Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 14 ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛИХ ПЕРІОДІВ ЗА ЇХНІМ МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВОЮ АТОМА

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- інформаційної— відпрацювання вмінь робити висновки й узагальнення;

- соціально-трудової — вчити оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань.

- Формування предметних компетентностей: закріпити вміння характеризувати хімічні елементи малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома; закріпити набуті знання про періодичну систему хімічних елементів, знати будову атомів хімічних елементів І-ІІІ періодів, взаємозв'язок будови і властивостей елементів; закріпити навички написання електронних схем і формул будови атомів хімічних елементів, складання рівнянь реакцій, що характеризують їхні хімічні властивості.

Обладнання: Періодична система, таблиця «Будова електронних оболонок атомів І-ІІІ періодів».

Тип уроку: З (РДН), семінар-практикум.

Форми роботи: робота в гетерогенних групах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

1. Корегувальна частина

Міні-тести за основними поняттями теми (10 хв)

1. Вкажіть, як називають рух електрона навколо власної осі:

а) електронна хмара; в) спін;

б) орбіталь;   г) енергетичний рівень.

2. Вкажіть протонне число Скандію:

а) 31;    в) 16;

б) 15;    г) 21.

3. Вкажіть, який елемент утворює сполуку з Гідрогеном типу RH4:

а) Карбон;   в) Арсен;

б) Сульфур;   г) Магній.

4. Вкажіть скільки в періодичній системі груп:

а) 10;    в) 7;

б) 8;     г) 5.

5. Вкажіть протонне число, що належить металу:

а) 35;    в) 15;

б) 19;    г) 17.

6. Вкажіть вищий оксид елемента з протонним числом 12:

а) RO2;    в) RO3;

б) RO;    г) R2O3.

7. До головної підгрупи ІІІ групи належить:

а) Алюміній;   в) Стронцій.

б) Кадмій;

8. Вкажіть, як змінюються в періодах зліва направо неметалічні властивості:

а) посилюються;  в) не змінюються.

б) послаблюються;

9. Вкажіть протонні числа елементів, що мають однакову кількість електронних шарів:

а) 8 і 11;    в) 15 і 23.

б) 12 і 17;

10. Вкажіть протонні числа елементів, що належать до однієї групи:

а) 11, 12;   в) 12, 20.

б) 12, 19;

11. Вкажіть кількість нейтронів у ядрі атома Феруму:

а) 30;    в) 65;

б) 56;    г) 26.

12. Вкажіть протонне число елемента, у якого на зовнішньому рівні 6 електронів:

а) 5;    в) 34.

б) 22;

13. Електронна формула 1s22s22p63s2 відповідає атому:

а) Кальцію;   в) Фосфору.

б) Магнію;

14. Вкажіть, скільки електронів на зовнішньому рівні в елемента з протонним числом 52:

а) 4;    в) 2.

б) 6;

15. Вкажіть, які пари хімічних елементів мають найбільш подібні властивості:

а) Сa і Mg;   в) B і Cl.

б) Ti і C;

Відповіді проектуємо на екран. Учні здійснюють перевірку тестів, знаходять помилки, виправляють їх.

2. Навчальна частина семінару (15-17 хв)

Робота з роздавальним матеріалом

Роздавальна картка

1. Що таке основний і промотований (збуджений) стани атома? Замалюйте будову атома Алюмінію в основному та збудженому станах. Поясніть валентність атома Алюмінію.

2. Розташуйте елементи за порядком посилення металічних властивостей: Барій, Кальцій, Магній, Берилій, Стронцій. Поясніть свою думку.

3. Розташуйте елементи за порядком послаблення неметалічних властивостей: Йод, Хлор, Бром, Флуор. Поясніть свою думку.

4. Вищий оксид елемента V групи має відносну молекулярну масу 142. Який це елемент? Складіть будову його атома.

5. Масова частка елемента у вищому оксиді елемента ІІ групи складає 60 %.

Визначте елемент, дайте йому характеристику за положенням у Періодичній системі та будовою атома.

3. Контрольна частина семінару

Самостійна робота (10-12 хв)

Варіант І

1. До побічної підгрупи 6-ї групи належить:

а) Арсен;    в) Ванадій.

б) Молібден;

2. У періодах зі зменшенням протонних чисел неметалічні властивості:

а) посилюються;  в) не змінюються.

б) послаблюються;

3. Вкажіть протонні числа елементів, вищі оксиди яких мають кислотні властивості:

а) 11 і 15;   в) 12 і 20.

б) 15 і 16;

4. Вкажіть протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

а) 13 і 21;   в) 30 і 38.

б) 20 і 30;

5. Вкажіть число нейтронів у ядрі атома Хрому:

а) 24;    в) 28.

б) 52;

6. Вкажіть елемент, у якого на зовнішньому рівні 4 електрони:

а) 22;    в) 29.

б) 32;

7. Електронна формула 1s22s22 p63s23 p3 відповідає атому:

а) Натрію;   в) Фосфору.

б) Хлору;

8. Однакову кількість електронних шарів мають елементи з протонними числами:

а) 13 і 21;   в) 31 і 39.

б) 21 і 31;

9. Які пари хімічних елементів мають найбільш подібні властивості?

а) P і As;    в) V і Cr.

б) P і S;

10. Установіть відповідність між електронною формулою елемента і його вищим оксидом.

1) 1s22s22 p63s23 p5

а) RO2

2) 1s22s22 p1

б) R2O5

3) 1s22s22 p6 3s23 p4

в) R2O3

4) 1s22s22 p2

г) RO3


д) R2O7

Варіант ІІ

1. Елемент з протонним числом 33 має електронних шарів:

а) 5;    в) 7.

б) 4;

2. До головної підгрупи 7-ї групи належить:

а) Хлор;    в) Реній.

б) Манган;

3. Вкажіть протонні числа елементів, що містять однакову кількість електронів на зовнішньому рівні:

а) 11 і 12;   в) 11 і 37.

б) 11 і 20;

4. Вкажіть протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

а) 15, 23;   в) 16, 24.

б) 15, 16;

5. Вкажіть протонні числа елементів, що мають основні властивості:

а) 13 і 15;   в) 11 і 20.

б) 12 і 16;

6. Елемент, у якого на зовнішньому рівні 6 електронів, має протонне число:

а) 24;    в) 55.

б) 34;

7. Електронна формула 1s22s2 відповідає атому:

а) Гідрогену;   в) Берилію.

б) Гелію;

8. Номер групи вказує на таке:

а) кількість протонів;

б) вищу валентність в оксиді;

в) кількість електронів;

г) кількість електронів на зовнішньому рівні.

9. Пари елементів, що мають найбільш подібні властивості, розташовані:

а) в одному періоді;

б) в одній групі;

в) в одній підгрупі.

10. Установіть відповідність між електронною формулою елемента і його леткою сполукою з Гідрогеном.

1) 1S22S22 p63s23 p3

а) RH3

2) 1S22S22 p4

б) RH4

3) 1S22S22 p63s23 p2

в) RH

4) 1S22S2

г) RH2

5) 1S22S22 p5


IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготовка до контрольної роботи.

Структура періодичної системи

Закінчіть речення (№ 1-18).

1. Періодичністю називають...

2. Горизонтальний ряд елементів, що починається лужним металом і закінчується інертним газом, — це...

3. Стовпчик, який містить елементи з подібними властивостями, — це...

4. Вкажіть кількість малих періодів у Періодичній системі Д. І. Менделєєва...

5. Елементи з порядковими номерами 26-28 називають...

6. Нітроген розташований у...

7. Алюміній розташований у...

8. Молібден розташований у...

9. Скандій розташований у...

10. Бром розташований у...

11. Станум розташований у...

12. Вольфрам розташований у...

13. Протонне число Фосфору...

14. Нуклонне число Арсену...

15. Протонне число Стибію...

16. Протонне число Телуру...

17. 12-й хімічний елемент періодичної...

18. Вкажіть елементи побічної підгрупи IV групи ...

19. Запишіть положення атома Полонію в ПС.

Розв'яжіть задачі.

1. Масова частка елемента V групи у вищому оксиді 56,04 %. Який це елемент?

2. Масова частка елемента VII групи у вищому оксиді 63,58 %. Який це елемент?

Підготуйте доповіді та презентації за темами:

1. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва.

2. Відкриття періодичного закону.

3. Значення періодичного закону для розвитку наук.

4. Будова періодичної системи та її розвиток.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити