УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

 

УРОК 59

Тема. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та іонні кристали

 

Цілі уроку: показати взаємозв'язок між будовою речовин та їх фізичними властивостями на підставі знань про типи хімічних зв'язків у неорганічних речовинах; ознайомити учнів з типами кристалічних ґраток (атомною, молекулярною, іонною, металевою); сформувати вміння характеризувати фізичні властивості речовин за типом кристалічних ґраток і видом хімічного зв'язку.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна бесіда, демонстраційний експеримент, тренувальні вправи.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, моделі кристалічних ґраток (натрій хлорид, алмаз, графіт, карбон(ІУ) оксид, залізо).

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

 

II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

Фронтальна бесіда

1. Який вид хімічного зв'язку називається ковалентним?

2. Який вид хімічного зв'язку називається іонним?

3. Які частинки називаються іонами? Як вони утворюються?

4. Наведіть приклади речовин з ковалентним полярним, ковалентним неполярним, іонним зв'язком. (Учні зачитують із підготовлених удома описів речовини з різними видами хімічного зв’язку і записують на дошці.)

Учитель узагальнює наведені учнями відомості: між будовою речовин, їх фізичними й хімічними властивостями існує тісний взаємозв'язок.

 

III. Засвоєння нових знань, умінь і навичок

Демонстрація 15. Моделі кристалічних ґраток різних типів

Розглядаємо моделі кристалічних ґраток натрій хлориду, алмазу, графіту, карбон(ІV) оксиду.

По черзі на підставі попередніх знань учні описують властивості кожної речовини.

Натрій хлорид — твердий, кристалічний, тугоплавкий, добре розчинний у воді. Хімічний зв'язок — іонний, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться іони Натрію і Хлору, які утримуються силами кулонівського притягання. Такий тип кристалічних ґраток називається іонний.

Алмаз — найтвердіша речовина, тугоплавка, нерозчинна у воді. Тип зв'язку — ковалентний неполярний, найміцніший. У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону, зв'язані між собою ковалентним полярним зв'язком. Такі кристалічні ґратки називаються атомними.

Карбон(ІV) оксид — за нормальних умов газ, низькі температури плавлення й кипіння, розчинний у воді. У твердому стані у вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу. Зв'язок між вузлами кристалічних ґраток — міжмолекулярна взаємодія. Такі кристалічні ґратки називаються молекулярними.

Залізо — електропровідність, металевий блиск, високі температури кипіння і плавлення, нерозчинне у воді. У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та іони Феруму, а між вузлами ґраток рухаються вільні електрони. Такий тип ґраток називається металевим.

 

IV. Закріплення нового матеріалу

1. Які сили утримують атоми, молекули, іони в кристалах?

2. Учні на підставі отриманих знань заповнюють таблицю.

 

Тип кристалічних ґраток

Характеристика

Загальна схема

Приклади речовин

Фізичні властивості

Молекулярний

У вузлах кристалічних ґраток знаходяться полярні або неполярні молекули, зв’язані між собою слабкими силами електростатичного притягання


Вода, амоніак, більшість органічних сполук

Невисокі температури плавлення й кипіння, нетверді, діелектрики, розчинні (з полярним типом зв’язку) і нерозчинні (з неполярним типом зв’язку)

Атомний

У вузлах атомних ґраток розміщені атоми, зв’язані між собою спільними електронними парами


Алмаз

Високі температури плавлення й кипіння, тверді, крихкі, діелектрики або напівпровідники, нерозчинні

Йонний

У вузлах іонних ґраток почергово розташовані позитивно й негативно заряджені іони


Більшість солей, оксидів та основ

Високі температури плавлення, кипіння, тверді, крихкі, діелектрики, у водних розчинах або розплавах — провідники, розчинні

Металевий

У вузлах металевих ґраток поряд з нейтральними атомами розміщаються позитивно заряджені іони металів


Метали, сплави

Різні температури плавлення й кипіння, переважно високі, тверді, пластичні, провідники, нерозчинні у воді

 

3. Самостійна робота

На підставі таблиці учні самостійно складають і заповнюють таблицю.

 

Речовина

Вид хімічного зв’язку

Тип кристалічних Ґраток

Структурні частинки

Сили взаємодії

Фізичні властивості

NaCl

 

 

 

 

 

Н2О

 

 

 

 

 

N2

 

 

 

 

 

Cu

 

 

 

 

 

 

V. Підбиття підсумків

1. Що нового ви дізналися на уроці про будову речовин?

2. З якими типами кристалічних ґраток ми познайомилися на уроці?

3. Чим зумовлений той чи інший тип кристалічних ґраток речовини у твердому агрегатному стані?

4. Як називаються речовини, які не мають кристалічних ґраток?

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати завдання до нього, повторити види хімічного зв'язку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити