УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

 

УРОК 66

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»

 

Цілі уроку: узагальнити й скоригувати знання учнів з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця електронегативностей.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти, нагадує учням зміст завдань, час виконання і ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

• завдання 1—6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;

• завдання 7—9 оцінюються по 2 бали, разом за дев'ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

• завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

Варіант І

1. Ковалентним називають хімічний зв'язок, що утворюється:

а) іонами;

б) спільною електронною парою;

в) іонами та спільною електронною парою.

2. Ступінь окиснення атома Оксигену в оксидах дорівнює:

а) -2;                       

б) 0;

в) -1.

3. У вузлах іонних кристалічних ґраток розміщені:

а) позитивно заряджені іони металів;

б) негативно заряджені іони неметалів;

в) позитивно заряджені іони металів і негативно заряджені іони неметалів.

4. Дано рівняння реакції:

Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2

У цій реакції окислюються:

а) Цинк;                   

б) Гідроген;

в) Хлор.

5. Найбільш полярним є ковалентний зв'язок між атомами:

а) Н-Сl;                    

б) H-S;

в) H-N.

6. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3 виявляє відповідно максимальний і мінімальний ступені окиснення:

а) —3 і +5;               

б) +3 і +5;

в) +3 і —5;               

г) —3 і +3.

7. Визначте вид хімічного зв'язку і тип кристалічних ґраток у сполуках: N2, HF, NH3, СН4, H2S, КСl.

8. Визначте ступені окиснення атомів у сполуках: As2O5, SO3, NH3, Сl2O7, НСl, O2.

9. Допишіть рівняння реакцій, виберіть рівняння зі зміною ступеня окиснення атомів. Укажіть для цього рівняння окисник і відновник:

a) Cu + Hg(NO3)2   

б) СuО + HNO3

10. Елемент головної підгрупи II групи масою 3,6 г повністю прореагував під час нагрівання з азотом об'ємом 1,12 л (н. у.). Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.


Варіант II

1. Іонним називають хімічний зв'язок, що утворюється:

а) електростатичним притяганням між іонами;

б) спільною електронною парою;

в) іонами та спільною електронною парою.

2. Ступінь окиснення атомів у простих речовинах дорівнює:

а) +1;                      

б) 0;

в) -1.

3. У вузлах молекулярних кристалічних ґраток розміщені:

а) неполярні або полярні молекули;

б) атоми;

в) позитивно заряджені іони металів і негативно заряджені іони неметалів.

4. Дано рівняння реакції:

Cu + 2O2 = 2СuО

У цій реакції відновником є:

а) атом Оксигену;    

б) іон O-2;

в) атом Купруму.

5. Укажіть ряд, у якому наведені лише неполярні молекули:

a) N2, РН3, Н2;          

б) N2, O2, СO2;

в) N2, Н2O, NH3.

6. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p5 виявляє відповідно максимальний і мінімальний ступені окиснення:

а) +5 і —3;              

б) +5 і —1;

в) +7 і —1;              

г) +7 і +1.

7. Визначте вид хімічного зв'язку й тип кристалічних ґраток у сполуках: SO3, NCl3, ClF3, Br2, H2O, NaCl.

8. Визначте ступені окиснення атомів у сполуках: Mn2O7, СO2, РН3, SO2, Р2O5, H2Se.

9. Допишіть рівняння реакцій, виберіть рівняння зі зміною ступеня окиснення атомів. Укажіть для цього рівняння окисник і відновник:

a) Na + H2O           

б) NaOH + НСl

10. Оксид елемента головної підгрупи II групи масою 2,8 г повністю розчинився в хлоридній кислоті масою 3,65 г. Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.

 

Варіант III

1. Речовина з молекулярною формулою F2 утворена хімічним зв'язком:

а) іонним;

б) ковалентним полярним;

в) ковалентним неполярним.

2. Ступінь окиснення лужних металів у сполуках дорівнює:

а) +1;                      

б) 0;

в) -1.

3. У вузлах атомних кристалічних ґраток розміщені:

а) полярні й неполярні молекули;

б) атоми неметалів;

в) позитивно заряджені іони металів і негативно заряджені іони неметалів.

4. Дано рівняння реакції:

2HgO = 2Hg + О2

У цій реакції окисником є:

а) атоми Меркурію;  

б) іони Hg+2;

в) іони О-2.

5. Укажіть ряд, у якому наведено лише іонні сполуки:

а) КСl, ZnBr2, Аl2O3;  

б) HF, SO3, H2SO4;

в) K2SiO3, NO2, HBr.

6. Елемент з електронною формулою 1s22s22р63s23р2 виявляє відповідно максимальний і мінімальний ступені окиснення:

а) +2 і —2;              

б) +4 і —4;

в) +2 і —4;              

г) +4 і —2.

7. Визначте вид хімічного зв'язку й тип кристалічних ґраток у сполуках: СO2, РН3, Н2, OF2, O2, KF.

8. Визначте ступені окиснення атомів у сполуках: КВr, МnO2, Сr2O3, CaS, Al2S3, N2O5.

9. Допишіть рівняння реакцій, виберіть рівняння зі зміною ступеня

окиснення атомів. Укажіть для цього рівняння окисник і відновник:

a) Fe2O3 + HCl        

б) Fe2O3 + H2

10. У реакції з елементом головної підгрупи III групи масою 5,4 г повністю прореагував хлор об'ємом 6,72 л (н. у.). Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити