УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 

УРОК 33

Тема. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей

 

Цілі уроку: ознайомити учнів із загальними способами одержання оксидів, основ, кислот, солей; розвивати навички роботи з навчальною літературою; показати на прикладі одержання різних класів неорганічних сполук взаємозв’язок між будовою, властивостями й одержанням цих речовин.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння навичок, формування вмінь і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: робота з підручником, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, лабораторне устаткування, хімічні реактиви.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

Для організації роботи на уроці учні об’єднуються у вісім груп (по дві групи на кожен клас неорганічних сполук для можливості взаємоконтролю та взаємоперевірки). Кожна група одержує картку-завдання, набір навчальної літератури, аркуш для оформлення результатів.

 

II. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності

Між класами неорганічних сполук існує генетичний зв’язок. Проаналізуємо, що означає поняття «генетичний зв’язок класів неорганічних сполук».

• Одні сполуки шляхом хімічних перетворень можна перевести в інші.

• Існує тісний зв’язок між складом окремих класів сполук.

• Взаємоперетворення кожного класу неорганічних сполук зумовлені їх фізичними й хімічними властивостями.

• Генетичний зв’язок дає можливість припустити шляхи синтезу класів неорганічних сполук.

Можливе одержання різних класів неорганічних сполук із простих речовин шляхом взаємоперетворення складних речовин.

Сьогодні ми повинні, спираючись на наші знання про властивості класів неорганічних сполук, їх генетичний зв’язок, розглянути способи одержання класів неорганічних сполук. Для цього в запропонованій літературі ви повинні знайти відповіді на певні питання й завдання.

Завдання для груп

Група 1

Розкажіть про способи одержання оксидів у промисловості.

Група 2

Розкажіть про лабораторні способи одержання оксидів.

Група З

Розкажіть про способи одержання основ у промисловості.

Група 4

Розкажіть про лабораторні способи одержання основ.

Група 5

Розкажіть про способи одержання кислот у промисловості.

Група б

Розкажіть про лабораторні способи одержання кислот.

Група 7

Розкажіть про способи одержання солей у промисловості.

Група 8

Розкажіть про лабораторні способи одержання солей.

 

III. Самостійна робота в групах

Учні під керівництвом учителя готують відповіді на завдання групи й вивішують на дошці підготовлені способи одержання класів неорганічних сполук.

Група 1

Загальні способи одержання оксидів у промисловості

1) Багато речовин у природі існують у вигляді руд, що містять оксиди. Наприклад:

• бурий залізняк Fe2O3;

• червоний залізняк Fe3O4;

• боксити Аl2O3;

• пісок, кварц SiO2.

У цьому випадку одержання оксиду передбачає очищення і збагачення руди.

2) Шляхом спалювання простих речовин:

N2 + O2 = 2NO

3) Шляхом спалювання складних речовин:

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6Н2O

 

Група 2

Лабораторні способи одержання оксидів

1) Шляхом спалювання простих речовин:

С + O2 = СO2

2Mg + O2 = 2MgO

(Демонстрація спалювання вуглецю і магнію)

2) Шляхом спалювання складних речовин:

СН4 + 2O2 = СO2 + 2Н2O

3) Шляхом розкладання складних речовин у процесі нагрівання:

 

Група 3

Одержання основ у промисловості

Луги — шляхом електролізу розчинів солей:

2NaCl + 2Н2O = 2NaOH + Н2 + Сl2

 

Група 4

Лабораторні способи одержання основ

1) Луги — шляхом розчинення лужних і лужноземельних металів у воді:

2Na + 2Н2O = 2NaOH + Н2

Луги — шляхом розчинення основних оксидів у воді:

СаO + Н2O = Са(ОН)2

2) Нерозчинні основи — шляхом дії лугів на солі:

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaOH

 

Група 5

Промислові способи одержання кислот

1) Безоксигенові кислоти одержують шляхом розчинення галогеноводнів у воді:

HCl, H2S.

2) Виробництво оксигеновмісних кислот — це складний багатостадійний процес, що ґрунтується на розчиненні кислотних оксидів у воді:

SO3 + H2O = H2SO4

CO2 + H2O = H2CO3


Група 6

Лабораторні способи одержання кислот

У лабораторії кислоти одержують шляхом дії більш сильних кислот на розчини солей:

 

Група 7

Одержання солей у промисловості

1) Із природних сполук:

СаСO3, Na2CO3, MgCO3, NaCl.

2) Шляхом сплавлення оксидів:

Na2O + SiO2 = Na2SiO3


Група 8

Лабораторні способи одержання солей

1) Шляхом взаємодії кислотних оксидів з розчинами лугів:

Са(ОН)2 + СO2 = СаСO3 + Н2O

2) Шляхом розчинення металів у кислотах:

Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2

3) Шляхом взаємодії основних оксидів з кислотами:

СаО + H2S04 = CaS04 + Н20

4) Шляхом взаємодії основ і кислот:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2O

5) Шляхом взаємодії солей з основами:

АlСl3 + 3NaOH = Аl(ОН)3 + 3NaOH

6) Шляхом взаємодії солей з кислотами:

Na2CO3 + 2НСl = 2NaCl + СO2 + Н2O

7) Шляхом взаємодії розчинів солей:

AgNO3 + NaCl = AgCl і + NaNO3


IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель узагальнює відповіді учнів і підбиває підсумки уроку.

 

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника. Скласти схему одержання класів неорганічних сполук у будь-якій формі.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити