Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 36. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Молярний об'єм»; удосконалити навички розв'язування задач з використанням поняття «молярний об'єм».

Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «молярний об'єм» і називає його одиниці вимірювання; знає які умови називають нормальними; обчислює об'єм газу за нормальних умов; розв'язує різні задачі з використанням молярного об'єму газів; дає визначення законів Авогадро та Гей-Люссака, пояснює їхню суть.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: кількість речовини, моль, молярний об'єм, нормальні умови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. Що таке кількість речовини? У яких одиницях вимірюють кількість речовини?

2. За якими формулами можна обчислити кількість речовини?

3. Що таке молярний об’єм? Які його одиниці вимірювання?

4. Які умови називають нормальними?

5. Яка формула описує зв’язок між об’ємом газу, молярним об’ємом та кількістю речовини? У яких випадках можна застосовувати цю формулу?

6. Сформулюйте закон Авогадро та поясніть його суть. Який наслідок випливає з цього закону?

3. Розв'язування задач

Учні по черзі працюють біля дошки.

Задача 1. У цистерні міститься 5,6 м3 амоніаку (н. у.). Яка кількість речовини амоніаку міститься в цистерні?

Задача 2. Який об’єм (у мл) за нормальних умов займає вуглекислий газ кількістю речовини 0,1 моль?

Задача 3. Газова суміш містить 1,5 моль азоту та 2 моль гелію. Обчисліть об’єм (н. у.) цієї газової суміші.

Задача 4. Із балону випустили 112 л (н. у.) гелію. Обчисліть кількість атомів Гелію, що випустили з балону.

Задача 5. Газова суміш складається з 4 г гелію та 2 г водню. Який об’єм за нормальних умов займе ця суміш?

Задача 6. 5,6 л (н. у.) деякого газу мають масу 8 г. Обчисліть молярну масу невідомого газу.

4. Самостійна робота

Учні працюють із підручником, с. 140-146, розв’язують задачі після прикладів. Кількість і номери задач визначає вчитель.

1. Визначте, який об’єм займають за н. у.:

а) 0,5 моль карбон(ІІ) оксиду;

б) 3 моль гелію;

в) 1,5 моль кисню.

2. Який об’єм за н. у. займають 2 моль нітроген(І) оксиду? 2 моль карбон(IV) оксиду? Поясніть отримані результати.

3. Заповніть таблицю.

Кількість речовини (моль)

Об’єм газу (н. у.)

3 моль СО25,6 л СН4

0,125 моль N2156,8 л SO2

1. Визначте число молів кожного газу (об’єми дано за н. у.):

а) у 5,6 л кисню;

б) у 10 л водню;

в) у 0,5 л азоту.

2. У балоні об’ємом 20 л міститься гелій (н. у.). Визначте, якій кількості речовини відповідає цей об’єм.

3. Яка кількість речовини міститься:

а) у 6 г вуглецю;

б) у 44,8 л хлору (н. у.);

в) у 336 г заліза?

4. Обчисліть, яку масу становлять за н. у. такі об’єми газів:

а) 48 л водню;

б) 95 л фтору;

в) 100 л сульфур (IV) оксиду.

5. Визначте масу 11,2 л гідроген сульфіду H2S за н. у.

6. Чи однакові маси й об’єми (за однакових умов) мають 1,5 моль CO2 і 1,5 моль O2? Чому?

7. Обчисліть об’єм, який займатимуть за н. у.:

а) 10 г водню;

б) 10 г карбон(IV) оксиду;

в) 10 г метану CH4.

Поясніть отриманий результат.

8. Який газ займатиме більший об’єм за н. у.: 20 г водню або 40 г карбон (IV) оксиду? Розв’яжіть задачу усно.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.

♦ Домашня самостійна робота з використанням задач із рубрики «Додаткові завдання», с. 146.

♦ Розв’яжіть задачі:

1) Яку масу має 44,8 л (н. у.) вуглекислого газу?

2) Газова суміш складається з 5,6 л гелію та 11,2 л водню (н. у.). Обчисліть масу газової суміші?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити