РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

ВІД АВТОРА


...Поставити справу так, щоб усе, що підлягало вивченню, вивчалося: легко, швидко, ґрунтовно.

Я. А. Коменський


У наш час існує більше 250 освітніх технологій, які передбачають використання сукупності наукових прийомів, методів, що дозволяють учителю застосовувати свої знання і вміння для організації цілеспрямованої, творчої, захоплюючої роботи учнів.

Добре продуманий і правильно побудований урок дає добрі результати.

Що ж ми розуміємо під добрим результатом? Звичайно, це формування конкретних знань, умінь і навичок. Яким же має бути сучасний урок, щоб результатом його стало оптимальне співвідношення знань, умінь і навичок?

У педагогіці все частіше застосовуються інтерактивні методи навчання й інноваційні технології. З однією з таких технологій ми хочемо вас ознайомити.

У сучасній школі викладання матеріалу збільшеними дидактичними одиницями, тобто блоками уроків за однією програмою, є досить ефективним. За такою методикою було створено декілька блокових технологій. Я пропоную ще раз ознайомитися з інтегральною технологією, яка була розроблена російським професором В. В. Гузєєвим.

Назва цієї технології походить від латинського слова, яке означає цілісність, нерозривність, і включає чотири напрямки:

✵     збільшення дидактичних одиниць;

✵     планування результатів навчання;

✵     психологізація процесу навчання;

✵     комп’ютеризація.

Тому, якщо вдається сплавити всі ці напрямки, то утворюється єдина, цілісна, інтегральна технологія.

Блок уроків інтегральної технології включає такі модулі:

ВП — вступне повторення;

ВНМ(О) — вивчення нового матеріалу (основний об’єм);

З(Т-М) — закріплення (тренінг-мінімум);

ВНМ(Д) — вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм);

З(РДН) — закріплення (розвивальне диференційоване навчання);

УП — узагальнююче повторення;

КОН — контроль;

КОР — коригування.

Розглянемо всі можливі форми організації уроків у цих модулях.

Вивчення нового матеріалу великим блоком вимагає актуалізації опорних знань учнів з теми. Вони мають бути готові до сприйняття нового матеріалу, тому вступне повторення (ВП) виділяють в окремий модуль. Формою організації навчальної діяльності учнів на цьому етапі є бесіда, під час якої учні активно працюють і відновлюють у пам’яті необхідні знання.

Рівень навчальних досягнень учнів неоднаковий, тому під час вивчення нового матеріалу спочатку приділяється увага тільки основному обсягу знань, який мають засвоїти учні. Базовий обсяг знань дає змогу розв’язувати типові задачі й завдання, передбачені програмою. На цьому етапі вивчення нового матеріалу (ВНМ(О)) доцільно проводити у форми шкільної лекції, бесіди або розповіді вчителя.

Додатковий обсяг знань не викладається без закріплення основного обсяг, який має бути відпрацьований на типових (шаблонних) задачах і вправах. Тому до блоку включається модуль закріплення (тренінг-мінімум) (З(Т-М)), на цьому етапі можна використовувати бесіду, групову й самостійну роботу учнів.

Слід зауважити, що під час вивчення кожної нової теми учні мають бути ознайомлені з усім обсягом навчального матеріалу, який включає як базові поняття й закони, так і додатковий обсяг. Але, як було зазначено вище, рівень досягнень учнів різний, тому вони по-різному потребують додаткового обсяг нового матеріалу. З цією метою до блоку уроків включено модуль вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм) (ВНМ(Д)). На цьому етапі найкращою формою роботи є семінар.

Наступний модуль блоку уроків — розвивальне диференційоване навчання (З(РДН)). Він дозволяє здійснювати особистісно орієнтований підхід до кожного учня, творчо розвиватися обдарованим школярам. Найкращими формами діяльності на цьому етапі є групові, однак не виключається робота в парах: учень — учень, учитель — учень. Ці форми роботи реалізуються під час проведення семінару-практикуму.

Блок уроків інтегральної технології завершується трьома модулями: узагальнююче повторення, контроль, корегування (УП, КОН, КОР). Новий тип уроків — уроки корегування — уведено з метою вдосконалення знань і вмінь учнів з теми. Під час проведення такого модуля учні самі знаходять, пояснюють і виправляють допущені в контрольній роботі помилки. Вони можуть працювати в групах і шукати помилки разом. Ця робота для школяра корисніша, ніж стежити за виправленнями, які зробив учитель. Учитель може тільки ставити відмітки в тих місцях, де учень припустився помилки, а далі школяр сам має виправляти їх. Діти, які отримали вищий бал, можуть співпрацювати з товаришами й допомагати їм шукати й виправляти помилки, пояснюючи їх причини.

Порівнюючи роботу вчителя за інтегральною технологією і звичайні комбіновані уроки, можна виділити ряд переваг блочної системи. Насамперед ця технологія передбачає надання учням можливості вибору: роду діяльності, обсягу матеріалу, а також учасників для роботи в парах і малих групах. Ця технологія створює умови, які забезпечують рівність усіх учнів і безоціночне спілкування (на перших етапах вивчення теми), що приводить до співпраці, співтворчості, спирається на самооцінку, самокорекцію й самовиховання.

Використовувати інноваційні технології необхідно не на окремо взятих уроках, а впроваджувати поступово, створюючи організаційну базу, напрацьовувати механізм. Особливу увагу треба приділяти інтересам учнів, їх настроям, результатам проведених уроків, і тоді з’являться результати: поява зацікавленості в одержанні знань, дружні стосунки під час групових форм роботи, допомога слабким учням, партнерські стосунки між учителем і учнями.

Пропонована розробка містить уроки, розроблені з використанням інтерактивних вправ («Мікрофон», «Мозковий штурм») та ігрових моментів («Творча лабораторія», «Незакінчені речення») з метою зробити їх цікавими, різноманітними, доступними для учнів з різним типом навчальних можливостей. Робота на уроках здійснюється як індивідуально, так і в парах або групах. Групи можуть бути гомогенними або гетерогенними.

На уроках використовується велика кількість прийомів: «Взаємоопитування», «Взаємоперевірка», «Самоперевірка», «Лови помилку», «Міні-практикум», «Хімічний диктант», «Хімічна розминка», «Експрес-тести».

Завдання для самостійних робіт диференційовані або містять декілька запитань зростаючої складності. Усі контрольні роботи складені у формі тестів зростаючої складності.

У контрольній роботі за І семестр використані різнорівневі завдання. Завдання 1-8 — найпростіші, оцінюються в 1 бал і містять одну правильну відповідь, 9-14 — оцінюються у 2 бали, 15-18 — у 3 бали, 19-20 — у 4 бали. Завдання 1-14 мають вигляд закритих тестових завдань різних форматів, 15-18 — можуть бути як закритими, так і відкритими, 19-20 — відкриті завдання (без запропонованих відповідей).

Оцінювання проводиться за шкалою:


Оцінка

1

2

3

4

5

6

Правильно, %

До 6

7-12

13-19

20-29

30-39

40-49

Тестовий бал

0-2

3-5

6-8

9-11

12-15

16-19


Оцінка

7

8

9

10

11

12

Правильно, %

50-59

60-69

70-79

80-88

89-94

> 95

Тестовий бал

20-23

24-27

28-31

32-34

35-37

38-40


До 50 % матеріалу — це завдання когнітивного домену (застосування), що забезпечують середній рівень навчальних досягнень, тому оцінка «6».

Максимальний тестовий бал — «40».

У зв’язку із широким упровадженням в освіту інформаційно-комунікаційних технологій як обладнання можна використовувати мультимедійний проектор і комп’ютер. Усі схеми пропонується розробляти у вигляді слайдів у програмі PowerPoint і проектувати на екран або мультимедійну дошку.

Експериментальну частину уроків можна також проводити з використанням навчального програмованого забезпечення. Для цього можна скористатися такими розробками: «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11», «Шкільний хімічний експеримент. Медіа-посібник для вчителів та учнів», «Химия. 1С: Репетитор», ПМК «Органічна хімія. 10-11 клас».

Пропонована розробка може бути використана або взята за основу вчителями загальноосвітніх шкіл під час підготовки до уроків хімії в 11 класі за новою програмою 11-річної школи (рівень стандарту).

 

Розподіл навчального матеріалу по уроках

Урок 1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних речовин О. М. Бутлерова.

Урок 2. Явище ізомерії. Структурна ізомерія. Номенклатура насичених вуглеводнів.

Урок 3. Складання структурних формул ізомерів насичених вуглеводнів. Номенклатура алканів.

Урок 4. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.

Урок 5. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин.

Урок 6. Узагальнююче повторення.

Урок 7. Контроль знань.

Урок 8. Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтові гази, їх склад. Використання.

Урок 9. Нафта. Склад, властивості. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину.

Урок 10. Вивчення складу, властивостей, застосування природного, супутнього нафтового газів і нафти.

Урок 11. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки.

Урок 12. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

Урок 13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

Урок 14. Узагальнююче повторення.

Урок 15. Контрольна робота за І семестр.

Урок 16. Коригуванні знань.

Урок 17. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси

Урок 18. Синтетичні каучуки й гума. Штучні й синтетичні волокна

Урок 19. Синтетичні високомолекулярні органічні сполуки

Урок 20. Органічні сполуки і здоров’я людини. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їхня роль в організмі

Урок 21. Вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі

Урок 22. Харчові добавки, Е-числа

Урок 23. Органічні сполуки і здоров’я людини

Урок 24. Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину)

Урок 25. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини

Урок 26. Узагальнююче повторення

Урок 27. Контрольна робота

Урок 28. Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами

Урок 29. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами

Урок 30. Побутові органічні сполуки

Урок 31. Органічні розчинники, їх застосування

Урок 32. Практична робота. Видалення забруднень з поверхні тканини

Урок 33. Попередження забруднення середовища під час використання органічних речовин у побуті

Урок 34. Контрольна робота

Урок 35. Урок корегування знаньHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити