УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

 

УРОК 60

Тема. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток


Цілі уроку: систематизувати знання учнів про будову речовин на прикладі речовин з різними типами кристалічних ґраток; розвивати вміння й навички порівнювати властивості речовин та їх будову, аналізувати будову атома й будову речовин та їх зв'язки з фізичними властивостями простих і складних речовин; поглибити знання про класи неорганічних сполук на основі знань про будову речовини.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна бесіда, демонстраційний експеримент, робота в групах, індивідуальна робота за картками.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, приклади речовин з різними типами кристалічних ґраток.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Самостійна робота за картками

Завдання (на дошці). Охарактеризуйте вид хімічного зв'язку, тип кристалічних ґраток, структурні частинки, що знаходяться у вузлах кристалічних ґраток, сили, які їх утримують, фізичні властивості речовин.

Кожен учень одержує картку з формулою речовини, індивідуально виконує завдання і здає на перевірку.

Два-три учні (на вибір) зачитують свої відповіді, клас за необхідності коментує, учитель відзначає правильні й невірні судження.

Речовини: Cl2, КСl, O2, H2S, Br2, SiO2, СаСl2, CaS, HBr, СO2, SO3, ВН3, NaBr, MgS та ін.


III. Засвоєння нових знань, умінь і навичок

Демонстрація 16. Фізичні властивості речовин з різними типами кристалічних ґраток

1. Розчинність у воді

(Заповнюємо таблицю.)

 

Речовина

Тип ґраток

Вид зв’язку

Розчинність

Натрій хлорид

 

 

 

Цукор

 

 

 

Сірка

 

 

 

Мідь

 

 

 

 

2. Температура плавлення й кипіння

(З допомогою довідкової літератури заповнюємо таблицю.)

 

Речовина

Тип ґраток

Вид зв’язку

tпл

tкип

Натрій хлорид

 

 

 

 

Цукор

 

 

 

 

Сірка

 

 

 

 

Мідь

 

 

 

 

 

IV. Узагальнення й систематизація знань

Розглянемо формули складних речовин: кислот, основ, солей.

1. Чому солі належать до іонних речовин?

Тому що солі складаються з позитивних іонів металів і негативних іонів кислотного залишку, тобто зв'язок іонний. У вузлах кристалічних ґраток чергуються позитивні й негативні іони, які утримуються силами електростатичного притягання. Наприклад: Na+Cl-, К+Вr-.

Аналогічно в солях з оксигеновмісним кислотним залишком.

Отже, всі солі належать до іонних речовин. Про це можна судити з їх фізичних властивостей.

2. Основи — це іонні чи молекулярні речовини?

Іонні. Розглянемо зв'язок у молекулі натрій гідроксиду.

Na-O-Н, зв'язок О-Н ковалентний полярний, Na-О значно більш поляризований, атом Натрію віддає свій електрон і перетворюється на катіон Натрію. У вузлах кристалічних ґраток чергуються катіони Натрію й аніони гідроксильних груп. Основи належать до іонних речовин, що й підтверджують фізичні властивості: гідроксиди тверді, тугоплавкі речовини.

3. Розглянемо молекулу сульфатної кислоти H2SO4. Запишемо структурну формулу кислоти, проаналізуємо тип зв'язку в молекулі. Усі зв'язки ковалентні полярні.

Полярність якого зв'язку більша — О-Н чи S-О? Отже, молекула полярна, матиме молекулярні кристалічні ґратки.

4. Цукор — органічна речовина. Усі органічні речовини, навіть найскладніші, мають молекулярні кристалічні ґратки. Чому?

Це підтверджується їхніми фізичними властивостями: легкоплавкі, малорозчинні у воді, не проводять електричний струм.

 

V. Підбиття підсумків

Між складом, будовою, властивостями, застосуванням речовин існує тісний взаємозв'язок, який можна пояснити на підставі будови речовин.

 

VI. Домашнє завдання

Повторити будову атомів елементів І—III періодів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити