РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

УРОК 14

Тема. Узагальнююче повторення


Цілі: узагальнити знання про склад, властивості, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти та продуктів їх переробки, про кам’яне вугілля, його склад, процеси та продукти його переробки, про основні види палива та їх значення в енергетиці країни; вміти характеризувати напрямки охорони навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки, напрямки синтезу органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

Обладнання: таблиці, додаткова література, роздавальний матеріал.

Тип уроку: УП.

Форми проведення: тестування, взаємоперевірка, робота в групах.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань

Самостійна робота


Міні-тести за варіантами

І варіант

1. Вкажіть основну теорію походження нафти:

а) теорія будови органічних речовин;

б) теорія мінерального походження;

в) теорія О. М. Бутлерова;

г) теорія органічного походження.

2. Вкажіть чим відрізняється супутній нафтовий газ від природного:

а) найкращий вид палива;

б) містить менше метану;

в) хімічною переробкою з нього отримують пропан і бутан;

г) його спалюють під час добування нафти.

3. Вкажіть правильну відповідь щодо складу нафти:

а) суміш газуватих, рідких і твердих вуглеводнів;

б) суміш рідких і твердих вуглеводнів;

в) суміш рідких вуглеводнів;

г) суміш газуватих і твердих вуглеводнів.

4. Вкажіть речовини, які, крім коксу, утворюються під час коксування кам’яного вугілля:

а) бензин;                                        

б) амоніакова вода;

в) мазут;                                          

г) кам’яновугільна смола.

5. Вкажіть галузь застосування коксу:

а) виробництво лікарських препаратів;

б) металургія;

в) виробництво барвників;

г) виробництво вибухових речовин.

6. Вкажіть світлі нафтопродукти:

а) мазут;              

б) бензин;

в) етан;               

г) газойль.

7. Вкажіть правильне твердження щодо застосування газойлю:

а) паливо в котельних установках;

б) паливо для тракторів;

в) пальне для дизелів;

г) пальне для ракет.

8. Вкажіть спосіб первинної переробки нафти:

а) фільтрування;  

б) перегонка;

в) відстоювання;  

г) випарювання.

9. Вкажіть основний компонент кам’яного вугілля:

а) графіт;                            

б) вуглець;

в) органічні речовини;     

г) водень.

10. Вкажіть причину, що викликає парниковий ефект:

а) озонові діри;

б) кислотні дощі;

в) фотохімічний смог;

г) дисбаланс між умістом кисню й карбон(ІV) оксиду в атмосфері планети.

11. Напишіть рівняння хімічних реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення. Назвіть отримані речовини.

image94

 

II варіант

1. Вкажіть природні джерела вуглеводнів:

а) вода;             

б) кам’яне вугілля;

в) вапняк;         

г) нафта.

2. Вкажіть фізичні властивості нафти:

а) рідина темно-бурого кольору;

б) безбарвна рідина;

в) густа оліїста рідина;

г) добре розчинна у воді.

3. Вкажіть правильне твердження, що характеризує крекінг:

а) процес сполучення низькомолекулярних речовин з утворенням високомолекулярних;

б) розщеплення вищих вуглеводнів з утворенням нижчих;

в) приєднання водню до молекул вуглеводнів;

г) відщеплення водню від молекул вуглеводнів.

4. Вкажіть правильне твердження щодо детонаційної стійкості бензину:

а) здатність бензину вибухати у двигунах внутрішнього згоряння;

б) здатність бензину згоряти без вибуху у двигуні з іскровим запалюванням;

в) підвищення октанового числа бензину з допомогою спеціальних добавок;

г) стійкість бензину до нагрівання.

5. Вкажіть переваги природного газу:

а) екологічно чисті продукти згоряння;

б) потребує більшого об’єму повітря для спалювання;

в) дає вищу теплоту згоряння;

г) є сировиною для хімічної промисловості.

6. Вкажіть основні продукти перегонки нафти:

а) водень;             

б) гас;

в) етан;                 

г) газойль.

7. Вкажіть основні компоненти природного газу:

а) азот;                   

б) метан;

в) етан;                  

г) гелій.

8. Вкажіть речовини, які, крім коксу, утворюються під час коксування кам’яного вугілля:

а) бензин;              

б) амоніакова вода;

в) мазут;                 

г) кам’яновугільна смола.

9. Вкажіть причину, що викликає фотохімічний смог:

а) дисбаланс між умістом кисню й карбон(ІV) оксиду в атмосфері планети;

б) підвищення вмісту нітроген(ІV) оксиду в атмосфері;

в) дія сонячного світла;

г) озонові діри.

10. Вкажіть речовини, які спричиняють кислотні дощі:

а) карбон(ІV) оксид; 

б) сульфур(IV) оксид;

в) азот;                   

г) нітроген(IV) оксид.

11. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити такі перетворення. Назвіть продукти речовини.

image95

Застосовуємо метод «Взаємоперевірка». За результатами перевірки формуємо групи.

 

IV. Робота в групах

Завдання групі до 6 балів

1. За текстами підручника й конспектів згадайте правила міжнародної номенклатури й назвіть наведені речовини:

2. Складіть формули речовин за назвами:

а) 2,3,3,5-тетраметилгексан;

б) 3-етил-2,2-діетилгептан.

3. З якою метою застосовують кокс у промисловості?

Складіть рівняння реакцій, пам’ятаючи, що кокс є відновником металів з їх оксидів.

a) FeO + С      

б) CuO + С

4. Розв’яжіть задачу.

Яка маса сажі (С) утвориться в результаті повного розкладу 32 г метану?

 

Завдання групі 7—10 балів

1. Вкажіть склад і способи переробки природного газу. Які синтези проводять на основі природного газу? Наведіть рівняння конкретних реакцій.

2. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

3. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

а) 3,3-діетил-2,2,5,5-тетраметилоктану;

б) 1,4-дихлоро-3,3-диметилпентану;

в) 3,5-діетил-3,4,6-триметилгептану.

4. Яка маса етену (масова частка домішок у якому 2%) необхідна для одержання 10 кг етанолу?

 

Завдання групі до 12 балів

1. Як відрізнити крекінг-бензин від бензину прямої перегонки? Складіть план досліду. Запишіть відповідні рівняння реакцій.

2. Складіть формули ізомерів октану, які мають у своєму складі чотири, п’ять, шість атомів Карбону в основному ланцюгу. Дайте їм назви.

3. Складіть формули речовин за назвами:

а) 4,3-діетил-2,3,5,5-тетраметилоктан;

б) 2,4-дибромо-2,4-диметилпентан;

в) 3,3-діетил-5,4,6-триметилгептан.

4. Обчисліть об’єм повітря (н. у.), яке містить 21% кисню за об’ємом, необхідний для спалювання 80 кг гасу, якщо враховувати, що він складається з 86% Карбону й 14% Гідрогену.

 

V. Підбиття підсумків уроку

 

VI. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити