ПС, будову атомів лужних, лужноземельних елементів і Магнію, біологічну роль цих елементів; фізичні й хімічні властивості простих речовин, утворених цими елементами; твердість води, її види (постійна, тимчасова), методи її усунення (зменшення); вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють основний характер оксидів і гідроксидів лужних, лужноземельних елементів і Магнію, методи усунення обох видів твердості води
Знати зміст основних понять теми й уміти застосовувати їх на конкретних прикладах
Уміти використовувати одержані знання під час розв’язання тестових завдань


Силікати, алюмосилікати, кальцит, доломіт, флюорит, фосфорити, апатити


Знати положення в ПС, будову атома Алюмінію, його фізичні й хімічні властивості; вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють амфотерні властивості АлюмініюЛабораторний дослід 13

Знати способи добування, фізичні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду; вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють їх амфотерний характер
Уміти давати характеристику Алюмінію за положенням у ПС і будовою атома, характеризувати його фізичні й хімічні властивості, способи добування, фізичні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду; складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють амфотерні властивості Алюмінію, алюміній оксиду й алюміній гідроксидуДемонстрація 15.

Лабораторний дослід 14

Знати положення в ПС, будову атома Феруму, способи добування, фізичні властивості сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ); уміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості заліза, якісне визначення сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ)


Сплав, дюралюміній, бронза

Лабораторний дослід 15

Знати відомості про метали та сплави в сучасній техніці; застосування алюмінію, заліза та їх сплавів, про розвиток металургійних виробництв в Україні й охорону навколишнього середовища під час виробництва й використання металів
Закріпити знання про фізичні й хімічні властивості алюмінію, заліза та їх сполук; уміти експериментально доводити амфотерність алюмінію та його сполук, розрізняти сполуки алюмінію, Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ). Мати уявлення про сплави в сучасній техніці, застосування алюмінію, заліза та їх сплавів
Знати зміст основних понять теми й уміти застосовувати їх на конкретних прикладах
Уміти використовувати одержані знання під час розв’язання тестових завдань
Уміти знаходити й виправляти свої помилки
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити