УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ДОДАТОК. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

Вступ (2 год.)

1

 

Предмет химії. Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, демонстрація, «Мікрофон», «Лови помилку»

2

 

Практична робота № 1. Правила ТБ під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом та нагрівними приладами; будова полум’я

З (Т-М)

Практична робота

Тема 1. Початкові хімічні поняття (17 год.)

3 (1)

 

Речовини. Чисті речовини й суміші

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, складання таблиці, «Шпаргалка», хімічний диктант, робота в парах «Учитель — учень»

4 (2)

 

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їхні назви й символи

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, складання схеми, інтелектуальна розминка, хімічна розминка, хімічний крос

5 (3)

 

Вивчення речовин, сумішей, хімічних елементів

З (Т-М)

Робота в парах (взаємоопитування), робота в групах (міні-практикум)

6 (4)

 

Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса

ВНМ (Д)

Лекція, самостійна робота, бесіда, робота в парах — взаємоопитування

 

 

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

 

Хімія

Демонстрації 1, 2, 3

Знати визначення предмета «Хімія», що вона вивчає, розуміти, чому потрібно вивчати хімію

 

ПТБ під час роботи в хімічній лабораторії

Основне обладнання хімічного кабінету, лабораторний посуд, штатив, спиртівка

Знати ПТБ під час роботи в хімічному кабінеті; називати основне обладнання кабінету; вміти користуватися лабораторним штативом, спиртівкою

 

 

Речовина, матеріал, чиста речовина, суміш, фізичні властивості речовин

Лабораторний дослід 2

Знати, що таке «речовина», «матеріал», «фізичні властивості речовини»; вміти розрізняти чисті речовини й суміші

 

Атом, молекула, іон, хімічний елемент

 

Знати суть понять «атом», «молекула», «іон», символи й назви не менш як 20 хімічних елементів

 

 

 

Закріпити знання про чисті речовини й суміші, атоми, молекули, іони. Вміти записувати символи хімічних елементів

 

Період, група, атомна одиниця маси, відносна атомна маса

 

Знати будову періодичної системи, розрізняти періоди і групи, розуміти зміст понять «атомна одиниця маси» й «відносна атомна маса»; вміти знаходити відносну атомну масу елементів у періодичній системі

 

 

 

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

7 (5)

 

Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент

8 (6)

 

Валентність. Складання формул бінарних сполук за валентністю

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, хімічна розминка

9 (7)

 

Визначення валентності за формулами

З (РДН)

Робота в групах, самостійна робота — діагностична

10 (8)

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

УП

Робота в групах — експрес-тести, самостійна робота, інтелектуальна розминка, опитування-естафета

11 (9)

 

Тематичне оцінювання

Кон

Тестові завдання

12 (10)

 

Корекція знань

Кор

Робота в групах

13 (11)

 

Хімічні формули речовин.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічними формулами

ВП ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експрес-опитування

 

 

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Проста речовина, складна речовина, хімічна формула, індекс, коефіцієнт

Демонстрація 9. Лабораторний дослід 1

Знати, що таке проста і складна речовина, що таке хімічна формула, що позначають у формулі індекс і коефіцієнт; уміти розрізняти прості й складні речовини, пояснювати зміст хімічних формул

 

Валентність

 

Знати зміст поняття «валентність»; уміти складати формули бінарних сполук за валентністю

 

 

 

Закріпити вміння складати формули бінарних сполук за валентністю; закріпити поняття «хімічна формула», «індекс»; уміти визначати валентність у формулах бінарних сполук

 

 

 

Вміти використовувати набуті знання під час розв’язання тестових завдань

 

 

 

Знати зміст основних понять теми й застосовувати їх на конкретних прикладах

 

 

 

Вміти виправляти й пояснювати свої помилки

 

Відносна молекулярна маса

 

Знати зміст поняття «відносна молекулярна маса», вміти її обчислювати

 

 

 

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

14 (12)

 

Масова частка елемента в речовині

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, взаємоперевірка, лови помилку

15 (13)

 

Обчислення молекулярної маси речовини й масових часток елементів у ній

З (Т-М)

Хімічна розминка, робота в парах

16 (14)

 

Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні й хімічні властивості речовин

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, робота з підручником, експеримент

17 (15)

 

Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент

18 (16)

 

Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ

З (Т-М)

Практична робота

19 (17)

 

Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент, міні-тренінг

 

 

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Масова частка

 

Знати зміст поняття «масова частка елемента»; вміти обчислювати масові частки елементів у складних речовинах

 

 

 

Закріпити вміння обчислювати відносну молекулярну масу речовин і масові частки елементів у складних речовинах

 

Фізичні явища, хімічні явища, хімічна реакція, ознаки хімічних реакцій

Демонстрації 4-8

Знати суть понять «фізичне явище», «хімічне явище», «ознаки хімічних реакцій»; вміти розрізняти фізичні й хімічні явища, називати ознаки хімічних реакцій; розрізняти фізичні й хімічні властивості речовин

 

Метод, спостереження, хімічний експеримент, гіпотеза, теорія, закон

Лабораторний дослід 3

Знати основні методи пізнання і вміти пояснювати їх суть

 

 

 

Закріпити знання про фізичні й хімічні явища, ознаки хімічних реакцій на конкретних прикладах; уміти розрізняти хімічні й фізичні властивості речовин

 

Закон збереження маси речовин, хімічне рівняння, коефіцієнт

Демонстрація 10

Знати формулювання закону збереження маси речовин, суть хімічної реакції; вміти пояснювати закон, складати рівняння хімічних реакцій

 

 

 

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

20 (18)

 

Добір коефіцієнтів у хімічних рівняннях

З (РДН)

Фронтальна бесіда, робота в парах — логічне мислення, лови помилку, відстрочена відгадка, творча лабораторія, вірю — не вірю

21 (19)

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

УП

Робота в групах, хімічна розминка, самостійна робота, прес-конференція

22 (20)

 

Тематичне оцінювання

Кон

Індивідуальні завдання по варіантах

Тема 2. Прості речовини «Метали й неметали» (10 год.)

23 (1)

 

Оксиген. Кисень. Добування й фізичні властивості кисню

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, вірю — не вірю

24 (2)

 

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Поняття про оксиди

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, взаємоопитування

25 (3)

 

Практична робота 3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей

З (Т-М)

Практична робота

 

 

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

 

 

Вміти добирати коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій

 

 

 

Закріпити вміння обчислювати відносну молекулярну масу речовин, масові частки елементів у складних речовинах; уміти розрізняти фізичні й хімічні явища, складати хімічні рівняння й добирати в них коефіцієнти

 

 

 

Знати зміст основних понять теми й застосовувати їх на конкретних прикладах

 

 

Каталізатор, реакція розкладу

Демонстрації 11, 12, 13, 14

Знати характеристику кисню як простої речовини, його фізичні властивості, добування і способи збирання; розуміти суть поняття «каталізатор»

 

Реакція сполучення, оксиди, окиснення, горіння

Демонстрація 15

Знати хімічні властивості кисню; вміти записувати рівняння відповідних реакцій; розуміти суть процесів окиснення, горіння, поняття «оксиди»

 

 

 

Знати ПТБ під час роботи, вміти добувати і збирати кисень у лабораторії, визначати його наявність; закріпити знання про реакції розкладу і сполучення

 

 

 

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

26 (4)

 

Умови виникнення й припинення горіння. Поширення та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

ВНМ (Д)

+

З (РДН)

Бесіда, складання схем, робота в парах, хімічна розминка, «шпаргалка»

27 (5)

 

Узагальнення знань про кисень

УП

Робота в групах, самостійна робота, експрес-тести, хрестики-нулики, лови помилку

28 (6)

 

Тематичне оцінювання

Кон

Індивідуальна робота по варіантах тестів

29 (7)

 

Ферум. Залізо. Фізичні й хімічні властивості заліза

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, хімічний крос, «мікрофон»

30 (8)

 

Вивчення фізичних і хімічних властивостей заліза

З (Т-М)

Робота в групах, інтелектуальна розминка, прес- конференція

31 (9)

 

Поширення Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування в природних умовах

ВНМ (Д)

Робота в парах «Учитель — учень», робота з роздавальним матеріалом, колекції «Сплави», складання схеми «Шпаргалка», «Чомучка»

32 (10)

 

Узагальнення знань про залізо

З (РДН) УП

Самостійна робота, робота в гомогенних групах

33 (11)

 

Контрольна робота за рік

Кон

Контрольна робота за індивідуальними тестовими варіантами

34 (12)

 

Корегування знань

КОР

Робота в групах

 

 

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Повітря, повільне окиснення

 

Знати склад повітря, умови виникнення і припинення горіння, колообіг Оксигену в природі, галузі застосування кисню

 

 

 

Знати всі вивчені поняття і вміти складати рівняння реакцій розкладу і сполучення на прикладах добування і хімічних властивостей кисню

 

 

 

Вміти застосовувати набуті знання під час виконання завдань тематичної атестації

 

 

Дем. № 16, 17 Лаб. досл. № 4

Знати характеристику заліза як простої речовини, його фізичні й хімічні властивості

 

 

 

Вміти записувати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості заліза

 

 

 

Знати поширеність Феруму в природі; уміти обґрунтовувати застосування заліза, пояснювати наслідки процесу його іржавіння

 

 

 

Знати фізичні й хімічні властивості заліза; вміти записувати відповідні рівняння хімічних реакцій

 

 

 

Вміти застосовувати набуті знання для виконання завдань контрольної роботи

 

 

 

Вміти знаходити, аналізувати й виправляти допущені помилки

 

 


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.