Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ПЕРЕДМОВА

...Поставити справу так, щоб усе, що підлягало вивченню, вивчалось легко, швидко, ґрунтовно.

Я. А. Коменський

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Реалізація компетентнісного підходу в освіті — це потреба у приведенні у відповідність освіти до потреб ринку праці. Головним завданням компетентнісного підходу є формування не лише знань, умінь і навичок, а й упровадження особистісно орієнтованих форм навчання, метою якого є створення умов для розвитку та самореалізації кожного учня. Основним завданням діяльності вчителя школи є формування різнобічно розвиненої, комунікативної, компетентної особистості, здатної реалізувати набуті знання в реальному житті й нестандартних ситуаціях, бути конкурентоспроможною на ринку праці, продукувати нові ідеї, вміти критично мислити.

Компетентнісний підхід передбачає формування в учнів ключових і предметних компетентностей. До основних ключових компетентностей належать громадянська, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, інформаційно-комунікаційна, пізнавальна, соціально-трудова, уміння учитися, саморозвитку й самоосвіти та ін.

Відповідно до програми для 7-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, завдання шкільного курсу хімії є такими:

✓ опанувати наукову хімічну термінологію, науковий зміст основних хімічних понять, законів;

✓ сформувати уявлення про методи хімічної науки;

✓ розкрити роль хімічних знань у поясненні природи речовин і суті хімічних явищ; значення хімії в житті людини;

✓ сприяти застосуванню хімічних знань на практиці;

✓ формувати ключові компетентності учня, його екологічну культуру, навички безпечного поводження з речовинами;

✓ розвивати здатність до самоосвіти;

✓ розвивати експериментальні вміння;

✓ формувати критичне ставлення до інформації хімічного характеру;

✓ створити підґрунтя для подальшого навчання хімії в старшій школі.

Реалізувати ці завдання можна різними методами й засобами. У сучасних умовах велику увагу приділено інформаційно-комунікаційним та інтерактивним технологіям. Інтерактивні вправи надають підґрунтя для розвитку комунікативних здібностей людини, критичного мислення, уміння міркувати, самостійно приймати рішення в нестандартних ситуаціях. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій розвиває навички роботи з інформацією та вміння донести інформацію сучасними засобами.

Компетентності «уміння учитись» і «саморозвитку й самоосвіти» є одними з основних ключових компетентностей. На уроках хімії вони реалізуються через постановку проблеми та її вирішення за допомогою прийомів «Міні-практикум», «Лови помилку», «Хімічний диктант», «Формульний диктант», «Вірю — не вірю», «Гронування», «Коло ідей», «Вилучи зайве», «Хімічний крос», «Власні приклади», «Асоціативний кущ», «Мозкова атака». Такі прийоми стимулюють самоосвітню діяльність учнів, допомагають їм самореалізовуватися, розвивають пізнавальні потреби.

Комунікативна компетентність формується під час роботи в групах, парах, колективі. Це сприяє розвитку вміння висловлюватися, доводити свою думку, захищати свою ідею.

Інформаційна компетентність передбачає вміння переробляти інформацію, робити висновки й узагальнення, обирати головне, використовувати додаткову інформацію, усвідомлювати отриману інформацію. Формування інформаційної компетентності передбачає складання опорних конспектів, стислого раціонального запису умови задачі.

Соціально-трудова компетентність передбачає застосування набутих знань на практиці, розвиток уміння самостійного пошуку інформації та розв’язування проблем і задач. Формування її відбувається під час використання взаємоопитування, само- і взаємоперевірки, само- і взаємооцінювання.

Полікультурна компетентність формується під час вивчення біографій відомих людей, використання творів літератури й мистецтва. Це сприяє розвитку загальнолюдських цінностей, вихованню в учнів почуття толерантності, мовної культури тощо.

Здоров'язбережувальна компетентність формується під час вивчення правил безпеки життєдіяльності у процесі роботи з хімічними речовинами, їхнього впливу на здоров’я людини та навколишнє середовище, що вчить учнів піклуватися про своє життя і здоров’я.

Предметну компетентність з хімії можна розглядати як уміння бачити й застосовувати хімічні знання в житті та побуті.

Формування в учнів предметної компетентності з хімії дозволить вирішити ряд таких питань, як:

✓ розмежування в учнів навчального предмета та дійсності;

✓ спростування негативного ставлення до хімії як причини екологічних негараздів;

✓ недостатній рівень прикладних хімічних знань у людей, що загрожує безпеці життєдіяльності під час використання різноманітних речовин і хімічних явищ у повсякденному житті;

✓ вміння критично осмислювати потоки інформації про хімічні речовини.

Формування всіх груп учнівських компетентностей пов’язане з використанням різноманітних педагогічних прийомів та методів навчання і не може забезпечуватися окремою технологією навчання — лише їх поєднання розвиває гармонійну, креативну особистість.

Компетентності формуються в процесі навчання, і не тільки в школі, а й під впливом сім’ї, друзів, роботи, політики, релігії, культури та ін. У зв’язку з цим реалізація компетентнісного підходу залежить від усієї освітньо-культурної ситуації, в якій живе й розвивається школяр.

ІНТЕГРАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ — ОСНОВА САМООСВІТИ Й САМОРОЗВИТКУ УЧНЯ

У наш час існує більше 250 освітніх технологій, які передбачають використання сукупності наукових прийомів, методів, що дозволяють учителю застосовувати свої знання і вміння для організації цілеспрямованої, творчої, захоплюючої роботи учнів.

Добре продуманий і правильно побудований урок дає добрі результати.

Що ж розуміють під добрим результатом? Звичайно, формування конкретних знань, умінь і навичок. Яким же повинен бути сучасний урок, щоб його результатом стало оптимальне співвідношення знань, умінь і навичок?

У педагогіці дедалі частіше застосовують інтерактивні методи навчання та інноваційні технології. З однією з таких технологій ми хочемо вас ознайомити.

У сучасній школі викладання матеріалу укрупненими дидактичними одиницями, тобто блоками уроків за однією програмою, є досить ефективним. За такою методикою було створено декілька блокових технологій. Ми пропонуємо ще раз ознайомитися з інтегральною технологією, яка була розроблена російським професором В. В. Гузєєвим.

Назва цієї технології походить від латинського слова, яке означає цілісність, нерозривність і включає чотири напрямки:

✓ укрупнення дидактичних одиниць;

✓ планування результатів навчання;

✓ психологізація процесу навчання;

✓ комп’ютеризація.

Тому, якщо вдається поєднати всі ці напрямки, то утворюється єдина, цілісна, інтегральна технологія.

Блок уроків інтегральної технології включає такі модулі:

✓ ВП — вступне повторення;

✓ ВНМ(О) — вивчення нового матеріалу (основний об’єм);

✓ З (Т-М) — закріплення (тренінг-мінімум);

✓ ВНМ(Д) — вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм);

✓ З (РДН) — закріплення (розвиваюче диференційоване навчання);

✓ УП — узагальнююче повторення;

✓ КОН — контроль;

✓ КОР — корекція.

Розглянемо всі можливі форми організації уроків у цих модулях.

Вивчення нового матеріалу великим блоком вимагає актуалізації опорних знань учнів з теми. Учні повинні бути готові до сприйняття нового матеріалу, тому вступне повторення (ВП) виділяють в окремий модуль.

Формою організації навчальної діяльності учнів на цьому етапі є бесіда, під час якої учні активно працюють і відновлюють у пам’яті необхідні знання.

Рівень навчальних досягнень учнів неоднаковий, тому під час вивчення нового матеріалу спочатку приділяють увагу тільки основному об’єму знань, який повинні засвоїти учні. Базовий об’єм знань дає змогу розв’язувати типові задачі й завдання, передбачені програмою. На цьому етапі вивчення нового матеріалу (ВНМ (О)) доцільно проводити у вигляді шкільної лекції, бесіди або розповіді вчителя.

Додатковий об’єм знань не викладають без закріплення основного об’єму, який повинен бути відпрацьований на типових (шаблонних) задачах і вправах. Тому до блоку включають модуль закріплення (тренінг-мінімум) (З (Т-М)), на цьому етапі можна використовувати бесіду, групову й самостійну роботу учнів.

Слід зауважити, що під час вивчення кожної нової теми учні повинні бути ознайомлені з усім обсягом навчального матеріалу, який включає як базові поняття й закони, так і додатковий об’єм. Але рівень досягнень учнів різний, тому вони по-різному потребують додаткового об’єму нового матеріалу. З цією метою до блоку уроків включено модуль вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм) (ВНМ (Д)). На цьому етапі найкращою формою роботи є семінар.

Наступний модуль блоку уроків — розвиваюче диференційоване навчання (З (РДН)). Цей модуль дозволяє здійснювати особистісно орієнтований підхід до кожного учня, творчо розвиватися обдарованим дітям. Найкращими формами роботи на цьому етапі є групові, але можлива робота в парах: учень — учень, учитель — учень. Ці форми роботи реалізуються під час проведення семінару-практикуму.

Блок уроків інтегральної технології завершується трьома модулями: узагальнююче повторення, контроль, корегування (УП, КОН, КОР). Новий тип уроків — уроки корегування — введені з метою вдосконалення знань і вмінь учнів з теми. Під час проведення такого модуля учні самі знаходять, пояснюють і виправляють допущені в контрольній роботі помилки. Учні можуть працювати в групах і шукати помилки разом. Ця робота для учня корисніша, ніж слідкувати за виправленнями, які зробив учитель. Учитель може тільки ставити відмітки в тих місцях, де учень зробив помилки, а далі учень нехай сам виправляє їх. Учні, які отримали вищий бал, можуть співпрацювати з товаришами й допомагати їм шукати й виправляти помилки, пояснюючи їхні причини.

Використовувати інноваційні технології необхідно не на окремо взятих уроках, а впроваджувати поступово, створюючи організаційну базу, напрацьовуючи механізм. Особливу увагу треба приділяти ступеню зацікавленості учнів, їхнім настроям, результатам проведених уроків, і тоді з’являться результати: поява зацікавленості у здобуванні знань, дружні стосунки під час групових форм роботи, допомога слабким учням, партнерські стосунки між учителем і учнями.

Порівнюючи роботу вчителя за інтегральною технологією і звичайні комбіновані уроки, можна виділити ряд переваг блочної системи. Насамперед ця технологія передбачає надання учням можливості вибору. Вибору роду діяльності, обсягу матеріалу, а також учасників для роботи в парах і малих групах. Ця технологія створює умови, які забезпечують рівність усіх учнів і безоціночне спілкування (на перших етапах вивчення теми), що призводить до співпраці, співтворчості, спирається на самооцінку, самокорекцію й самовиховання.

ВІД АВТОРІВ

Робота містить календарне планування та розробки уроків хімії у 8 класі. Уроки розроблені згідно з новою програмою 12-річної школи, яка передбачає формування ключових і предметних компетентностей відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Планування уроків здійснено за інтегральною технологією, яка передбачає укрупнення дидактичних одиниць з метою вивільнення часу для закріплення вивченого. Це дозволяє творчо працюючим учителям відходити від проведення звичайних комбінованих уроків і впроваджувати на своїх уроках інтерактивні методи навчання з метою покращення знань, вмінь і навичок учнів, підвищення інтересу до вивчення предмета.

Правильно поставлена мета уроку — це основа реалізації очікуваних результатів навчання. Тому значну роль у методичному посібнику відведено формулюванню мети, яка відображає формування основних ключових і предметних компетентностей. У розробках уроків зазначено типи уроків і форми роботи.

Конспекти уроків розроблено з використанням інтерактивних вправ («Мікрофон», «Мозкова атака», «Асоціативний кущ», «Гронування») та ігрових моментів («Творча лабораторія», «Незакінчені речення») з метою зробити їх цікавими, різноманітними, доступними для учнів з різним типом навчальних досягнень. Робота на уроках здійснюється як індивідуально, так і в парах або в групах. Групи можуть бути гомогенними або гетерогенними.

На уроках використовують велику кількість прийомів:

✓ «Взаємоопитування»,

✓ «Взаємоперевірка»,

✓ «Самоперевірка»,

✓ «Лови помилку»,

✓ «Міні-практикум»,

✓ «Хімічний диктант»,

✓ «Хімічна розминка»,

✓ «Експрес-тести»,

✓ «Формульний диктант»,

✓ «Хімічний крос».

Завдання для самостійних робіт диференційовані або містять декілька запитань зростаючої складності. Всі контрольні роботи складено у вигляді тестів зростаючої складності у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.

У контрольних роботах використано завдання різного рівня складності. Завдання 1-8 — найпростіші, оцінюються в 1 бал, завдання 9-14 — 2 бали, завдання 15-18 — 3 бали, 19-20 — 4 бали. Завдання 1-14 мають вигляд закритих тестових завдань різних форматів, завдання 15-18 можуть бути як закритими, так і відкритими, 19-20 — відкриті завдання (без запропонованих відповідей).

Оцінювання проводять за шкалою:

Оцінка

1

2

3

4

5

6

Процент правильних

відповідей

До 6

7-12

13-19

20-29

30-39

40-49

Тестовий бал

0-2

3-5

6-8

9-11

12-15

16-19

Оцінка

7

8

9

10

11

12

Процент правильних

відповідей

50-59

60-69

70-79

80-88

89-94

> 95

Тестовий бал

20-23

24-27

28-31

32-34

35-37

38-40

До 50 % матеріалу — це завдання когнітивного домену (застосування), що забезпечують середній рівень навчальних досягнень, тому оцінка «6».

Максимальний тестовий бал — «40».

У зв’язку із широким упровадженням в освіту інформаційно-комунікативних технологій як обладнання використовують мультимедійний проектор, комп’ютер, інтерактивну дошку. Всі схеми пропонують розробляти у вигляді слайдів у програмах PowerPoint, OpenOffice, LearningApps і проектувати на екран або інтерактивну дошку.

Експериментальну частину уроків можна також проводити з використанням навчального програмованого забезпечення. Для цього можна скористатися такими розробками: ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11», ППЗ «Шкільний хімічний експеримент. Медіа-посібник для вчителів та учнів», «Химия. 1С: Репетитор».

Пропонований методичний посібник може бути використаний або взятий за основу вчителями загальноосвітніх шкіл під час підготовки до уроків хімії у 8 класі за новою навчальною програмою «Хімія. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів» (2015 р.).Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити