Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 28. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК. БУДОВА РЕЧОВИНИ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Хімічний зв'язок. Будова речовини»; підготувати учнів до написання контрольної роботи.

Очікувані результати: учень опанував матеріал теми «Хімічний зв'язок. Будова речовини», застосовує знання на практиці.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиці відносних електронегативностей.

Базові поняття уроку: хімічний зв'язок, ковалентний неполярний зв'язок, ковалентний полярний зв'язок; йонний зв'язок, металічний зв'язок, електронегативність, кристалічна ґратка, валентність, ступінь окиснення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. Що таке електронегативність?

2. Які типи хімічного зв’язку вам відомі? Наведіть приклади сполук, що утворені кожним типом хімічного зв’язку.

3. Які механізми утворення ковалентного неполярного, ковалентного полярного та йонного зв’язків? Наведіть приклади.

4. Які типи кристалічних ґраток вам відомі? Чим вони відрізняються одна від одної? Як властивості речовини залежать від її будови?

5. Що таке ступінь окиснення? Як за хімічною формулою сполуки визначити ступені окиснення атомів елементів? Як за ступенями окиснення атомів елементів скласти хімічну формулу сполуки?

3. Виконання вправ

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. Визначте тип хімічного зв’язку в сполуках, хімічні формули яких:

K2S, N2, NaCl, SiO2, NH3, H2, CaO, Cl2, H2O, SO2, O2, KCl, SO3,

MgCl2, P2O5, Na2O, Br2, I2, KBr, CO, F2, KF, NO, BaO, NO2, Nal.

Вправа 2. Користуючись даними таблиці відносних електронегативностей, розрахуйте, який із наведених зв’язків є найбільш полярним:

а) O - H;

б) P - H;

в) C - H;

г) Cl - H.

Вправа 3. Охарактеризуйте хімічний зв’язок у молекулі хлороводню. Складіть схеми утворення цієї молекули з атомів Гідрогену та Хлору, використавши спрощені та повні електронні формули частинок.

Вправа 4. Складіть електронні схеми утворення таких йонів:

K+, Ca2+, Fe3+, Br-, S2-.

Вправа 5. Атом елемента має на 9 електронів менше, ніж йон Кальцію Ca +. Назвіть цей елемент, складіть електронні формули його атома.

Вправа 6. Складіть електронну схему утворення однієї формульної одиниці барій хлориду BaCl2 та кальцій оксиду СаО.

Вправа 7. Визначте і вкажіть у наведених формулах речовин ступені окиснення елементів:

F2, I2, K2S, ZnO, KBr, Fe2O3, N2O3, Na2CO3, LiNO3,

CsOH, Na2SO3, KHCO3, Sr (OH)2, Fe2 (SO4 )3, Cr (NO3 )3.

4 Самостійна робота

Виконати завдання підручника з рубрики «Виконайте завдання» (с. 114).

1. Визначте вид хімічного зв’язку й складіть формули сполук:

а) Силіцію з Хлором;

б) Нітрогену з Гідрогеном;

в) Карбону з Флуором;

г) простої речовини — йоду.

Дайте їм назви.

2. Зобразіть електронні схеми будови:

а) молекул брому й гідроген сульфіду;

б) сполук Фосфору з Гідрогеном і Оксигену з Флуором.

Укажіть тип хімічного зв’язку.

3. Складіть формули водневих сполук елементів 3-го періоду, розташуйте їх в один горизонтальний ряд і поясніть, як змінюється характер зв’язку в цьому ряді зліва направо. Чому відбуваються ці зміни?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попереднього уроку.

♦ Підготуватися до контрольної роботи.

♦ Самостійна домашня робота за завданнями рубрики «Додаткові завдання» на с. 116.

♦ «Домашній експеримент»: с. 115.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити