УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант I

1. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 23?

а) Магнію;             

б) Силіцію;

в) Натрію;             

г) Сульфуру;

д) Хлору.

2. Виберіть найбільш правильний запис якісного складу формули FeCl2:

а) молекула FeCl2 складається з одного атома Феруму і двох атомів Хлору;

б) молекула FeCl2 складається з одного атома Феруму і двох атомів Карбону;

в) до складу FeCl2 входять два елементи: Ферум і Хлор;

г) до складу FeCl2 входять два елементи: Ферум і Карбон.

3. Кисень першим відкрив:

а) Дж. Прістлі;                         

б) К. Шеєле;

в) Мао-Хоа;                             

г) А. Лавуазьє.

4. Який запис означає «чотири молекули водню»?

а) 4HCl;                                   

б) 4H;

в) 4H2;                                    

г) 4H2O.

5. Яка валентність Феруму у Fe2O3?

а) II;                                       

б) I;

в) IV;                                      

г) III.

6. Вкажіть хімічне явище:

а) іржавіння заліза;

б) розчинення цукру у воді;

в) танення льоду.

7. Яке з понять є зайвим у наведеному рядку?

а) Залізо;                                

б) мідь;

в) каструля;                            

г) срібло.

8. Формула іржі:

а) FeO;                                    

б) Fe2O3;

в) Fe(OH)3;                              

г) Fe3O4.

9. Вкажіть чисту речовину:

а) повітря;            

б) молоко;

в) залізо;              

г) річкова вода.

10. Установіть відповідність між вихідними речовинами й продуктами реакцій:

1) K i Cl2                    а) CO2

2) C i O2                     б) BaS

3) Ba i S                    в) KCl

4) K і O2                     г) K2O

                               д) CuO

11. Заповніть таблицю формулами складних речовин поданих елементів:

 

 

Cl

O

NaCaLiAl 

12. Знайдіть відповідність між назвами й формулами таких речовин:

1) Сульфур(IV) оксид      а) BaO

2) Фосфор(V) оксид        б) CaI2

3) Кальцій йодид            в) P2O5

4) Барій оксид                г) SO2

5) Нітроген(II) оксид       д) FeCl2

6) Ферум(II) хлорид        е) NO

13. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) CH4 + O2  CO2 + H2O

б) P + O2   P2O3

14. Маса води, під час розкладання якої електричним струмом утворилося 12 г водню та 96 г кисню, дорівнює:

а) 110 г;                           

б) 96 г;

в) 220 г;                           

г) 108 г.

15. Обчисліть масові частки елементів у ферум(ІІ) хлориді.

16. Назвіть наслідки іржавіння.

17. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

а) Fe + O2

б) FeS + O2

18. У якій речовині масова частка Феруму більша — у Fe(NO3) чи FeSO4?

19. Складіть рівняння реакцій за схемами й дайте назви сполукам:

image65

Виведіть молекулярну формулу ферум оксиду, масова частка Феруму в якому 70 %, Оксигену — 30 %, відносна молекулярна маса сполуки — 160.

 

Варіант II

1. Якому елементу відповідає значення атомної маси 12?

а) S;                     

б) O;

в) Cl;                     

г) C.

2. Найбільше Феруму міститься:

а) у літосфері;

б) в атмосфері;

в) у гідросфері.

3. Першим дослідив властивості кисню:

а) К. Шеєле;

б) А. Лавуазьє;

в) Мао-Хоа;

г) Дж. Прістлі.

4. Виберіть формулу гідроген пероксиду:

а) Na2O2;                         

б) H2O2;

в) C2H2;                           

г) K2O;

д) CO2.

5. Яка валентність Купруму в оксиді CuO?

а) II;                               

б) I;

в) IV;                              

г) III.

6. Вкажіть фізичне явище:

а) випаровування води;

б) скисання молока;

в) пожовтіння листя.

7. Яке з понять є зайвим у переліку?

а) Вода;                          

б) лід;

в) сніжинка;                    

г) пара.

8. Відносна молекулярна маса Fe3O4 дорівнює:

а) 232;                    

б) 160;

в) 112.

9. Виберіть із переліку фізичні властивості заліза:

а) проводить електричний струм;

б) крихкий;

в) має металічний блиск;

г) розчинний у воді.

10. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій:

1) Cu i O2                 а) CaCl2

2) Li i Br2                 б) CuO

3) Ca i Cl2                 в) LiBr

4) Ca і O2                  г) CO

                             д) CaO

11. Заповніть таблицю формулами складних речовин поданих елементів:

 


O

S

KBaCr(III)Mg 

12. Знайдіть відповідність між назвами й формулами таких речовин:

1) Карбон(IV) оксид       а) MgO

2) Калій оксид               б) CaCl2

3) Кальцій хлорид          в) CuCl

4) Магній оксид             г)  K2O

5) Фосфор(III) оксид     д) CO2

6) Купрум(I) хлорид       е) P2O3

13. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) Al + Cl2  AlCl3

б) C3H8 +O2  CO2 + H2O

14. У результаті взаємодії міді масою 6,4 г з киснем масою 1,6 г утвориться купрум(ІІ) оксид масою:

а) 4,8 г;                   

б) 4 г;

в) 8 г;                      

г) 10,24 г.

15. Складіть схему застосування заліза.

16. Обчисліть масові частки елементів у ферум(ІІ) сульфіді.

17. Допишіть рівняння реакцій:

а) Fe + S

б) CH4 + O2

18. У якій речовині масова частка Феруму більша — у Fe(PO3)3 чи Fe(OH)2?

19. Складіть рівняння реакцій за схемами й дайте назви сполукам:

20. Виведіть молекулярну формулу натрій нітриду, масова частка Натрію в якому 83,13 %, Нітрогену — 16,87 %, відносна молекулярна маса сполуки — 83.

 

Варіант III

1. Якому елементу відповідає значення атомної маси 56?

а) Cl;                                            

б) Ni;

в) Ne;                                           

г) Fe.

2. Залізо має колір:

а) жовтуватий;                             

б) сріблясто-сірий;

в) червоний;                                

г) чорний.

3. Уміст кисню в повітрі за об’ємом становить:

а) 21 %;                             

б) 23 %;

в) 52 %;                             

г) 65 %.

4. Кисень добувають розкладом калій перманганату, формула якого:

а) K2MnO4;                          

б) MnO2;

в) KNO3;                             

г) KMnO4.

5. Вкажіть хімічне явище:

а) замерзання води;

б) іржавіння заліза;

в) розділення повітря на кисень і азот.

6. Яка валентність Сульфуру в оксиді SO3?

а) II;                                  

б) I;

в) IV;                                 

г) VI.

7. Яке з понять є зайвим у наведеному рядку?

а) Підкова;                         

б) цвях;

в) залізо;                            

г) дріт.

8. Формула залізної окалини:

а) Fe;                                 

б) Fe2O3;

в) Fe(OH)3;                         

г) Fe3O4.

9. Виберіть із переліку фізичні властивості заліза:

а) метал червоного кольору;

б) здатний намагнічуватись;

в) не проводить електричний струм;

г) ковкий.

10. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій:

1) S i O2                 а) Kl

2) Mg i S                 б) MgS

3) K i I2                  в) SO2

4) C і O2                 г) K2O

                            д) CO

11. Заповніть таблицю формулами складних речовин поданих елементів:

 


N

F

MgLiAlCu(II) 

12. Знайдіть відповідність між назвами й формулами таких речовин:

1) Ферум(III) хлорид     а)  CO

2) Купрум(I) йодид        б) FeCl3

3) Карбон(II) оксид       в)  NaCl

4) Нітроген(IV) оксид    г)   Na2O

5) Натрій оксид             д)  NO2

6) Натрій хлорид           е)  CuI

13. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) SO2 + O2  SO3

б) CS2 + O2  CO2 + SO2

14. Маса магнію, що вступила в реакцію з киснем масою 8 г з утворенням магній оксиду масою 20 г, дорівнює:

а) 12 г;                         

б) 6 г;

в) 28 г;                         

г) 4 г.

15. Поширеність Феруму в природі.

16. Обчисліть масові частки елементів у ферум(ІІІ) оксиді.

17. Допишіть рівняння реакцій:

а) Fe + Cl

б) H2S + O2

18. У якій речовині масова частка Феруму більша — у Fe(OH)3 чи FePO4 ?

19. Складіть рівняння реакцій за схемами й дайте назви сполукам:

image67

Виведіть молекулярну формулу хром сульфіду, масова частка Хрому в якому 52 %, Сульфуру — 48 %, відносна молекулярна маса сполуки — 200.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити