УСІ УРОКИ ХІМІЇ
11 клас

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


І СЕМЕСТР

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 10 КЛАСУ

  Урок 1. Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук

  Урок 2. Тема уроку. Генетичний зв’язок між класами органічних сполук


Тема 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

  Урок 3. Тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова

  Урок 4. Тема уроку. Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

  Урок 5. Тема уроку. Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова


Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ

  Урок 6. Тема уроку. Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону

  Урок 7. Тема уроку. Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки

  Урок 8. Тема уроку. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів

  Урок 9. Тема уроку. Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів

  Урок 10. Тема уроку. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)

  Урок 11. Тема уроку. Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках

  Урок 12. Тема уроку. Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура

  Урок 13. Тема уроку. Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація. Правило В. В. Марковнікова, механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Одержання й використання алкенів

  Урок 14. Тема уроку. Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів

  Урок 15. Тема уроку. Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів. Одержання й використання алкінів

  Урок 16. тема уроку. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості

  Урок 17. Тема уроку. Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання й використання бензену

  Урок 18. Тема уроку. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями

  Урок 19. Тема уроку. Розв’язання розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини

  Урок 20. Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

  Урок 21. Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

  Урок 22. Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні»


Тема 3. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА

  Урок 23. Тема уроку. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання

  Урок 24. Тема уроку. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину

  Урок 25. Тема уроку. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання

  Урок 26. Тема уроку. Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки. Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук

  Урок 27. Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів

  Урок 28. Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Вуглеводні» та «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка»


ІІ СЕМЕСТР

Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

  Урок 29. Тема уроку. Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів

  Урок 30. Тема уроку. Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами

  Урок 31. Тема уроку. Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів

  Урок 32. Тема уроку. Отруйність спиртів, їхній шкідливий вплив на організм людини

  Урок 33. Тема уроку. Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(ІІІ) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу

  Урок 34. Тема уроку. Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол

  Урок 35. Тема уроку. Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості

  Урок 36. Тема уроку. Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Одержання етаналю. Використання метаналю й етаналю

  Урок 37. Тема уроку. Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура

  Урок 38. Тема уроку. Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

  Урок 39. Тема уроку. Різноманіття карбонових кислот. Одержання й використання карбонових кислот

  Урок 40. Тема уроку. Практична робота 2. Властивості етанової кислоти

  Урок 41. Тема уроку. Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів

  Урок 42. Тема уроку. Жири, їхній склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів

  Урок 43. Тема уроку. Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їхнє значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами

  Урок 44. Тема уроку. Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне й часткове окиснення, відновлення, гідроліз, взаємодія з гідроксидами металевих елементів, бродіння, естерифікація

  Урок 45. Тема уроку. Деякі відомості про фруктозу, рибозу й дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів

  Урок 46. Тема уроку. Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз, реакція з йодом

  Урок 47. Тема уроку. Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічне розкладання

  Урок 48. Тема уроку. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів

  Урок 49. Тема уроку. Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач


Тема 5. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

  Урок 50. Тема уроку. Аміни, їхній склад, хімічна, електронна будова, класифікація. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою й кислотами, горіння

  Урок 51. Тема уроку. Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Одержання аніліну

  Урок 52. Тема уроку. Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені наявністю аміно- й карбоксильної груп. Біполярний іон

  Урок 53. Тема уроку. Пептиди. Пептидний зв’язок

  Урок 54. Тема уроку. Білки як високомолекулярні сполуки. Головні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції

  Урок 55. Тема уроку. Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків

  Урок 56. Тема уроку. Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Біологічна роль нуклеїнових кислот

  Урок 57. Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки


Тема 6. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ Й ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

  Урок 58. Тема уроку. Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери

  Урок 59. Тема уроку. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, феноло-формальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі

  Урок 60. Тема уроку. Синтетичні каучуки. Склад, властивості, використання

  Урок 61. Тема уроку. Синтетичні волокна. Поліестерові й поліамідні волокна, їхній склад, властивості, використання

  Урок 62. Тема уроку. Різноманіття і взаємозв’язок між органічними речовинами

  Урок 63. Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Оксигеновмісні сполуки», «Нітрогеновмісні сполуки»


Тема 7. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

  Урок 64. Тема уроку. Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України

  Урок 65. Тема уроку. Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІДу та інших захворювань

  Урок 66. Тема уроку. Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами

  Урок 67. Тема уроку. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

  Урок 68. Тема уроку. Підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити