УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 

УРОК 31

Тема. Проміжне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук»

 

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про властивості класів неорганічних сполук, їх генетичний зв'язок; визначити рівень навчальних досягнень з теми.

Тип уроку: проміжний контроль і коригування знань.

Форми роботи: письмова контрольна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки - завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Проведення контрольної роботи

Варіант І

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють фенолфталеїн у малиновий колір:

1) NaOH;                  

2) Na2SO4;

3) НСl;                     

4) СаСO3.

2. Установіть відповідність:

а) кислотний оксид             1) SO3

б) основний оксид              2) Na2S

в) амфотерний оксид          3) СаО

г) не є оксидом                  4) ZnO

3. Виберіть ряд солей, розчини яких унаслідок взаємодії з розчином NaOH утворюють виключно нерозчинні основи:

1) NaCl, CuCl2, MgCl2;

2) Al2(SO4)3, CuSO4, Na2SO4;

3) AlCl3, CuCl2, MgCl2.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти із сульфатною кислотою:

a) Hg;                                         

б) Na2SO4;

в) Zn;                                          

г) Сu(ОН)2.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) СO2 + NaOH                          

2) Cu + ZnSO4

3) Na2SO4 + Н2СO3                     

4) H2S + КОН

6. Для нейтралізації хлоридної кислоти кількістю речовини 0,5 моль необхідно взяти кальцій гідроксид кількістю речовини:

а) 0,5 моль;                                 

б) 0,25 моль;

в) 1 моль;                                    

г) 1,5 моль.

7. Здійсніть перетворення:

Са  СаО  Са(ОН)2  СаСl2

8. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться в результаті дії на розчин сульфатної кислоти алюмінієм масою 2,7 г.

9. Обчисліть масу ортофосфатної кислоти, яку можна одержати в результаті проведення таких перетворень: фосфор  фосфор(V) оксид  ортофосфатна кислота, якщо фосфор був узятий масою 6,2 г.

10. Дано ряд речовин:

Ca(NO3)2, H2SO4, Са(ОН)2, SiO2, Са, Al(OH)3, Hg,CaO, FeSO4, Р2O5.

Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.

 

Варіант II

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють метиловий оранжевий у жовтий колір:

1) H2SO4;                               

2) Н2СO3;

3) NaCl;                                 

4) Ва(ОН)2.

2. Установіть відповідність:

а) безоксигенова кислота          1) Сu(ОН)2

б) оксигеновмісна кислота 2) НСl

в) сіль                                      3) Na2SO4

г) основа                                  4) Н3РO4

3. Виберіть ряд, у якому всі оксиди внаслідок розчинення у воді утворюють луг:

1) Na2O, ВаО, К2O;   

2) Na2O, Cu2O, N2O;

3) CO, ВаО, CaO.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти із сульфатною кислотою:

a) SO2;                    

б) Ag;

в) Аl;                       

г) Аl(ОН)3.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Cu(ОН)2 + NaOH                   

2) Fe + CuSO4

3) ВаО + КОН        

4) Zn + НСl

6. Для нейтралізації сульфатної кислоти кількістю речовини 1 моль необхідно взяти натрій гідроксид кількістю речовини:

а) 1 моль;                

б) 2 моль;

в) 0,5 моль;             

г) 4 моль.

7. Здійсніть перетворення:

8. Обчисліть масу міді, що виділиться в результаті дії цинкової пластинки на розчин купрум(ІІ) хлориду масою 13,5 г.

9. Обчисліть масу сульфітної кислоти, що утвориться в результаті проведення таких перетворень: сірка  сульфур(ІV) оксид  сульфітна кислота, якщо для реакції взяли сірку масою 3,2 г.

10. Дано ряд речовин:

КОН, SO3, KNO3, HNO3, К, FeO, Cu, Na2SO4, Al(OH)3.

Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.

 

Варіант III

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють метиловий оранжевий та лакмус у червоний колір:

1) NaOH;                 

2) HNO3;

3) K2SO4;                 

4) NaNO3.

2. Установіть відповідність:

а) луг                               1) Сu(ОН)2

б) амфотерна основа         2) NaOH

в) нерозчинна основа       3) H2SO4

г) не є основою                 4) Zn(OH)2

3. Виберіть ряд, у якому всі оксиди в результаті розчинення у воді утворюють кислоти:

1) SO3, Cr2O3, Na2O;    

2) SO2, СO2, Р2O5;

3) CaO, СO2, SO3.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти з натрій гідроксидом:

а) НСl;                                          

б) СаО;

в) Na2SO4;                                    

г) SO3.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Zn(OH)2 + NaOH                     

2) Mg + ZnSO4

3) Hg + KOH                               

4) CO2 + H3PO4

6. Для нейтралізації нітратної кислоти кількістю речовини 5 моль необхідно взяти літій гідроксид кількістю речовини:

а) 10 моль;                                   

б) 2,5 моль;

в) 5 моль;                                     

г) 1 моль.

7. Здійсніть перетворення:

Mg  MgSO4  Mg(OH)2  MgCl2

8. Обчисліть масу осаду AgCl, що утвориться в результаті взаємодії аргентум нітрату масою 17 г і надлишку хлоридної кислоти.

9. Обчисліть масу карбонатної кислоти, яку можна одержати в результаті проведення таких перетворень: вуглець  карбон(ІV) оксид  карбонатна кислота, якщо для реакції взяли вуглець масою 2,4 г.

10. Дано ряд речовин:

S, Zn(OH)2, Na2SO3, BaO, H2SO3, NaOH, Na, BaCl2, Cu.

Випишіть речовини, які утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.

 

III. Домашнє завдання

Повторити матеріал про класи неорганічних сполук, їх властивості, генетичний зв’язок.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити