Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 24. ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ»

Цілі: перевірити рівень засвоєння теми, оволодіння навичками складання рівнянь реакцій, уміння виконувати обчислення за формулами, розрізняти фізичні та хімічні явища; розвивати навички самостійної роботи; виховувати зосередженість та уважність під час виконання письмової роботи.

Тип уроку: перевірка та оцінювання знань.

Базові поняття та терміни: Фізичні властивості речовин, фізичні та хімічні явища, хімічна формула, відносна молекулярна маса, масова частка, масове співвідношення. Обладнання: завдання для виконання письмової роботи, ПСХЕ

Очікувані результати: учні демонструють уміння самостійно використовувати здобуті знання на практиці, виконують завдання різного рівня складності.

Хід уроку

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ

I рівень

1. Укажіть фізичні властивості цукру:

а) не має смаку;

б) нерозчинний у воді;

в) твердий;

г) без запаху.

2. Укажіть хімічне явище:

а) почорніння мідної пластинки під час нагрівання;

б) розчинення цукру у воді;

в) танення льоду.

3. Укажіть фізичне явище:

а) іржавіння заліза;

б) згіркнення масла;

в) плавлення свічки.

4. Відносна молекулярна маса озону O3 дорівнює:

а) 16;  в)                                       64;

б) 32;  г)                                       48.

5. Закон сталості складу речовин сформулював:

а) Д. Дальтон;                               в) Д. Пруст;

б) Е. Резерфорд;                           г) М. Ломоносов.

II рівень

6. Установіть відповідність.

1) Хімічні     явища                        а)  Взаємодія йоду з крохмалем

2) Фізичні    явища                        б)  Утворення інею

в) Протухання яєць

г) Плавлення свічки

7. Запишіть із допомогою хімічних символів:

а) 1 молекулу кисню,

б) 5 атомів Гідрогену;

в) 6 молекул водню;

г)  1 молекулу глюкози, яка складається із 6 атомів Карбону, 12 атомів Гідрогену та 6 атомів Оксигену.

8. Складіть молекулярну формулу та обчисліть відносну молекулярну масу речовини:

III рівень

9. Складіть формули бінарних сполук з Оксигеном:

• Натрію,

• Фосфору(Ш),

• Хлору(IV),

• Сульфуру (VI),

• Феруму(ІІІ).

10. Обчисліть масову частку Хрому в хром(ІІІ) оксиді Cr2O3.

11. Випишіть зі списку назви складних речовин:

• молоко,

• дистильована вода,

• водень,

• вуглекислий газ,

• барій оксид,

• азот,

• сульфатна кислота.

IV рівень

12. Обчисліть масове відношення у формулах CО, CO2.

13. У якій речовині масова частка Плюмбуму більша: у PbO чи PbO2?

14. Виведіть молекулярну формулу сульфур оксиду, масова частка Сульфуру в якому 40 %, Оксигену — 60 %, відносна молекулярна маса сполуки — 80.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити параграфи вивченої теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити