УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ДОДАТОК. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

Вступ (2 год.)

1


Предмет химії. Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, демонстрація, «Мікрофон», «Лови помилку»

2


Практична робота № 1. Правила ТБ під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом та нагрівними приладами; будова полум’я

З (Т-М)

Практична робота

Тема 1. Початкові хімічні поняття (17 год.)

3 (1)


Речовини. Чисті речовини й суміші

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, складання таблиці, «Шпаргалка», хімічний диктант, робота в парах «Учитель — учень»

4 (2)


Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їхні назви й символи

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, складання схеми, інтелектуальна розминка, хімічна розминка, хімічний крос

5 (3)


Вивчення речовин, сумішей, хімічних елементів

З (Т-М)

Робота в парах (взаємоопитування), робота в групах (міні-практикум)

6 (4)


Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса

ВНМ (Д)

Лекція, самостійна робота, бесіда, робота в парах — взаємоопитуванняНові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання


Хімія

Демонстрації 1, 2, 3

Знати визначення предмета «Хімія», що вона вивчає, розуміти, чому потрібно вивчати хімію


ПТБ під час роботи в хімічній лабораторії

Основне обладнання хімічного кабінету, лабораторний посуд, штатив, спиртівка

Знати ПТБ під час роботи в хімічному кабінеті; називати основне обладнання кабінету; вміти користуватися лабораторним штативом, спиртівкоюРечовина, матеріал, чиста речовина, суміш, фізичні властивості речовин

Лабораторний дослід 2

Знати, що таке «речовина», «матеріал», «фізичні властивості речовини»; вміти розрізняти чисті речовини й суміші


Атом, молекула, іон, хімічний елемент


Знати суть понять «атом», «молекула», «іон», символи й назви не менш як 20 хімічних елементів
Закріпити знання про чисті речовини й суміші, атоми, молекули, іони. Вміти записувати символи хімічних елементів


Період, група, атомна одиниця маси, відносна атомна маса


Знати будову періодичної системи, розрізняти періоди і групи, розуміти зміст понять «атомна одиниця маси» й «відносна атомна маса»; вміти знаходити відносну атомну масу елементів у періодичній системі
№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

7 (5)


Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент

8 (6)


Валентність. Складання формул бінарних сполук за валентністю

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, хімічна розминка

9 (7)


Визначення валентності за формулами

З (РДН)

Робота в групах, самостійна робота — діагностична

10 (8)


Узагальнення і систематизація знань з теми

УП

Робота в групах — експрес-тести, самостійна робота, інтелектуальна розминка, опитування-естафета

11 (9)


Тематичне оцінювання

Кон

Тестові завдання

12 (10)


Корекція знань

Кор

Робота в групах

13 (11)


Хімічні формули речовин.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічними формулами

ВП ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експрес-опитуванняНові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Проста речовина, складна речовина, хімічна формула, індекс, коефіцієнт

Демонстрація 9. Лабораторний дослід 1

Знати, що таке проста і складна речовина, що таке хімічна формула, що позначають у формулі індекс і коефіцієнт; уміти розрізняти прості й складні речовини, пояснювати зміст хімічних формул


Валентність


Знати зміст поняття «валентність»; уміти складати формули бінарних сполук за валентністю
Закріпити вміння складати формули бінарних сполук за валентністю; закріпити поняття «хімічна формула», «індекс»; уміти визначати валентність у формулах бінарних сполук
Вміти використовувати набуті знання під час розв’язання тестових завдань
Знати зміст основних понять теми й застосовувати їх на конкретних прикладах
Вміти виправляти й пояснювати свої помилки


Відносна молекулярна маса


Знати зміст поняття «відносна молекулярна маса», вміти її обчислювати
№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

14 (12)


Масова частка елемента в речовині

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, взаємоперевірка, лови помилку

15 (13)


Обчислення молекулярної маси речовини й масових часток елементів у ній

З (Т-М)

Хімічна розминка, робота в парах

16 (14)


Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні й хімічні властивості речовин

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, робота з підручником, експеримент

17 (15)


Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент

18 (16)


Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ

З (Т-М)

Практична робота

19 (17)


Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент, міні-тренінгНові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Масова частка


Знати зміст поняття «масова частка елемента»; вміти обчислювати масові частки елементів у складних речовинах
Закріпити вміння обчислювати відносну молекулярну масу речовин і масові частки елементів у складних речовинах


Фізичні явища, хімічні явища, хімічна реакція, ознаки хімічних реакцій

Демонстрації 4-8

Знати суть понять «фізичне явище», «хімічне явище», «ознаки хімічних реакцій»; вміти розрізняти фізичні й хімічні явища, називати ознаки хімічних реакцій; розрізняти фізичні й хімічні властивості речовин


Метод, спостереження, хімічний експеримент, гіпотеза, теорія, закон

Лабораторний дослід 3

Знати основні методи пізнання і вміти пояснювати їх суть
Закріпити знання про фізичні й хімічні явища, ознаки хімічних реакцій на конкретних прикладах; уміти розрізняти хімічні й фізичні властивості речовин


Закон збереження маси речовин, хімічне рівняння, коефіцієнт

Демонстрація 10

Знати формулювання закону збереження маси речовин, суть хімічної реакції; вміти пояснювати закон, складати рівняння хімічних реакцій
№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

20 (18)


Добір коефіцієнтів у хімічних рівняннях

З (РДН)

Фронтальна бесіда, робота в парах — логічне мислення, лови помилку, відстрочена відгадка, творча лабораторія, вірю — не вірю

21 (19)


Узагальнення і систематизація знань з теми

УП

Робота в групах, хімічна розминка, самостійна робота, прес-конференція

22 (20)


Тематичне оцінювання

Кон

Індивідуальні завдання по варіантах

Тема 2. Прості речовини «Метали й неметали» (10 год.)

23 (1)


Оксиген. Кисень. Добування й фізичні властивості кисню

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, вірю — не вірю

24 (2)


Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Поняття про оксиди

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, взаємоопитування

25 (3)


Практична робота 3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей

З (Т-М)

Практична роботаНові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завданняВміти добирати коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій
Закріпити вміння обчислювати відносну молекулярну масу речовин, масові частки елементів у складних речовинах; уміти розрізняти фізичні й хімічні явища, складати хімічні рівняння й добирати в них коефіцієнти
Знати зміст основних понять теми й застосовувати їх на конкретних прикладахКаталізатор, реакція розкладу

Демонстрації 11, 12, 13, 14

Знати характеристику кисню як простої речовини, його фізичні властивості, добування і способи збирання; розуміти суть поняття «каталізатор»


Реакція сполучення, оксиди, окиснення, горіння

Демонстрація 15

Знати хімічні властивості кисню; вміти записувати рівняння відповідних реакцій; розуміти суть процесів окиснення, горіння, поняття «оксиди»
Знати ПТБ під час роботи, вміти добувати і збирати кисень у лабораторії, визначати його наявність; закріпити знання про реакції розкладу і сполучення
№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

26 (4)


Умови виникнення й припинення горіння. Поширення та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

ВНМ (Д)

+

З (РДН)

Бесіда, складання схем, робота в парах, хімічна розминка, «шпаргалка»

27 (5)


Узагальнення знань про кисень

УП

Робота в групах, самостійна робота, експрес-тести, хрестики-нулики, лови помилку

28 (6)


Тематичне оцінювання

Кон

Індивідуальна робота по варіантах тестів

29 (7)


Ферум. Залізо. Фізичні й хімічні властивості заліза

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, хімічний крос, «мікрофон»

30 (8)


Вивчення фізичних і хімічних властивостей заліза

З (Т-М)

Робота в групах, інтелектуальна розминка, прес- конференція

31 (9)


Поширення Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування в природних умовах

ВНМ (Д)

Робота в парах «Учитель — учень», робота з роздавальним матеріалом, колекції «Сплави», складання схеми «Шпаргалка», «Чомучка»

32 (10)


Узагальнення знань про залізо

З (РДН) УП

Самостійна робота, робота в гомогенних групах

33 (11)


Контрольна робота за рік

Кон

Контрольна робота за індивідуальними тестовими варіантами

34 (12)


Корегування знань

КОР

Робота в групахНові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Повітря, повільне окиснення


Знати склад повітря, умови виникнення і припинення горіння, колообіг Оксигену в природі, галузі застосування кисню
Знати всі вивчені поняття і вміти складати рівняння реакцій розкладу і сполучення на прикладах добування і хімічних властивостей кисню
Вміти застосовувати набуті знання під час виконання завдань тематичної атестаціїДем. № 16, 17 Лаб. досл. № 4

Знати характеристику заліза як простої речовини, його фізичні й хімічні властивості
Вміти записувати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості заліза
Знати поширеність Феруму в природі; уміти обґрунтовувати застосування заліза, пояснювати наслідки процесу його іржавіння
Знати фізичні й хімічні властивості заліза; вміти записувати відповідні рівняння хімічних реакцій
Вміти застосовувати набуті знання для виконання завдань контрольної роботи
Вміти знаходити, аналізувати й виправляти допущені помилки

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити