УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 

УРОК 39

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук»

 

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Письмова контрольна робота

Учитель нагадує учням зміст завдань, час виконання, розподіляє варіанти, називає ключові моменти оформлення відповідей й систему оцінювання:

• завдання 1—6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

• завдання 7—9 оцінюються по 2 бали, разом за дев'ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

• завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється у 3 бали.

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

Варіант І

1. Укажіть рівняння реакції, що є якісною реакцією на хлоридну кислоту та її солі:

2. Укажіть ряд, у якому наведено формули сульфатів:

а) CaSO4, Na2SO4, Al2(SO4)3;

б) K2S; ZnS, MgS;

в) BaSO3, K2SO3, CaSO3.

3. Дано рівняння реакції:

NaCl + КОН  KCl + NaOH

Ця реакція не можлива, тому що:

а) усі вихідні реагенти та продукти реакції розчинні;

б) випадає осад;

в) змінюється колір розчину.

4. Маса купрум(ІІ) сульфату, що утворюється в результаті взаємодії сульфатної кислоти масою 9,8 г з надлишком лугу, дорівнює:

а) 10 г;                                                

б) 14 г;

в) 16 г.

5. Унаслідок взаємодії солей з кислотами утворюються:

а) нова сіль і нова кислота;                  

б) основа й нова кислота;

в) нова сіль і основа.

6. З розчином купрум(ІІ) сульфату не реагують метали:

a) Mg, Zn, Fe;                                       

б) Na, К, Са;

в) Au, Pt, Ag.

7. На нейтралізацію калій гідроксиду витратили нітратну кислоту масою 18,9 г. Обчисліть масу солі, що утворилася.

8. Здійсніть перетворення:

S  SO2  H2SO3  K2SO3  CaSO3

9. Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних перетворень для одержання цинк оксиду із сульфатної кислоти.

10. Двовалентний метал масою 4 г розчинили у воді. При цьому виділився водень об'ємом 2,24 л (н. у). Визначте цей елемент.

 

Варіант II

1. Укажіть рівняння реакції, з допомогою якої можна одержати луг:

2. Укажіть пару солей, в якій обидві солі нерозчинні:

а) ВаСl2, NaNO3;       

б) КСl, Na2SiO3;

в) AgCl, BaSO4.

3. Дано рівняння реакції:

Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag

Ця реакція можлива, тому що:

а) менш активний метал витісняє з розчину солі більш активного металу;

б) більш активний метал витісняє з розчину солі менш активного металу;

в) мідь реагує з нітратами.

4. У результаті взаємодії аргентум(І) нітрату масою 17 г із хлоридною кислотою випадає осад масою:

а) 12,5 г;                 

б) 14 г;

в) 14,35 г.

5. Унаслідок сильного нагрівання нерозчинних у воді основ утворюються:

а) нова основа й вода;

б) луг і вода;

в) оксид і вода.

6. Гідроксиди складу Ме(ОН)3 утворюються металами:

а) Аl, Fe, Сr;            

б) Na, Mg, Са;

в) К, Zn, Ag.

7. Який об'єм газу (н. у.) виділиться в результаті остаточного розчинення кальцій карбонату масою 20 г у хлоридній кислоті?

8. Здійсніть перетворення:

9. Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних перетворень для одержання ортофосфатної кислоти з фосфору.

10. Двовалентний метал масою 1,2 г без залишку розчинився в хлоридній кислоті. При цьому витратилася кислота масою 3,65 г. Визначте цей елемент.

 

Варіант III

1. Укажіть рівняння реакції нейтралізації:

2. Укажіть пару формул, до якої входять лише амфотерні гідроксиди:

a) NaOH, Ва(ОН)2;                  

б) Са(ОН)2, Сr(ОН)3;

в) Zn(OH)2, Аl(OН)3.

3. Дано рівняння реакції:

MgCl2 + 2NaOH  2NaCl + Mg (OH)2

Ця реакція можлива, тому що:

а) виділяється газ;

б) випадає осад;

в) утворюється вода.

4. У результаті взаємодії міді масою 64 г з розчином аргентум(І) нітрату випадає в осад срібло масою:

а) 216 г;                                       

б) 21,6 г;

в) 20 г.

5. Колір лакмусу в лужному середовищі:

а) червоний, не змінюється;

б) синій, рожевий;

в) синій, малиновий.

6. З наведених пар сполук виберіть ті, в яких обидві речовини реагуватимуть із цинк гідроксидом:

а) Н2O, ZnO;                                 

б) HNO3, NaOH;

в) H2S, MgO.

7. Який об'єм газу виділиться (н. у.), якщо нагрівати за високої температури магній карбонат масою 336 г?

8. Здійсніть перетворення:

9. Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних перетворень для одержання купрум(ІІ) хлориду з міді.

10. Тривалентний метал масою 11,2 г прореагував із хлором. При цьому витратився хлор об'ємом 6,72 л (н. у). Визначте цей елемент.

 

III. Домашнє завдання

Повторити з курсу фізики й хімії за 7 клас будову атома.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити