Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 11 ОСНОВНИЙ І ПРОМОТОВАНИЙ СТАНИ АТОМА. ПОНЯТТЯ ПРО РАДІУС АТОМА

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій;

- інформаційної— відпрацювання вміння робити висновки й узагальнення;

- соціально-трудової— вміння оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань.

- Формування предметних компетентностей: повторити будову атома, будову електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів; рух електронів у атомі; вміти розкривати суть понять «електронна хмара», «електронна орбіталь», «енергетичні рівні та підрівні», «спін електрона», «спарені й неспарені електрони», «s-електрони», «д-електрони», «радіус атома», «електронна схема», «електронна формула»; вчитися складати електронні схеми й електронні формули будови атомів хімічних елементів, привчати школярів відповідально ставитися до виконання завдань, бути уважними, не відволікатися від основної роботи; формувати в учнів розуміння того, що результативність роботи залежить від зусиль, вкладених у неї, набутих знань та вмінь; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: технічні засоби навчання, підручник, таблиці.

Тип уроку: ВНМ(Д).

Форми проведення: прийом «Мікрофон», фронтальна робота біля дошки, лекція, бесіда.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Прийом «Мікрофон»

На екран проектують питання. Учні по черзі відповідають на них.

▼ Які види електронних хмар ви знаєте?

▼ Яка форма хмари р-електронів?

▼ Яка форма хмари s-електронів?

▼ Що таке енергетичні рівні?

▼ Що таке енергетичні підрівні?

▼ Що таке спін електрона?

▼ Як ми визначали кількість електронних оболонок у атомі?

▼ Як визначити кількість електронів на зовнішній оболонці в атомі?

▼ Які це спарені, а які неспарені електрони?

▼ Яка кількість s-електронів і р-електронів може перебувати на певній оболонці?

2. Робота біля дошки. Перевірка домашніх вправ.

Корекція помилок

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У курсі хімії 7 класу ми складали формули за валентністю. У більшості випадків валентність елементів змінна та ми її вказували в назві.

Проблемне запитання

▼ Чому одні елементи мають сталу валентність, а інші змінну?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лекція. Бесіда

1) На початку уроку ми записали будову атомів декількох хімічних елементів. Це ми складали схеми будови атомів у основному стані. Існує декілька енергетичних станів атома, наприклад основний і промотований (збуджений), які відрізняються значеннями енергії. Основний стан має найменшу енергію, й атом переважно перебуває в цьому стані. Отже, схеми, які ми з вами малюємо, — це основний стан атома. Щоб перейти у збуджений стан, атому необхідна енергія ззовні, наприклад нагрівання під час проведення хімічних реакцій. У збудженому стані атом перебуває недовго та переходить у основний стан.

2) Давайте розглянемо, що відбувається з атомом, наприклад, Фосфору під час переходу у промотований (збуджений) стан. Збуджений стан характеризується розпаровуванням s- або р-електронів, які перебувають на одній орбіталі. Електрони, що розпарилися займають вільні орбіталі та стають неспареними.

Скільки електронів у атома Фосфору на зовнішньому рівні? Як це можна визначити? Учні правильно визначають, що на зовнішньому рівні в атома Фосфору 5 електронів, із яких два s-електрони спарені, а три р-електрони неспарені.

3) Валентність визначається кількістю неспарених електронів у атома. Тому в основному стані атома у Фосфору валентність дорівнює ІІІ. Коли атом переходить у збуджений стан, відбувається розпарення s-електронів та їх перехід на вільну d-орбіталь. Один s-електрон переходить на вільну d-орбіталь, і неспарених електронів стає 5. За такої будови атом Фосфору має валентність V. Ось чому в атома Фосфору змінна валентність ІІІ та V.

4) Розглянемо будову атомів Літію та Натрію.

Поясніть, яка валентність у атомів Літію та Натрію. Чому?

5) Поясніть, які валентності характерні для атома Сульфуру.

6) Поняття про радіус атома було дано на попередньому уроці. На цьому уроці можна ще раз уточнити, що радіус атома визначається відстанню від центра ядра до останньої оболонки. Пояснюємо зміну радіусів атомів у періодах і групах.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1) Що таке основний та збуджений стани атома?

2) Запишіть електронні схеми будови основного та збудженого станів атома Карбону.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф підручника, виконати завдання до параграфа.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити