РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

з/п

Дата

Клас

Тема уроку

Тип уроку

Методи проведення

Нові поняття

Тема 1. Органічні сполуки

1


Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних речовин О. М. Бутлерова.

ВП

ВНМ(О)

Бесіда, прийом «Спільний проект», прийом «творча лабораторія», демонстрація, лабораторний дослід

Основні положення теорії хімічної будови органічних речовин

2


Явище ізомерії. Структурна ізомерія номенклатура насичених вуглеводнів.

ВНМ(О)

«Мозковий штурм», складання узагальнюючої схеми, робота в групах, лекція, «творча лабораторія»

Ізомерія, ізомери, структурна ізомерія, номенклатура

3


Складання структурних формул ізомерів насичених вуглеводнів. Номенклатура алканів.

З(Т-М)

Хімічна розминка, взаємоперевірка, робота в групах


4


Багатоатомність органічних сполук, їх класифікація

ВНМ(Д)

Семінарське заняття — корегувальна, навчальна, контрольна частини, робота в групах

Причини багатоманітності, карбоциклічні, гетероциклічні

5


Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин

З(РДН)

«Пошук інформації», робота в групах, міні-тест, взаємоперевірка

Молекулярний, клітинний, організменний, популяційний, біогеоценотичний, біосферний рівні

6


Узагальнююче повторення

УП

«Мікрофон», діагностичний тест, взаємоперевірка, робота в гомогенних групах


7


Контроль знань

КОН

Тестовий контроль


8(1)


Природні джерела органічних речовин. Природний та супутній нафтові гази, їх склад. Використання

ВП

ВНМ(О)

Лекція, бесіда, «Спільний проект», «Творча лабораторія»


9


Нафта. Склад, властивості. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину

ВНМ(О)

Корегувальна, навчальна, контрольна частини семінару


10


Вивчення складу, властивостей, застосування природного, супутнього нафтового газів і нафти.

З(Т-М)

Мікрофон, міні-тести, взаємоперевірка, творча лабораторія, незакінчені речення


11


Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробці вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки

ВНМ(Д)

Міні-тести, незакінчені речення, самоперевірка, метод «спільний проект», презентації учнів


12


Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

ВНМ(Д)

Семінар-практикум


13


Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

З(РДН)

Мікрофон, робота в гетерогенних групах, тестування, творча лабораторія.


14


Узагальнююче повторення.

УП

Тестування, взаємоперевірка, робота в гомогенних групах


15


Контрольна робота за І семестр

КОН

Тестові завдання по варіантах


16


Корекція знань

КОР

Завдання контрольної роботи


Тема 1. Органічні сполуки (продовження)

17


Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси

ВП

ВНМ(О)

Лекція з елементами бесіди, прийоми «Гронування», «Асоціативний кущ»,

Пластмаси

18


Синтетичні каучуки й гума. Штучні й синтетичні волокна

ВНМ(Д)

Бесіда, робота в групах, проектні роботи

Каучук, гума, волокно, класифікація волокон

19


Синтетичні високомолекулярні органічні сполуки

З(РДН)

Прийоми «Гронування», «Асоціативний кущ», «Хімічний крос», самостійна робота


21


Вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі

ВНМ(Д)

Лекція з електронною презентацією, прийом «Мікрофон»

Вітаміни, гіповітаміноз, гіпервітаміноз, авітаміноз

22


Харчові добавки, Е-числа

ВНМ(Д)

Демонстрація відео, лекція з електронною презентацією

Харчові добавки, Е числа

23


Органічні сполуки і здоров’я людини

З(РДН)

Робота в групах, прийоми «Асоціативний кущ», «Хімічний диктант», «Гронування»


25


Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини

ВНМ(Д)

Робота в групах, демонстрація відео

Наркотик

26


Узагальнююче повторення

УП

робота в парах, прийоми «Самоперевірка», «Взаємоопитування»


27


Контрольна робота

КОН

Тестово-текстові завдання по варіантах


28


Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами

ВНМ(О)

Бесіда, лекція з презентацією

Побутові хімікати

29


Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами

ВНМ(Д)

Бесіда, лекція з презентацією

Мило СМЗ

30


Побутові органічні сполуки

З(РДН)

Робота в групах, прийоми «Хімічний диктант», «Взаємоопитування», «Гронування»


31


Органічні розчинники, їх застосування

ВНМ(Д)

Робота в групах, прийом «Хімічний диктант», «Міні-практикум»

Розчинник

32


Практична робота. Видалення забруднень з поверхні тканини

З(РДН)

Бесіда, практична робота


33


Попередження забруднення середовища під час використання органічних речовин у побуті

УП

Бесіда, захист проектних робіт


34


Контрольна робота

КОН

Тестово-текстові завдання по варіантах


35


Урок корекції знань

КОР

Робота в групах, індивідуальна робота 

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Д/з


Демонстрація 1.

Лабораторний дослід 1.

Знати передумови створення теорії хімічної будови органічних речовин, вміти характеризувати основні положення теорії, пояснювати та наводити приклади основних положень теорії хімічної будови органічних речовин О. М. Бутлерова.Знати суть понять «ізомерія», «ізомери», «структурна ізомерія», причини багатоманітності органічних речовин, правила міжнародної номенклатури; навчитися складати формули ізомерів парафінів, давати їм назви за міжнародною номенклатурою, виготовляти куле-стержневі моделі ізомерів парафінів.Знати правила міжнародної номенклатури, вміти складати формули ізомерів алканів і давати їм назви за правилами міжнародної номенклатуриЗнати причини багатоманітності органічних речовин на основі будови атома Карбону, здатності утворювати різноманітні зв’язки; вміти складати формули гомологів та ізомерів, давати їм назви, пояснювати суть поняття «ізомерія»Знати органічні речовини в живій природі — білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, їх склад, властивості; знати рівні структурної організації органічних речовин, їх характеристикуЗнати теорію хімічної будови органічних речовин О. М. Бутлерова, про залежність властивостей речовин від їх будови, про явище ізомерії та ізомери, правила міжнародної номенклатури, про органічні речовини в природи та рівні структурної організації живих організмів; вміти формулювати основні положення теорії хімічної будови органічних речовин, складати структурні формули ізомерів, давати їм назви, складати формули органічних речовин за їх назвами, вміти характеризувати будову, властивості та біологічну роль білків, жирів, вуглеводів і нуклеїнових кислот, рівні структурної організації живих організмів у природіЗастосовувати набуті знання під час виконанні тестових завдань, показати рівень засвоєння набутих знань та вміньЗнати природні джерела органічних речовин, вивчити склад нафти, природного газу, поширення в природі, галузі застосування


Лабораторний дослід 2

Демонстрація 2

Знати склад , фізичні властивості нафти, процес переробки нафти, продукти перегонки нафти, їх застосування, знати суть характеристики бензину — детонаційна стійкістьЗнати природні джерела органічних речовин, склад нафти, природного газу, поширення у природі, галузі застосування; характеризувати склад, фізичні властивості нафти, процеси її переробки і знати продукти перегонки нафти, їх застосування, детонаційну стійкість бензину


Лабораторний дослід 3

Мати знання про кам’яне вугілля, його склад, процеси переробки, продукти його переробки; про основні види палива та їх значення в енергетиці країни; знати напрямки охорони навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробкиЗнати напрямки синтезу органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини; закріпити знання про кам’яне вугілля, його склад, процеси та продукти його переробки; про основні види палива та їх значення в енергетиці країни; вміти характеризувати напрямки охорони навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробкиЗнати напрямки синтезу органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини; про кам’яне вугілля, його склад, процеси та продукти його переробки, галузі їх застосування; про основні види палива та їх значення в енергетиці країни; вміти характеризувати напрямки охорони навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробкиЗнати склад, властивості, застосування природного, супутнього нафтового газів, нафти та продуктів їх переробки; про кам’яне вугілля, його склад, процеси та продукти його переробки; про основні види палива та їх значення в енергетиці країни; вміти характеризувати напрямки охорони навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки, напрямки синтезу органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировиниЗастосувати набуті знання під час виконання тестових завдань, показати рівень засвоєння набутих знань та вміньВміти знаходити й виправляти помилкиДемонстраційний дослід: Виявлення властивостей пластмас.

Лабораторний дослід: Ознайомлення зі зразками пластмас

Знати про органічні сполуки як основу сучасних матеріалів, пластмаси, їх види, властивості, застосування. Вміти розпізнавати пластмаси за властивостями.


Демонстраційний дослід: Витягування ниток зі смоли капрону чи лавсану.

Демонстраційний дослід: Відношення волокон різних видів до розчинів кислот і лугів.

Лабораторний дослід: Ознайомлення зі зразками каучуків.

Лабораторний дослід: Ознайомлення зі зразками натуральних штучних і синтетичних волокон

Знати види синтетичних каучуків, особливості процесу вулканізації, особливості утворення штучних і синтетичних волокон, застосування синтетичних полімерів. Вміти записувати формули канчуків, штучних і синтетичних волокон, процеси полімеризації та поліконденсації, унаслідок яких утворюються ці сполукиЗакріпити знання учнів про синтетичні високомолекулярні сполуки на прикладі пластмас, каучуків, волокон, уміння складати рівняння полімеризації, визначати ступінь полімеризаціїЗнати про вітаміни, їх види, роль кожного вітаміну в організмі, добову потребу, наслідки надлишку й недостачі вітамінів, особливості збереження вітамінів в продуктах харчування.


Лабораторний дослід: Ознайомлення зі змістом етикеток до харчових продуктів

Знати про харчові добавки, Е-числа, їх види, значення, негативний вплив синтетичних харчових добавок на здоров’я людини. Вміти читати та аналізувати інформацію з етикеток до харчових продуктівЗакріпити знання про органічні сполуки, які мають вплив на здоров’я людини, їх позитивне й негативне значення, шляхи уникнення шкідливого впливу на здоров’я людини


Демонстраційний дослід: Адсорбція нікотину силікагелем

Знати про основні складові частини тютюнового диму, види наркотичних речовин, шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людиниПовторити і закріпити знання з теми «Органічні сполуки. Органічні сполуки як основа сучасних матеріалів. Органічні сполуки і здоров’я людини»Повторити й закріпити знання з теми «Органічні сполуки. Органічні сполуки як основа сучасних матеріалів. Органічні сполуки і здоров’я людини»


Демонстраційний дослід: Зразки побутових хімікатів

Лабораторний дослід: Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової хімії

Знати про органічні сполуки в побуті, їх різновиди, властивості, дію на організм людини, правила поводження з побутовими хімікатами. Вміти надавати першу медичну допомогу в разі отруєння побутовим хімікатами


Демонстраційний дослід: Зразки синтетичних мийних засобів.

Лабораторний дослід: Порівняння властивостей мила й синтетичних мийних засобів

Знати про мило, синтетичні мийні засоби, їх різновиди, властивості, дію на організм людини. Вміти складати рівняння хімічних реакцій одержання милаЗакріпити знання про побутові органічні сполуки, їх види, значення, вплив на організм людини, вміння надавати першу допомогу в разі отруєнь побутовими хімікатами


Демонстраціойний дослід: Зразки органічних розчинників. Демонстраціойний дослід: Розчинність олійної фарби у воді й гасі

Знати про органічні сполуки в побуті, їх різновиди, властивості, дію на організм людини, правила поводження з побутовими хімікатами. Вміти надавати першу медичну допомогу в разі отруєння побутовими хімікатамиПовторити й закріпити знання про розчинники, їх види, призначення, ефективність у разі використання в побутіЗнати про можливі шляхи забруднення навколишнього середовища побутовими органічними речовинами та способи розв’язання цих проблемПовторити й закріпити знання з теми «Органічні сполуки. Побутові органічні сполуки»Повторити й закріпити знання з теми «Органічні сполуки»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити