Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

УРОК 3. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ. РОЗЧИНИ

Цілі: повторити основні властивості кисню та води; згадати основні принципи перетворення схеми хімічної реакції на хімічне рівняння; актуалізувати вміння обчислювати масову частку речовини в розчині й масу речовини та розчинника за масовою часткою розчиненої речовини.

Очікувані результати: учень характеризує основні властивості кисню та води; перетворює схему хімічної реакції на хімічне рівняння; обчислює масову частку розчиненої речовини, а також маси розчиненої речовини й розчинника в розчині.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів, калькулятор.

Базові поняття уроку: проста речовина, складна речовина, метал, неметал, реакція сполучення, реакція розкладу, каталізатор, оксид, кислота, основа, схема реакції, хімічне рівняння, масова частка розчиненої речовини в розчині.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У 8-му класі ми продовжимо вивчати властивості складних речовин, тому для успішного опанування нового матеріалу необхідно повторити властивості кисню та води, а також згадати методику перетворення схеми хімічної реакції на хімічне рівняння.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Бесіда з класом

1. Які речовини ми називаємо простими, а які складними?

2. Які прості речовини належать до металів і неметалів? Охарактеризуйте їхні властивості та наведіть приклади.

3. Які фізичні властивості має кисень?

4. З якими простими та складними речовинами може взаємодіяти кисень?

5. Як у лабораторії можна одержати кисень?

6. Як перетворити схему реакції на хімічне рівняння? (Учень виходить до дошки, записує схему реакції, а потім перетворює її на хімічне рівняння.)

7. Що таке реакція сполучення та реакція розкладу?

8. Що таке каталізатор і як його використовують?

9. Які речовини ми називаємо оксидами?

10. Які фізичні та хімічні властивості води ви знаєте?

11. Які речовини ми називаємо кислотами, а які основами?

12. Що являє собою розчин? За якою формулою можна обчислити масову частку розчиненої речовини в розчині?

ω (р.р.) = ∙ 100 %.

13. Із яких компонентів складається розчин?

m (р-ну) = m (р.р.) + m (р-ника).

2 Задачі та вправи

1. Розставте коефіцієнти у таких схемах рівнянь реакцій:

1) Mg + O2 → MgO

2) Na + Cl2 → NaCl

3) Al + O2→ Al2O3

4) Fe + Cl2→ FeCl3

5) CuCO3→ CuO + CO2

6) HgO → Hg + O2

7) AgNO3 + Cu →

8) H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

2. Визначте масову частку натрій хлориду NaCl в розчині, одержаному розчиненням 20 г натрій хлориду в 180 г води.

3. Обчисліть масу натрій хлориду та масу води, необхідні для приготування 300 г розчину з масовою часткою солі 2 %.

4. У воді масою 170 г розчинили 40 г кухонної солі. Визначить масу розчину.

5. У водному розчині натрій сульфату масою 120 г міститься 20 г цієї солі. Визначить масу води у розчині.

6. Яку масу купрум(ІІ) хлориду необхідно додати до 240 г води, щоб одержати 300 г розчину цієї солі?

7. Розчин масою 60 г містить купрум(ІІ) нітрат масою 5 г. Визначить масову частку цієї солі у розчині.

8. Яка маса сульфатної кислоти міститься у 150 г її розчину, якщо масова частка кислоти у цьому розчині становить 0,25?

9. Визначте масу розчину, у якому міститься натрій фторид масою 28 г, якщо відомо, що масова частка цієї солі у розчині складає 12 °%.

10. У воді масою 150 г розчинили ферум(ІІ) нітрат масою 50 г. Обчисліть масову частку солі в одержаному розчині.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Вивчити конспект.

♦ Виконайте вправи та розв’яжіть задачу (умови завдань учні записують у зошит).

1. Розставте коефіцієнти у таких схемах рівнянь реакцій:

1) FeO + HCl → FeCl2 + H2O

2) CaO + H2O → Ca (OH)2

3) Pb (NO3)2→ PbO + NO2 + O2

4) SiO2 + H2→ SiF4 + H2O

5) Ca (HCO3 )2→ CaCO3 + H2O + CO2

6) K2SO4 + H2SO4 → KHSO4

7) P2O3 + H2O → H3PO4

8) Al + CuSO4→ Al2 (SO4 )3 + Cu

9) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

10) Li + H2O → LiOH + H2

11) C + H2 → CH4

12) H2 + Br2 → HBr

2. Обчисліть масову частку розчину, отриманого під час розчинення 28 г натрій гідроксиду в 32 г води.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити