РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

УРОК 6

Тема. Узагальнююче повторення

 

Цілі: узагальнити знання учнів про теорію хімічної будови органічних речовин О. М. Бутлерова, залежність властивостей речовин від їх будови, явище ізомерії та ізомери, правила міжнародної номенклатури, про органічні речовини в природі й рівні структурної організації живих організмів; уміти формулювати основні положення теорії хімічної будови органічних речовин, складати структурні формули ізомерів, давати їм назви, складати формули органічних речовин за їх назвами, характеризувати будову, властивості й біологічну роль білків, жирів, вуглеводів і нуклеїнових кислот, рівні структурної організації живих організмів у природі.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: УП.

Форми проведення: «Мікрофон», діагностичний тест, взаємоперевірка, робота в групах.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Оголошення теми й мети уроку

 

III. Актуалізація опорних знань

1. Прийом « Мікрофон» (за основними поняттями теми.)

На дошці записані основні поняття теми:

✵     Теорія хімічної будови органічних речовин.

✵     Алкани.

✵     Алкени.

✵     Алкіни.

✵     Ізомери.

✵     Ізомерія.

✵     Структурна ізомерія.

✵     Міжнародна номенклатура.

✵     Радикал.

✵     Органічні речовини живої природи.

✵     Білки.

✵     Жири.

✵     Вуглеводи.

✵     Нуклеїнові кислоти.

✵     Рівні структурної організації живих організмів.

2. Діагностичний тест із метою формування гомогенних груп за результатами тестування

 

Питання тесту (роздавальний матеріал)

1. Вкажіть структурну формулу пентану:

2. Вкажіть загальну формулу насичених вуглеводнів:

3. Гомологи мають:

а)  подібну будову;

б)  відмінні властивості;

в)  подібну будову, відмінні властивості й різняться на одну або декілька груп -СН2-;

г)  подібну будову, подібні властивості й різняться на одну або декілька груп -СН2-.

4. Виберіть формули гомологів:

image39

5. Структурна формула показує:

а) якісний склад речовини;

б) кількісний склад речовини;

в) зв’язки, вказані з допомогою електронних пар;

г) порядок з’єднання атомів у молекулі з допомогою рисок.

6. Вкажіть пари азотистих основ за принципом комплементарності:

а) аденін-гуанін;  

б) аденін-тимін;

в) аденін-цитозин;

г) цитозин-гуанін.

7. Вкажіть азотисту основу, яка не входить до складу ДНК:

а) гуанін;             

б) цитозин;

в) урацил;           

г) аденін.

8. Мономерна ланка нуклеїнових кислот:

а) амінокислота;  

б) рибоза;

в) нуклеотид;       

г) глюкоза.

9. Вторинна структура білка — це:

а) спіраль;        

б) глобула;

в) ланцюг з амінокислот;

г) розміщення у просторі декількох глобул.

10. Яка з функцій не належить до функцій білків?

а) Будівельна;

б) транспортна;

в) передача спадкової інформації;

г) захисна.

11. Денатурація — це:

а) розщеплення крохмалю;

б) гниття решток живих організмів;

в) те саме, що й гідроліз;

г) руйнування структур білка.

12. Третинна структура білка — це:

а) глобула;

б) розміщення у просторі декількох глобул;

в) спіраль;

г) ланцюг з амінокислот.

13. Естери вищих карбонових кислот і гліцерину — це:

а) вуглеводи;           

б) білки;

в) жири;                  

г) мило.

14. Вкажіть формулу глюкози:

15. Вкажіть формулу сахарози:

image41

16. Вкажіть реакцію, яка лежить в основі виробництва мила:

а) лужний гідроліз;

в) гідрування;

б) етерифікація;

г) обміну.

17. Вкажіть моносахарид, який входить до складу РНК:

а) глюкоза;

б) рибоза;

в) дезоксирибоза;

г) фруктоза.

18. Вкажіть спільну властивість жирів, вуглеводів і білків:

а) приєднання;      

б) гідроліз;

в) денатурація;     

г) розклад.

19. Вкажіть функціональні групи амінокислот:

а) карбоксильна;   

б) гідроксогрупа;

в) аміногрупа;       

г) нітрогрупа.

20. Вкажіть пептидний зв’язок:

а) -СООН;

б) -NH2;

в) -ОН;

г) -CO-NH-.

Застосовуємо метод «Взаємоперевірка». За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

Разом — 10 балів.

За результатами перевірки об’єднуємо клас у гомогенні групи.

 

IV. Робота в групах

Завдання групі до 6 балів

1. Назвіть органічні речовини живої природи. Укажіть їх функції в організмі.

2. У чому причини багатоманітності органічних речовин? Складіть схему.

3. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

image42

4. Складіть формули речовин за назвою:

а)    2,2,3,5-тетраметилгексану;

б)    3,4-діетил-3,6-диметилгептану;

 

Завдання групі до 7—8 балів

1. Згадайте основні положення теорії хімічної будови органічних речовин. Які висновки можна зробити про будову та властивості органічних речовин, виходячи з цих положень?

2. Запишіть ізомери гептану. Дайте їм назви за правилами міжнародної номенклатури.

3. Розв’яжіть задачу.

Алкан має густину за воднем 15. Який це алкан?

 

Завдання групі до 9—10 балів

1. Складіть дві можливі структурні формули, які відображають порядок з’єднання атомів у молекулі С2Н6О. У чому суть поняття «ізомерія»?

2. Виберіть з наведених формул речовин ті, які відповідають гомологам. Дайте їм назви.

image44

3. Речовина містить 84,375% Карбону та 15,625% Гідрогену, відносна густина парів речовини за повітрям 4,414. Виведіть формулу речовини, дайте їй назву та складіть п’ять формул її ізомерів.

 

V. Перевіряємо роботу груп. Спікери груп виходять до дошки та звітують про результати проведеної роботи

 

VI. Підбиття підсумків уроку

 

VII. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити