Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 24 РОВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗОК»

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. Що таке хімічний зв’язок? Які типи хімічного зв’язку ви знаєте?

2. Що таке електронегативність? Як змінюється електронегативність атомів елементів у періодах і групах?

3. Що таке йони? Які види йонів ви знаєте? Як утворюються катіони та аніони?

4. Який зв’язок називають йонним? Наведіть приклади сполук, утворених цим типом зв’язку.

5. Поясніть механізм утворення йонного зв’язку.

3. Виконання вправ

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. Серед наведених формул укажіть ті, що належать речовинам з йонним зв’язком: Cl2, H2O, NaCl, BaS, NH3, HBr, CO2, MgCl2, FeBr3, I2, H2S.

Вправа 2. Користуючись даними таблиці відносних електронегативностей, розрахуйте, який із наведених зв’язків є найбільш полярним:

а) K - Cl;     в) Al - Cl;

б) Ca - Cl;    г) Fe - Cl?

Вправа 3. Складіть електронні схеми утворення таких йонів: Na+, Mg2+, Al3+, Cl-, S-2.

Вправа 4. Заповніть таблицю:

Йон

Кількість нейтронів у найбільш поширеному нукліді

Кількість протонів

Загальна кількість

електронів

Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

S-2

16

16

18

8

Cl-

Ca2+

Al3+

O2-

Вправа 5. Атом елемента має на 7 електронів більше, ніж йон Натрію Na+. Назвіть цей елемент, складіть електронні формули його атома.

Вправа 6. Складіть електронну схему утворення однієї формульної одиниці калій хлориду КО та барій сульфіду ВaS.

4. Індивідуальна робота

Для індивідуальної роботи учнів можна використати «Додаткові завдання», с. 93.

1. Речовини можуть складатися з атомів, молекул, йонів. Виберіть формули атомів, молекул, йонів із наведеного переліку:

О, O2, O3, O2-, К, K+, S, S8, S2-, SO2, SO3, SO2-3, F, F2, F-, PO3-4, P4, P2O5.

Укажіть формули простих і складних речовин, катіонів і аніонів.

2. Напишіть схеми утворення йонів з атомів Оксигену, Кальцію, Флуору, Алюмінію. Порівняйте будову атомів і йонів. Що в них спільного й чим вони відрізняються? Чи буде у них змінюватися радіус і як саме? Поясніть свою точку зору.

3. Запропонуйте формули двох катіонів і двох аніонів, що мають електронну конфігурацію, як у йона Флуору.

4. Із наведеного переліку виберіть речовини з ковалентним полярним, ковалентним неполярним та йонним зв’язком:

S8, SO2, SO3, P4, P2O3, F, F2, KF, H2O, КОН, Nal, l2, H2S, N2, NO2, CsF, MgCl2.

5. Напишіть електронну схему утворення калій броміду, натрій сульфіду, магній оксиду.

6. Поняття «відносна молекулярна маса» застосовують до речовин молекулярної будови. До яких речовин можна застосувати це поняття, а до яких треба вводити поняття «відносна формульна маса»:

S8, SO2, H2SO3, P4, H3PO4, Cl2, MgF2, H2O, КОН, NaNO3, NO2, N2, NaOH, КН?

Поясніть свою точку зору. Усно підрахуйте відносні молекулярні й відносні формульні маси цих сполук.

7. У невідомого елемента А на 6 електронів більше, ніж у йона Флуору. Визначте невідомий елемент А і запропонуйте сполуки, утворені цим елементом з ковалентним полярним, ковалентним неполярним і йонним зв’язком. Які з цих речовин будуть добре розчинятися у воді?

8. Ще давні знали, що подібне розчиняється у подібному. Це правило можна перекласти на сучасний лад: «У полярному розчиннику будуть добре розчинятися полярні та йонні сполуки». Які з речовин із завдання 4 будуть добре розчинятися у воді?

9. Газ метан, який іще називають болотним газом через утворення його у великих кількостях на болотах, погано розчиняється у воді. Чи не суперечить цей факт правилу давніх, що подібне розчиняється в подібному? Поясніть свою точку зору.

10. У якому розчиннику — воді чи бензині — будуть добре розчинятися кристали кухонної солі, йоду? Поясніть свою точку зору.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.

♦ Самостійно опрацювати тему «Металічний зв’язок» та скласти конспект.

♦ Виконати вправу. Складіть електронну схему утворення однієї формульної одиниці кальцій йодиду CaI2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити