УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ПЕРЕДМОВА

Пропонований вашій увазі посібник призначений для надання допомоги вчителям у підготовці та проведенні уроків хімії в 10 класі дванадцятирічної школи та складений відповідно до програми з хімії дванадцятирічної школи для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник є логічним продовженням серії науково-методичних посібників «Усі уроки хімії. 7 клас», «Усі уроки хімії. 8 клас», «Усі уроки хімії. 9 клас».

Розглянуті теми наведено відповідно до викладання хімії в 10 класі на стандартному й академічному рівнях, у зв’язку з чим пропонуються певні коректування в розподілі годин навчального часу й порядку викладу матеріалу.

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків хімії для 10 класу, плани-конспекти уроків, завдання для проміжного й тематичного оцінювань, додаткові дидактичні матеріали. Авторами наведені зразки самостійних і контрольних робіт, лабораторних дослідів і демонстраційних експериментів, передбачених програмою курсу хімії 10 класу.

Автори рекомендують учителям скоригувати зміст, обсяг і послідовність викладу матеріалу, із зазначенням часу вивчення й видів роботи з урахуванням профілю й особливостей класу, творчого почерку вчителя.

На вивчення хімії на рівні стандарту й академічному рівні в 10 класі дванадцятирічної школи приділяється 1 година на тиждень. З метою інтенсифікації навчання хімії пропонуємо використовувати різні форми організації індивідуальної, групової, фронтальної роботи в класі на уроках і для виконання домашніх завдань. Учні ознайомилися із загальними властивостями неметалів і металів у 7-9 класах. Вивчення цих тем у 10 класі базується на поглибленні й застосуванні набутих знань, умінь і навичок з метою розвитку навичок самостійної роботи, продуктивної творчої діяльності, формування пізнавального інтересу учнів. Для проведення окремих уроків пропонуємо вибрати різні форми самостійної або групової діяльності учнів, наприклад такі варіанти роботи, для яких у домашніх завданнях наводяться вправи:

Варіант І. Для підготовки до уроку учні отримують індивідуальні завдання, відповіді на які заздалегідь обговорюються з учителем, а потім під час уроку; за складеним планом учні представляють ці відповіді в класі. Учитель узагальнює й підбиває підсумки уроку.

Варіант ІІ. Учні класу об’єднуються в постійні групи (за місцем проживання, інтересами або іншими критеріями). У групі обирається старший учень. За один-два тижні група отримує завдання, під керівництвом учителя готує відповіді, таблиці, презентації, наочне приладдя тощо. На уроці кожна група представляє свою відповідь, учитель узагальнює й підбиває підсумки уроку.

Варіант ІІІ. На уроці учні класу об’єднуються в групи, кожна група отримує завдання. Під керівництвом учителя, з допомогою підручника та інших джерел готує відповідь. Потім кожна група викладає підготовлену відповідь. Учитель узагальнює й підбиває підсумки уроку.

Варіант IV. Учитель викладає матеріал у формі розповіді, бесіди за запитаннями тощо.

Висловлюємо подяку всім учителям, які впродовж трьох років працюють з нами над апробацією цих книг.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


№ з/п

Тема уроку

Домашнє завдання

Дата

Примітки

І СЕМЕСТР

Повторення основних питань курсу хімії основної школи (4 години)

1

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома
2

Хімічний зв’язок. Будова речовини
3

Розчини. Теорія електролітичної дисоціації
4

Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції
Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки (19 годин = 12 + 7)

5

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення у природі
6

Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
7

Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами
8

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота: властивості, застосування, одержання в лабораторії. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іон
9

Амоніак: властивості, застосування. Солі амонію. якісна реакція на іон амонію
10

Одержання амоніаку в лабораторії та загальна схема одержання у промисловості. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення виходу продукту реакції від теоретично можливого
11

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів. Кислотні дощі
12

Практична робота № 1. Одержання карбон(IV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів
13

Сульфатна кислота. Фізичні властивості. Хімічні властивості
14

Сульфати. Якісна реакції на сульфат-іон. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення маси (об’єму, кількості) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один з яких узято в надлишку
15

Розв’язання задач
16

Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки». Контрольна робота № 1
ІІ СЕМЕСТР

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки (продовження)

17

Нітратна й ортофосфатна кислоти, їх властивості
18

Нітрати й ортофосфати. Нітратні та ортофосфатні добрива. Запобігання негативному впливу нітратів на організм людини. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи
19

Карбонатна кислота. Карбонати та гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-іон
20

Силікатна кислота. Силікати. Поняття про будівельні матеріали
21

Застосування неметалів та їх сполук. Поняття про адсорбцію. Принцип дії вогнегасника. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект
22

Залікова робота з теми «Неметали та їх сполуки»
Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки (13 годин)


23

Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв’язок. Фізичні властивості металів
24

Характерні хімічні властивості металів
25

Металічні елементи в природі. Загальні способи одержання металів. Виробництво чавуну і сталі
26

Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму (газуватих речовин) за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок
27

Корозія металів, захист від корозії. Поняття про сплави
28

Лужні елементи. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію. Калійні добрива
29

Кальцій. Кальцій оксид і кальцій гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук Кальцію
30

Алюміній. Алюміній оксид і алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Застосування найважливіших сполук Алюмінію
31

Ферум. Ферум(ІІ) оксид і ферум(ІІІ) оксид та відповідні їм гідроксиди. Солі Феруму. Застосування найважливіших сполук Феруму
32

Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач
33

Охорона навколишнього середовища під час виробництва й застосування металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті
34

Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «металічні елементи та їхні сполуки». Контрольна робота № 2
35

Підсумковий урокPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити