УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

I СЕМЕСТР


Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (18 год.)


УРОК 9

Тема уроку. Амоніак: властивості, використання. Солі амонію. Якісна реакція на іон амонію


Цілі уроку: ознайомити зі складом, особливостями будови молекули й фізичними властивостями амоніаку, розчинністю амоніаку у воді й дією індикаторів на розчин, особливостями взаємодії амоніаку з водою й кислотами; формувати вміння складати іонно-молекулярні рівняння реакції на прикладі властивостей амоніаку; розповісти про застосування амоніаку; розширити уявлення про солі та їх загальні властивості на прикладі солей амонію; ознайомити учнів зі специфічними властивостями солей амонію; дати уявлення про способи одержання солей амонію; розвивати вміння складати іонно-молекулярні рівняння відповідних реакцій на прикладі хімічних властивостей амоніаку; удосконалювати вміння проводити хімічний експеримент, спостерігати за перебігом реакцій і робити узагальнюючі висновки.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: навчальна лекція, лабораторний і демонстраційний експерименти, робота з опорною схемою.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів,

Демонстрація. Одержання амоній хлориду («дим без вогню»).

Лабораторний дослід 2. Визначення іонів амонію в розчині.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання

1. Напишіть рівняння одержання амоніаку, укажіть окисник і відновник.

2. Охарактеризуйте цю реакцію, назвіть умови, необхідні для перебігу цієї реакції.


III. Вивчення нового матеріалу (розповідь учителя)

1. Амоніак — будова молекули й фізичні властивості

молекула NH3 має структуру трикутної піраміди з атомом Нітрогену у вершині. Хімічний зв’язок утворюється шляхом

перекривання s-орбіталей трьох атомів Гідрогену і трьох р-орбіталей Нітрогену. р-хмари перпендикулярні, але кут між зв’язками перевищує 90°, тому що електронні хмари атомів Гідрогену відштовхуються й утворюють кут зв’язку 107°. Довжина зв’язку N - H становить 1,01 А.

image39

Фізичні властивості: безбарвний газ із різким запахом, добре розчинний у воді (до 700 л амоніаку в 1 л води). Температура плавлення дорівнює —77,7 °С, температура кипіння     33,4 °С.

2. Хімічні властивості амоніаку

1) Окиснення для молекули амоніаку є мало-характерним, оскільки молекула амоніаку стійка.

а) На повітрі не горить, але в атмосфері кисню згоряє жовтим полум’ям:

4NH3 + 3О2  6H2О + 2N2 + 303 ккал

Зверніть увагу на те, що суміш амоніаку й кисню внаслідок нагрівання може вибухати!

б) Неповне окиснення в присутності каталізатора (kat — Pt, Fe2О3, Cr2О3):

Тут каталізатор не лише прискорює, але і змінює напрям реакції.

2) Для амоніаку характерні реакції приєднання з утворенням іона амонію.

а) Взаємодія з водою:

image41

Утворюється ковалентний зв’язок за донорно-акцепторним механізмом:

image42

У розчині амоніаку індикатори змінюють колір: лакмус — на синій, фенолфталеїн — на малиновий, що вказує на лужне середовище розчину амоніаку.

Іон NH4+ має форму правильного тетраедра, усі зв’язки — ковалентні полярні, рівноцінні (мають однакову довжину й кут зв’язку).

б) Приєднання кислот:

NH3 + HCl  NH4Cl

За цілковитої відсутності води реакція не протікає:

NH4ОH + HCl  NH4Cl + H2О

Висновок: розчин амоніаку NH3 — основа, оскільки взаємодіє з кислотами, а розчин має лужну реакцію.


IV. Первинне застосування отриманих знань

1. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

Укажіть, як змінюється ступінь окиснення Нітрогену в 1-й і 6-й реакціях.

2. Демонстрація досліду «Дим без вогню». Особливості взаємодії амоніаку з хлоридною кислотою:

image44

3. Запишіть рівняння взаємодії амоніаку із сульфатною кислотою в молекулярній та іонній формах:

image45

Висновок: NH+ можна розглядати у формулах як іон одновалентного металу.

4. Якісною реакцією на іон амонію є реакція взаємодії з лугами. При цьому утворюється слабка основа NH4OH, що легко розкладається на амоніак і воду, при цьому з’являється запах амоніаку. Усі солі й розчини, що містять іон амонію, мають слабкий запах амоніаку.

Лабораторний дослід 5. Якісна реакція на іон амонію

Здійсніть якісну реакцію й визначте наявність у розчині іона амонію, запишіть іонно-молекулярне рівняння взаємодії амоній хлориду з лугами:

NH4Cl + KOH  KCl + NH4ОH  KCl + NH3 + H2О

NH4+ + Cl- + K+ + OH-  K+ + Cl- + NH3 + H2О

NH4+ + OH-  NH3 + H2О

5. Назвіть способи одержання солей амонію. Термічний розклад солей амонію супроводжується появою запаху амоніаку:


V. Самостійна робота

Завдання 1. Складіть повні та скорочені іонні рівняння реакцій між речовинами.

Варіант І

а) амоній гідроксид і ортофосфатна кислота;

б) амоній сульфат і кальцій гідроксид.

Варіант ІІ

а) магній хлорид і амоній фосфат;

б) амоній нітрат і калій гідроксид.


Завдання 2. Напишіть рівняння окисно-відновної реакції одержання речовин.

Варіант І: нітроген(ІІ) оксид.

Варіант ІІ: амоніак.

Укажіть умови зміщення хімічної рівноваги в цих реакціях у бік утворення продукту реакції.


Завдання 3. Поясніть механізм утворення іона амонію NH4+ у реакціях.

Варіант І: розчинення амоніаку у воді.

Варіант ІІ: взаємодії амоніаку з хлоридною кислотою.


VI. Підбиття підсумків уроку


VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити