Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 22. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Ковалентний зв'язок».

Очікувані результати: учень наводить приклади речовин з ковалентним полярним і неполярним зв'язком; пояснює механізм утворення ковалентного зв'язку; складає електронні та графічні формули речовин з ковалентним зв'язком.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиці відносних електронегативностей, плакат «Ковалентний зв'язок».

Базові поняття уроку: хімічний елемент, атом, електронегативність, хімічний зв'язок, ковалентний неполярний зв'язок, ковалентний полярний зв'язок.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (письмове опитування)

1. Що таке електронегативність?

2. Як змінюється електронегативність елементів у періодах і групах періодичної системи?

3. Який зв’язок називають ковалентним? Між якими частинками він реалізується?

4. Які типи ковалентного зв’язку ви знаєте? Наведіть приклади речовин з різними типами хімічного зв’язку.

5. Поясніть механізм утворення ковалентного зв’язку.

6. Який зв’язок називають полярним і чому?

3. Виконання вправ

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. Серед наведених формул укажіть ті, що належать речовинам з ковалентним зв’язком:

Br2, H2O, KCl, BaS, NH3, HBr, CO2, MgCl2, F2, H2S.

Вправа 2. До атомів яких хімічних елементів зміщені спільні електронні пари в сполуках, хімічні формули яких: HCl, CO2, NH3.

Вправа 3. Користуючись даними таблиці відносних електронегативностей, розрахуйте, який із наведених зв’язків є найбільш полярним:

а) S - H;    в) Si - H;

б) N - H;    г) I - H?

Вправа 4. Розгляньте утворення ковалентного зв’язку під час сполучення двох атомів Хлору в молекулі хлору Cl2. Назвіть орбіталі, які зазнають перекривання. Опишіть особливості цього зв’язку.

Вправа 5. Охарактеризуйте хімічний зв’язок у молекулі води. Складіть схеми утворення цієї молекули з атомів Гідрогену та Оксигену, використавши спрощені та повні електронні формули частинок. Зобразіть графічну формулу води.

Учитель може використовувати «Додаткові завдання» (с. 84 підручника) для індивідуальної роботи учнів.

1. Відомо, що в утворенні хімічного зв’язку беруть участь валентні електрони. На якому енергетичному рівні перебувають валентні електрони в атомах Оксигену, Сульфуру, Фосфору, Йоду, Селену?

2. Чому Оксиген і Флуор не проявляють найвищу валентність, як їхні сусіди по родині? Поясніть це з точки зору будови атомів.

3. Поясніть, які валентності можуть проявляти Сульфур, Силіцій, Хлор, написавши будову атомів у основному та промотованому станах.

4. Ковалентний зв’язок утворюється за рахунок спільних електронних пар між атомами неметалічних елементів. Від чого залежить кількість спільних електронних пар? Скільки спільних електронних пар утворюється між атомами в молекулах кисню, фтору, азоту? Напишіть електронну й структурну формули цих сполук.

5. Напишіть електронні схеми утворення молекул брому, гідроген броміду (леткої водневої сполуки Брому), гідроген сульфіду (леткої водневої сполуки Сульфуру), амоніаку (леткої водневої сполуки Нітрогену), йоду. Укажіть типи хімічного зв’язку в молекулах цих сполук. Чим відрізняється ковалентний полярний зв’язок від ковалентного неполярного?

6. Дайте визначення поняття електронегативність. Поясніть, як змінюється електронегативність у періодах і групах? Для елементів другого, третього періоду, для галогенів і лужних елементів укажіть елементи з найменшим і найбільшим значенням електронегативності.

7. Карбон є найголовнішим елементом органічних сполук, де він проявляє тільки одну свою валентність, хоча в неорганічній хімії трапляються його сполуки й з іншою валентністю. Які валентності може проявляти Карбон, якщо написати будову його атома в основному й промотованому станах. Зробіть висновок щодо валентності Карбону в органічних сполуках, якщо відомо, що до складу цих сполук він входить у промотованому стані. Напишіть електронну схему утворення молекули метану (леткої водневої сполуки Карбону) і запропонуйте структурну формулу цієї молекули. У якому напрямі будуть зміщуватися спільні електронні пари?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.

♦ Виконати вправу. Охарактеризуйте хімічний зв’язок у молекулі гідроген сульфіду, хімічна формула якого H2S. Складіть схеми утворення цієї молекули з атомів Гідрогену та Сульфуру, використавши спрощені та повні електронні формули частинок. Зобразіть графічну формулу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити